Ktl-icon-tai-lieu

TƯ TƯỞNG HCM

Được đăng lên bởi angoc
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 2750 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TƯ TƯƠNG HCM
Chương 1: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH KHÁI NI ỆM, NGUỒN GỐC, QUÁ TRÌNH HÌNH TH ÀNH
Câu 1. Trình bày khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh.
Câu 2. Điều kiện lịch sử - xã hội Việt nam và thế giới ảnh h ưởng đến s ự hình thành và phát tri ển c ủa t ư
tưởng Hồ Chí Minh như thế nào?
Câu 3. Phân tích ảnh hưởng của truyền thống văn hóa dân tộc và tinh hoa v ăn hóa nhân lo ại đối v ới s ự hình
thành tư tưởng Hồ Chí Minh.
Câu 4. Phân tích vai trò của chủ ngh ĩa Mác - Lênin đối với việc hình thành t ư tưởng Hồ Chí Minh.
Câu 5. Phân tích vai trò của nhân tố chủ quan (các ph ẩm ch ất riêng c ủa Ng ười) trong việc hình thành t ư
tưởng Hồ Chí Minh.
Câu 6. Hãy trình bày các giai đoạn hình thành và phát triển t ư tưởng Hồ Chí Minh.
Câu 7. Dựa trên cơ sở nào để khẳng định đến năm 1930, tư tưởng Hồ Chí Minh đã được hình thành về c ơ
bản?
Câu 8. Các giai đoạn hình thành và phát triển của tư t ưởng Hồ Chí Minh được phân định theo nh ững c ăn c ứ
nào?(nhu cau 6)
Câu 9. Hãy nêu phương pháp nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh?
Câu 10. Hãy kể tên các tác phẩm, bài viết lớn của Hồ Chí Minh ?
CHƯƠNG 2: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG GI ẢI PHÓNG DÂN T ỘC
Câu 11. Phân tích cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân t ộc.
Câu 12. Chứng minh rằng, tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền của các dân tộc vừa mang tính cách m ạng, khoa
học vừa mang tính nhân văn sâu sắc.
Câu 13. Phân tích cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về cách m ạng gi ải phóng dân t ộc.
Câu 14. Phân tích nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về cách m ạng gi ải phóng dân t ộc.
Câu 15. Vì sao phải vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc vào sự nghiệp đổi m ới hi ện nay ở
nước ta.
Câu 16. Không có gì quý hơn độc lập, tự do hay còn có gì quý h ơn độc l ập t ự do? Ch ứng minh tr ả l ời.
Chương 3: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG QUÁ ĐỘ LÊN CH Ủ NGH ĨA XÃ
HỘI Ở VIỆT NAM
Câu 17. Phân tích nguồn gốc hình thành t ư tưởng Hồ Chí Minh v ề ch ủ ngh ĩa xã hội.
Câu 18. Phân tích quan niệm của Hồ Chí Minh về nh ững đặc trưng b ản ch ất c ủa ch ủ ngh ĩa xã h ội.
Câu 19. Nhận thức của anh (hay chị) về quan niệm của Hồ Chí Minh v ề mục tiêu và động l ực c ủa ch ủ ngh ĩa
xã hội
Câu 20. Phân tích tính tất yếu của thời k ỳ quá độ đi lên ch ủ ngh ĩa xã hội ở Việt Nam?
Câu 21. Phân tích quan niệm của Hồ Chí Minh về con đường quá độ lên chủ ngh ĩa xã h ội ở Việt Nam
Câu 22. Nêu phương hướng vận dụng và phát huy tư t ưởng Hồ Chí Minh về ch ủ ngh ĩa xã hội trong giai đo ạn
hiện nay ở nước ta....
T T NG HCMƯ ƯƠ
Ch ng 1: T T NG H CHÍ MINH KHÁI NI M, NGU N G C, QUÁ TRÌNH HÌNH THươ Ư ƯỞ ÀNH
Câu 1. Trình bày khái ni m t t ng H Chí Minh. ư ưở
Câu 2. i u ki n l ch s - xã h i Vi t nam và th gi i nh h ng n s hình thành và phát tri n c a t Đ ế ớ ả ưở đế ư
t ng H Chí Minh nh th nào?ưở ư ế
Câu 3. Phân tích nh h ng c a truy n th ng v n hóa dân t c và tinh hoa v n hóa nhân lo i i v i s hình ưở ă ă ạ đố
thành t t ng H Chí Minh.ư ư
Câu 4. Phân tích vai trò c a ch ngh a Mác - Lênin i v i vi c hình thành t t ng H Chí Minh. ĩ đố ư ư
Câu 5. Phân tích vai trò c a nhân t ch quan (các ph m ch t riêng c a Ng i) trong vi c hình thành t ư ư
t ng H Chí Minh.ưở
Câu 6. Hãy trình bày các giai o n hình thành và phát tri n t t ng H Chí Minh.đ ư ư
Câu 7. D a trên c s nào kh ng nh n n m 1930, t t ng H Chí Minh ã c hình thành v c ơ để đị đế ă ư ưở đ đượ ơ
b n?
Câu 8. Các giai o n hình thành và phát tri n c a t t ng H Chí Minh c phân nh theo nh ng c n c đ ư ư đượ đị ă
nào?(nhu cau 6)
Câu 9. Hãy nêu ph ng pháp nghiên c u t t ng H Chí Minh?ươ ư ưở
Câu 10. Hãy k tên các tác ph m, bài vi t l n c a H Chí Minh ? ế
CH NG 2: T T NG H CHÍ MINH V V N N T C VÀ CÁCH M NG GI I PHÓNG DÂN TƯƠ Ư ƯỞ ĐỀ C
Câu 11. Phân tích c s hình thành t t ng H Chí Minh v v n dân t c.ơ ư ư đề
Câu 12. Ch ng minh r ng, t t ng H Chí Minh v quy n c a các dân t c v a mang tính cách m ng, khoa ư ưở
h c v a mang tính nhân v n sâu s c. ă
Câu 13. Phân tích c s hình thành t t ng H Chí Minh v cách m ng gi i phóng dân t c.ơ ư ư
Câu 14. Phân tích n i dung c b n c a t t ng H Chí Minh v cách m ng gi i phóng dân t c. ơ ư ưở
Câu 15. Vì sao ph i v n d ng t t ng H Chí Minh v v n dân t c vào s nghi p i m i hi n nay ư ư đề đổ
n c ta.ướ
Câu 16. Không có gì quý h n c l p, t do hay còn có gì quý h n c l p t do? Ch ng minh tr l i.ơ độ ơ độ ả ờ
Ch ng 3: T T NG H CHÍ MINH V CH NGH A XÃ H I VÀ CON NG QUÁ LÊN CH NGH A XÃ ươ Ư ƯỞ Ĩ ĐƯỜ ĐỘ Ĩ
H I VI T NAM
Câu 17. Phân tích ngu n g c hình thành t t ng H Chí Minh v ch ngh a xã h i. ư ưở ĩ
Câu 18. Phân tích quan ni m c a H Chí Minh v nh ng c tr ng b n ch t c a ch ngh a xã h i. đặ ư ĩ
Câu 19. Nh n th c c a anh (hay ch ) v quan ni m c a H Chí Minh v m c tiêu và ng l c c a ch ngh a độ ĩ
xã h i
Câu 20. Phân tích tính t t y u c a th i k quá i lên ch ngh a xã h i Vi t Nam? ế độ đ ĩ ộ ở
Câu 21. Phân tích quan ni m c a H Chí Minh v con ng quá lên ch ngh a xã h i Vi t Nam đườ độ ĩ ộ ở
Câu 22. Nêu ph ng h ng v n d ng và phát huy t t ng H Chí Minh v ch ngh a xã h i trong giai o n ươ ướ ư ưở ĩ đ ạ
hi n nay n c ta. ướ
Câu 23. B ng ki n th c t t ng H Chí Minh v ch ngh a xã h i và con ng i lên ch ngh a xã h i c ế ư ư ĩ đườ đ ĩ ộ đượ
liên h v i cu c s ng c a b n thân, hãy phác th o nh ng nét l n v cu c s ng trong t ng lai c a b n và ươ
ph ng h ng th c hi nươ ướ
Ch ng 4: T t ng H Chí Minh v i oàn k t toàn dân t c và oàn k t qu cươ ư ư đạ đ ế đ ế tế
Câu 24. Phân tích c s hình thành t t ng H Chí Minh v kh i i oàn k t dân t c.ơ ư ư ố đạ đ ế
Câu 25. Hãy làm rõ nh ng quan i m c a H Chí Minh v i oàn k t dân t c? Trong công cu c i m i đ đạ đ ế đổ
hi n nay, chúng ta v n d ng và phát tri n quan i m ó nh th nào? đ đ ư ế
Câu 26. Vì sao ng C ng s n Vi t Nam c n ph i quan tâm h n n a n công tác m t tr n trong giai o n Đả ơ đế đ ạ
hi n nay
Câu 27. Hãy làm rõ quá trình nh n th c c a H Chí Minh v s k t h p s c m nh dân t c v i s c m nh th i ế
i?đạ
Câu 28. Hãy phân tích nh ng n i dung c b n t t ng H Chí Minh v s k t h p s c m nh dân t c v i s c ơ ư ưở ế
TƯ TƯỞNG HCM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TƯ TƯỞNG HCM - Người đăng: angoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
TƯ TƯỞNG HCM 9 10 294