Ktl-icon-tai-lieu

tứ thư

Được đăng lên bởi Nguyen Duc Anh
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 614 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC
Tăng Tử
Phan Văn Các – dịch nghĩa

LỜI DẪN

Đại học vốn là một thiên trong sách Lễ kí (là thiên thứ 42 trong 49 thiên của sách này). Là một
trong các tác phẩm của Nho gia, tương truyền là do Tăng Tử làm ra. Trịnh Huyền thời Đông
Hán nói rằng: "Danh viết Đại học giả, dĩ kì kí bác học, khả dĩ vi chính dã" (Gọi là Đại học, vì nó
ghi chép việc học rộng lớn có thể làm được chính sự - Lễ kí chú); Khổng Dĩnh Đạt đời Đường
nói: "Thử Đại học chi thiên, luận học thành chi sự, năng trị kỳ quốc, chương minh kì đức ư
thiên hạ" (Thiên Đại học này bàn về việc học hành, có thể trị được nước, làm sáng cái đức
minh ở trong thiên hạ).
Xét về nội dung thì nó hòa trộn luân lí, triết học và chính trị trong một thể thống nhất. Sách này
nêu ra ba cương lĩnh lớn là "minh minh đức", "tân dân" và "chỉ ư chí thiện" cùng với tám điều
mục là "cách vật", "trí tri", "thành ý", "chính tâm", "tu thân", "tề gia", "trị quốc", "bình thiên hạ"
là những cương lĩnh cơ bản và nguyên tắc chủ yếu của cái học "nội thánh ngoại vương" của
Nho gia.
Tư Mã Quang thời Bắc Tống soạn sách Đại học quảng nghĩa, đó là lần đầu tiên Đại học được
tách thành sách riêng. Trình Tử lại điều chỉnh các chương tiết ở nguyên văn Đại học làm thành
Đại học định bản và khẳng định rằng đây là "Khổng thị chi di thư, nhi sơ học nhập đức chi
môn" (sách do họ Khổng để lại, và là cái cửa bắt đầu đi vào học đạo).
Chu Hi thời Nam Tống đem Đại học, ghép với Luận ngữ, Mạnh Tử và Trung Dung lại gọi là Tứ
thư (bốn cuốn sách lớn). Từ đó Đại học chính thức trở thành một trong những tác phẩm kinh
điển của Nho gia. Ông lại làm ra sách Đại học chương cú, dựa vào ý kiến hai anh em họ Trình,
"phát kì chỉ thú, nhiên hạ cổ giả giáo nhân chi pháp, thánh kinh hiền truyện chi chỉ, xán nhiên
phục minh ư thế" (phát huy nội dung ý nghĩa của nó, nhờ thế mà phép dạy người thưở xưa, và
nội dung ý nghĩa của kinh truyện thánh hiền lại được sáng tỏ rực rỡ ở đời - Đại học chương cú
tự).

Xuất phát từ quan điểm chính trị và đạo đức của Nho gia, Đại học đã nhấn mạnh vào tính
thống nhất không thể chia cắt giữa việc tu dưỡng đạo đức cá nhân với việc trị quốc, bình thiên
hạ.

Ở Việt Nam, chuyên bàn về sách Đại học thì chỉ có các cuốn Đại học giảng nghĩa, là một bản
dịch nôm sách Đại học (có kèm bản chú giải gốc chữ Hán của Chu Hi) và bài nói về cách đọc
sách Đại học. Không rõ tác giả, hiện là một bản viết tay 30 trang kí hiệu Thư viện Hán Nôm là
AB.277.
Đại học tích nghĩa, do Lê Văn Ngữ biên soạn và viết tựa năm 1927, giảng giải sách Đại học của
Tăng Tử...
ĐẠI HC
Tăng Tử
Phan Văn Các – dịch nghĩa
LI DN
Đại hc vn là mt thiên trong sách L(là thiên th 42 trong 49 thiên ca sách này). Là mt
trong các tác phm của Nho gia, tương truyền là do Tăng Tử làm ra. Trnh Huyn thời Đông
Hán nói rng: "Danh viết Đại hc giả, kì kí bác học, kh vi chính dã" (Gọi là Đi hc,
ghi chép vic hc rng ln có th làm được chính s - L chú); Khổng Dĩnh Đạt đời Đưng
nói: "Th Đại hc chi thiên, lun hc thành chi sự, năng trị k quốc, chương minh đức ư
thiên hạ" (Thiên Đại hc này bàn v vic hc hành, th tr được nước, làm sáng cái đc
minh trong thiên h).
Xét v ni dung thì nó hòa trn luân lí, triết hc và chính tr trong mt th thng nht. Sách này
nêu ra ba cương lĩnh lớn "minh minh đc", "tân dân" "ch ư cthiện" cùng với tám điều
mc là "cách vt", "trí tri", "thành ý", "chính tâm", "tu thân", "t gia", "tr quc", "bình thiên h"
những cương lĩnh bản nguyên tc ch yếu ca cái hc "ni thánh ngoại vương" của
Nho gia.
Quang thi Bc Tng soạn ch Đi hc quảng nghĩa, đó lần đầu tiên Đi học được
tách thành sách riêng. Trình T lại điều chỉnh c chương tiết nguyên văn Đại hc làm thành
Đại học đnh bn khng định rằng đây "Khổng th chi di thư, nhi học nhập đức chi
môn" (sách do h Khổng để li, và là cái ca bắt đầu đi vào học đạo).
Chu Hi thi Nam Tống đem Đại hc, ghép vi Lun ng, Mnh T Trung Dung li gi T
thư (bn cun ch ln). T đó Đại hc chính thc tr thành mt trong nhng tác phm kinh
đin ca Nho gia. Ông lại làm ra sách Đại học chương cú, dựa vào ý kiến hai anh em h Trình,
"phát ch thú, nhiên h c gi giáo nhân chi pháp, thánh kinh hin truyn chi ch, xán nhiên
phục minh ư thế" (phát huy nội dung ý nghĩa của nó, nh thế mà phép dạy người thưở xưa, và
nội dung ý nghĩa của kinh truyn thánh hin lại được sáng t rc r đời - Đại học chương
t).
Xut phát t quan điểm chính tr đạo đức của Nho gia, Đại học đã nhấn mnh vào tính
thng nht không th chia ct gia việc tu dưỡng đạo đức nhân vi vic tr quc, bình thiên
h.
tứ thư - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tứ thư - Người đăng: Nguyen Duc Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
tứ thư 9 10 242