Ktl-icon-tai-lieu

tuổi thơ dữ dội

Được đăng lên bởi thuy-anh-283-gmail-com
Số trang: 135 trang   |   Lượt xem: 596 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TUÖÍI THÚ DÛÄ DÖÅI

1

MUÅC LUÅC

PHÊÌN THÛÁ NHÊËT ........................................................................................................................ 2
PHÊÌN THÛÁ HAI .......................................................................................................................... 63Phuâng Quaán

2

PHÊÌN THÛÁ NHÊËT

"Trûâ giùåc, ba tuöíi vêîn coân hiïìm laâ muöån"
Cao Baá Quaát

1

Möåt tuêìn trûúác ngaây Huïë nöí suáng khaáng chiïën, dên trong
thaânh phöë àûúåc lïånh taãn cû hïët vïì caác vuâng quï. Nhûng qua mêëy
ngaây àêìu àaánh nhau, tin tûác thùæng lúåi tûâ Mùåt trêån àûa vïì döìn dêåp.
Tin thùæng lúåi möåt àöìn mûúâi, mûúâi àöìn trùm, nïn àöìng baâo chùæc
mêím tuåi Têy sùæp àêìu haâng àïën núi röìi. Do àoá, khöng ai baão ai,
mon men keáo dêìn vïì phña thaânh phöë. Hoå noáng loâng söët ruöåt àûúåc
mau mau trúã vïì doån deåp laåi nhaâ cûãa, phöë xaá, trúã vïì vúái cöng viïåc
laâm ùn thûúâng ngaây.
Cuöëi cuâng hoå tuå têåp laåi àöng àuác phña bïn naây cêìu Bao Vinh.
Bïn kia cêìu thuöåc khu vûåc mùåt trêån A, ai muöën sang phaãi coá giêëy
pheáp cuãa Ban chó huy Mùåt trêån cêëp.
Nhû àaä thaânh lïå, túâ múâ saáng laâ àöìng baâo tuáa hïët ra àûúâng,
keáo àïën àûáng chen chuác úã àêìu cêìu, chúâ nghe tin tûác thùæng lúåi cuãa
Mùåt trêån àïm qua. Hoå chen lêën, uân uân möîi luác möåt saát àïën chöî bêåc
àaá bûúác lïn cêìu. Nïëu khöng coá anh Vïå Quöëc Quên cêìm ngang
khêíu suáng trûúâng daâi nhû cêy saâo chùn võt àûáng gaác ngay trûúác
mùåt, chùæc caã khöëi ngûúâi chen chuác naây àaä traân qua bïn kia cêìu
nhû nûúác vúä búâ.
Àöìng baâo nhao nhao hoãi anh lñnh gaác:


TUÖÍI THÚ DÛÄ DÖÅI

3

- Àïm qua quên ta mêìn ùn coá khaá khöng anh?
- Nïån tuåi Têy úã võ trñ mö maâ suáng, lûåu àaån nöí nhû rang bùæp
caã àïm rûáa?
- Liïåu tuåi hùæn sùæp sûãa "hö-lï-manh" chûa, cho baâ con vïì doån
deåp nhaâ cûãa, phöë xaá?
Bõ baâ con hoãi töëi tùm mùåt muäi, anh lñnh gaác chó coân biïët nhùn
nhoá àïì nghõ:
- Xin baâ con àûáng xï xï ra cho töi möåt chuát! Àûáng saát vö tui
ri coân biïët gaác xaách laâm rùng?
Saáng höm àoá, tûâ trong àaám àöng chen chuác öìn aâo êëy, coá
thùçng beá lúåi duång àuáng luác anh lñnh gaác coân maãi nhùn nhoá àïì nghõ
vúái àöìng baâo, luöìn ra sau lûng anh vaâ chaåy toát sang bïn kia cêìu.
Anh chûa kõp quaát goåi laåi, noá àaä mêët vaâo daäy phöë kï àêìu cêìu bïn
kia.
Khöng thïí boã tröëng chöî gaác àïí àuöíi theo, anh chó coân biïët
dêåm chên dêåm cùèng, laâu b...
TUÖÍI THÚ DÛÄÅI 1
http://ebooks.vdcmedia.com
MUÅC LUÅC
PHÊÌN THÛÁ NHÊËT ........................................................................................................................ 2
PHÊÌN THÛÁ HAI .......................................................................................................................... 63
tuổi thơ dữ dội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tuổi thơ dữ dội - Người đăng: thuy-anh-283-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
135 Vietnamese
tuổi thơ dữ dội 9 10 840