Ktl-icon-tai-lieu

Truyện cười

Được đăng lên bởi lydaoctgttp47
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 1979 lần   |   Lượt tải: 3 lần
^=^ §Æng Hng Hi ^=^
hoanghai.dang@gmail.com hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD111106096 http://danghoanghai.999.org
History E-Books: HD111006096
Compiled & Published by Rosea
TuyÓn p TruyÖn C êiva
Mét trong nh÷ng ph ¬ng thuèc xae Stress hiÖu qu nhÊt lµ nh÷ng thang thc
bæ nµy. TruyÖn V«va m×nh ®äc tõ håi cßn bÐ còng gng nh truyÖn MÝt ®Æc (håi ®ã
v¨n a Nga n kh¸ phæ biÕn ë VN vµ ng MÆt trêi Nga ng h¬n mÆt trêi MÜ).
§äc nhiÒu míi thÊy nhiÒu truyÖn c êi V«va bÞ c¸c ®¹o chÝch Vn thay ®æi h« biÕn
lµm cña m×nh. Th»ng O¾t con V«va nµy kh¸ hµi h íc.
TruyÖn mang nh hµi h íc vµ dÝ m cao. Gióp c©n b»ng t©m lÝ vµ t¹o mét
t©m lý tèt ®Ó lµm viÖc häc p.
Take it easy & Enjoy it!
----------------------------------------------------------------------------------------
Vôva và cô giáo
Vào tiết hc, cô giáo hi c lp:
- Đố các em cái gì nh nht.
C lp nhao nhao, đứa bo là si bông, đứa bo t giy, nhưng cô giáo đều bo
sai. Lúc đó Vova giơ tay phát biu. Cô thy vy mi bo:
- Bn Vova hayi by, cô không cho nói đâu
Cô ch 1 lúc, nhưng ko còn 1 ai khác giơ tay, cô đành phi gi va
- Em nói đi nhưng ko được nói by.
- Thưa cô em không biết, nhưng b em bo, cái nh nht là i "y"
Cô giáo đỏ mt:
- Vova! ra góc lp đứng, quay mt vào tường
Vova đi rac lp, nhưng vn ngoái li nói:
- Nhưng b em nói , i y ch cn thoáng nghĩ v nó là nó th ngoi lên mà ko
th nào h nó xung được.
Cô giáo li đố:
- Bây gi đố các em cái gì nng nht
C lp li rn lên nhng câu tr li. Đứa thì bo cái xe ti, đứa thì bo qu trái
đất, nhưng cô giáo đều bo sai.c đó Vova quay li:
Truyện cười - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Truyện cười - Người đăng: lydaoctgttp47
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Truyện cười 9 10 757