Ktl-icon-tai-lieu

TƯ LIỆU TỔNG HỢP CHI TIẾT CÁC KHÍA CẠNH TRONG LÍ LUẬN VĂN HỌC

Được đăng lên bởi Ahri
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 237 lần   |   Lượt tải: 0 lần
II, Thơ
1, định nghĩa và vẻ đẹp của thơ
 “Thi ca là một tôn giáo không kỳ vọng.” (Jean Cocteau)
“Thơ là rựơu của thế gian.” (Huy Trực)
“Thơ là sự sung mãn của tình cảm mãnh liệt.” (Ban­zắc)
“Thơ là chuyện đồng điệu.” (Tố Hữu)
“Thơ là tiếng gọi đàn.” (Xuân Diệu)
“Thơ sinh ra từ tình yêu và lòng căm thù, từ nụ cười trong sáng hay những giọt nước mắt cay đắng.” (Raxun Gamzatôp)
“Thơ là âm nhạc của tâm hồn, nhất là những tâm hồn cao cả, đa cảm”. (Voltaire)
“Thơ là viên kim cương lấp lánh dưới ánh mặt trời.” (Sóng Hồng)
“Thơ là thần hứng.” (Platon)
“Thơ là ngọn lửa thần.” (Đecgiavin)
“Thơ ca là niềm vui cao cả nhất mà loài người đã tạo ra cho mình”. (C.Mac)
 “Thơ là bà chúa của nghệ thuật.” (Xuân Diệu)
“Thơ ca phải say mới thích.” (Tố Hữu)
“Thơ là một bức họa để cảm nhận thay vì để ngắm.” (Leonardo De Vinci)
“Thơ ca là tiếng hát của trái tim, là nơi dừng chân của tinh thần, do đó không đơn giản mà cũng không thần bí, thiêng liêng…Thơ ca chân chính 
phải là nguồn thức ăn tinh thần, nuôi tâm hồn phát triển, nó không được là thứ thuốc phiện tinh thần êm ái mà nhỏ nhen, độc hại…” (Phương 
Lựu)
“Những câu thơ lấp lánh như những tấm huy chương.” (Pon­Valeri)

2, yêu cầu với thơ
“Thơ là thơ, đồng thời là hoạ, là nhạc, là chạm khắc theo một cách riêng.” (Sóng Hồng)
“Làm thơ là cân một phần nghìn milligram quặng chữ.” (Maiacopxki)
“Thơ, trước hết là cuộc đời, sau đó mới là nghệ thuật”. (Biêlinxki)
“Thơ chính là tâm hồn.” (M.Gorki)
“Giọng ca buồn là thích hợp nhất cho thơ ca.” (Etga Pô)
“Một câu thơ hay là một câu thơ có sức gợi.” (Lưu Trọng Lư)

3, thi sĩ
“Thi sĩ là một con chim sơn ca ngồi trong bóng tối hát lên những tiếng êm dịu để làm vui cho sự cô độc của chính mình.” (B. Shelly “Trong tâm 
hồn con người đều có cái van mà chỉ có thơ ca mới mở được.” (Nhêcơraxop).
“Nhà thơ, ngay cả các nhà thơ vĩ đại nhất cũng phải đồng thời là những nhà tư tưởng.” (Biêlinxki)
“Thơ là cái nhụy của cuộc sống, nên nhà thơ phải đi hút cho được cái nhụy ấy và phấn đấu làm sao cho cuộc đời của mình cũng có nhụy”. 
(Phạm Văn Đồng)
“Thơ là tiếng nói của tri âm.” (Tố Hữu)
“Vạt áo của triệu nhà thơ không bọc hết vàng mà đời rơi vãi. Hãy nhặt lấy chữ của đời mà góp nên trang.” (Chế Lan Viên)
“Thơ chỉ bật ra trong tim ta khi cuộc sống đã tràn đầy.” (Tố Hữu)
“Thi sĩ không phải là Người, nó là Người Mơ, Người Say, Người Điên. Nó là Tiên, là Ma,là Quỷ…” (Chế Lan Viên)
“Thơ là tiếng lòng.” (Diệp Tiếp)

4, giá trị của thơ
“Niềm vui của nhà thơ chân chính là niềm vui của người mở đường vào cái đẹp, ...
II, Thơ
1, định nghĩa và vẻ đẹp của thơ
“Thi ca là m t tôn giáo không k v ng.” (Jean Cocteau) ỳ ọ
“Th là r u c a th gian.” (Huy Tr c)ơ ựơ ế
“Th là s sung mãn c a tình c m mãnh li t.” (Ban-z c)ơ
“Th là chuy n đ ng đi u.” (T H u)ơ
“Th là ti ng g i đàn.” (Xuân Di u)ơ ế
“Th sinh ra t tình yêu và lòng căm thù, t n c i trong sáng hay nh ng gi t n c m t cay đ ng.” (Raxun Gamzatôp)ơ ụ ườ ướ
“Th là âm nh c c a tâm h n, nh t là nh ng tâm h n cao c , đa c m”. (Voltaire)ơ
“Th là viên kim c ng l p lánh d i ánh m t tr i.” (Sóng H ng)ơ ươ ướ
“Th là th n h ng.” (Platon)ơ
“Th là ng n l a th n.” (Đecgiavin)ơ
“Th ca là ni m vui cao c nh t mà loài ng i đã t o ra cho mình”. (C.Mac)ơ ườ
“Th là bà chúa c a ngh thu t.” (Xuân Di u)ơ
“Th ca ph i say m i thích.” (T H u)ơ
“Th là m t b c h a đ c m nh n thay vì đ ng m.” (Leonardo De Vinci)ơ ể ả
“Th ca là ti ng hát c a trái tim, là n i d ng chân c a tinh th n, do đó không đ n gi n mà cũng không th n bí, thiêng liêng…Th ca chân chính ơ ế ơ ơ ơ
ph i là ngu n th c ăn tinh th n, nuôi tâm h n phát tri n, nó không đ c là th thu c phi n tinh th n êm ái mà nh nhen, đ c h i…” (Ph ng ượ ươ
L u)
“Nh ng câu th l p lánh nh nh ng t m huy ch ng.” (Pon-Valeri) ơ ư ươ
2, yêu cầu với thơ
“Th là th , đ ng th i là ho , là nh c, là ch m kh c theo m t cách riêng.” (Sóng H ng)ơ ơ
“Làm th là cân m t ph n nghìn milligram qu ng ch .” (Maiacopxki)ơ
“Th , tr c h t là cu c đ i, sau đó m i là ngh thu t”. (Biêlinxki)ơ ướ ế
“Th chính là tâm h n.” (M.Gorki)ơ
“Gi ng ca bu n là thích h p nh t cho th ca.” (Etga Pô) ơ
“M t câu th hay là m t câu th có s c g i.” (L u Tr ng L ) ơ ơ ư ư
3, thi sĩ
“Thi sĩ là m t con chim s n ca ng i trong bóng t i hát lên nh ng ti ng êm d u đ làm vui cho s cô đ c c a chính mình.” (B. Shelly “Trong tâm ơ ế
h n con ng i đ u có cái van mà ch có th ca m i m đ c.” (Nhêc raxop). ườ ơ ượ ơ
“Nhà th , ngay c các nhà th vĩ đ i nh t cũng ph i đ ng th i là nh ng nhà t t ng.” (Biêlinxki)ơ ơ ư ưở
“Th là cái nh y c a cu c s ng, nên nhà th ph i đi hút cho đ c cái nh y y và ph n đ u làm sao cho cu c đ i c a mình cũng có nh y”. ơ ơ ượ
(Ph m Văn Đ ng)
“Th là ti ng nói c a tri âm.” (T H u)ơ ế
“V t áo c a tri u nhà th không b c h t vàng mà đ i r i vãi. Hãy nh t l y ch c a đ i mà góp nên trang.” (Ch Lan Viên) ơ ế ơ ặ ấ ế
“Th ch b t ra trong tim ta khi cu c s ng đã tràn đ y.” (T H u)ơ
“Thi sĩ không ph i là Ng i, nó là Ng i M , Ng i Say, Ng i Điên. Nó là Tiên, là Ma,là Qu …” (Ch Lan Viên) ườ ườ ơ ườ ư ế
“Th là ti ng lòng.” (Di p Ti p)ơ ế ế
4, giá trị của thơ
“Ni m vui c a nhà th chân chính là ni m vui c a ng i m đ ng vào cái đ p, c a ng i bi t đi t i t ng lai.” (Pautôpxki) ơ ườ ở ườ ư ế ươ
Th ca là ti ng hát c a trái tim,là n i d ng chân c a tâm h n,do đó không gi n đ n mà cũ ng không th n bí ,thiêng liêng...Th ca chân chính ơ ế ơ ơ ơ
ph i là ngu n th c ăn tinh th n nuôi tâm h n phát tri n,nó không đ c là th thu c phi n tinh th n êm ái mà nh nhen,đ c h i. ượ
“Th ca làm cho t t c nh ng gì t t đ p nh t trên đ i tr thành b t t .”( Shelly)ơ
“Trên đ i, có nh ng th ch gi i quy t đ c b ng th .” (Maiacôpxki) ế ượ ơ
“Th là s th hi n con ng i và th i đ i m t cách cao đ p.” (Sóng H ng)ơ ườ
“Th là ng i th kí chân thành c a trái tim.” (Đuybralay)ơ ườ ư
Ð trong lòng là chí, ng ra ý là th . Ng i có sâu, c n cho nên th có m có t , r ng h p khác nhau.. Ng i làm th không ngoài l y trung ơ ườ ơ ườ ơ
h u làm g c, ý nghĩa ph i hàm súc, l i th ph i gi n d .” (Nguy n C Trinh) ơ ư
Trong "Thi nhân Vi t Nam",Hoài Thanh nh n đ nh:"T bao gi đ n bây gi ,t Hômero đ n kinh thi đ n ca dao vi t nam, th v n là 1 s c đông ế ế ế ơ ẫ
c m mãnh li t và qu ng đ i.Nó đã ra đ i gi a nh ng vui bu n c a loài ng i và nó s k t b n v i loài ng i cho đ n ngày t n th " ườ ế ườ ế ế
*********
TƯ LIỆU TỔNG HỢP CHI TIẾT CÁC KHÍA CẠNH TRONG LÍ LUẬN VĂN HỌC - Trang 2
TƯ LIỆU TỔNG HỢP CHI TIẾT CÁC KHÍA CẠNH TRONG LÍ LUẬN VĂN HỌC - Người đăng: Ahri
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
TƯ LIỆU TỔNG HỢP CHI TIẾT CÁC KHÍA CẠNH TRONG LÍ LUẬN VĂN HỌC 9 10 50