Ktl-icon-tai-lieu

TUYỂN TẬP NHỮNG BÀI NGHỊ LUẬN XÃ HỘI LỚP 12( PHẦN II)

Được đăng lên bởi kieuhuuhien
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 3292 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1.

TUYỂN TẬP NHỮNG BÀI NGHỊ LUẬN XÃ HỘI LỚP 12( PHẦN II)

I. MỤC LỤC:
PHẦN I
Đề 1: Nhà văn Nga L.Tôn-xtôi nói: "Lí tưởng là ng ọn đèn chỉ đường. Không có lí t ưởng thì
không có phương hướng kiên định, mà không có phương hướng thì không có cu ộc s ống". Anh
(chị) hãy nêu suy nghĩ về vai trò lí tưởng trong cu ộc s ống con ng ười.
Đề 2: Anh (chị) hãy trả lời câu hỏi sau của nhà thơ Tố Hữu : "Ôi ! Sống đẹp là thế nào, h ỡi
bạn?"
Đề 3: Tình thương là hạnh phúc của con người.
Đề 4: "Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động". Ý kiến của M.Xi-xê-rông (nhà triết
học La Mã cổ đại) gợi cho anh (chị) những suy nghĩ gì về vi ệc tu d ưỡng và h ọc t ập c ủa b ản
thân.
Đề 5: Hãy phát biểu ý kiến của mình về mục đích học tập do UNESCO đề xướng: "H ọc để biết,
học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình".
Đề 6: Anh chị có suy nghĩ gì về hiện tượng "nghiện" Internet trong nhiều b ạn tr ẻ hi ện nay.
Đề 7: Tuổi trẻ học đường suy nghĩ và hành động để góp phần giảm thiểu tai n ạn giao thông.
Đề 8: Hiện nay ở nước ta có nhiều cá nhân, gia đình, tổ chức thu nh ận trẻ em c ơ nh ỡ, lang
thang kiếm sống trong thành phố, thị trấn về những mái ấm tình th ương để nuôi d ạy, giúp các
em học tập, rèn luyện, vươn lên sống lành mạnh, t ốt đẹp.
PHẦN II
Đề 9: Hãy trình bày quan điểm của mình trước cuộc vận động "nói không v ới nh ững tiêu c ực
trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo d ục.
Đề 10: Nêu suy nghĩ và quan niệm của em về HIV/AIDS.
Đề 11: Anh (chị) hãy viết một bài văn ngắn nói về vai trò của sách đối với thanh niên ngày
nay.
Đề 12: Anh (chị) hãy viết một bài văn nói về l í tưởng sống của thanh niên ngày nay.
Đề 13: Anh (chị) hãy trình bày ý kiến của mình về câu nói sau "sống sao cho kh ỏi xót xa...."
Đề 14: Anh (chị) hãy trình bày ý kiến của mình về câu nói sau "tuổi trẻ là mùa xuân của xã
hội".
Đề 15: Nhà văn nữ người Pháp Ursula K.Le Guin đã từng nói: "Thành công c ủa ng ười này là
thất bại của người khác." Câu nói này cho rằng thành công và th ất b ại c ủa m ọi ng ười th ường
hoán đổi cho nhau và không thể có tình trạng tất c ả mọi ng ười đều thành công cùng m ột lúc.
Anh (chị) hãy bình luận câu nói trên.
Đề 16: Anh (chị) hãy trình bày ý kiến của mình về các nữ sinh thời nay nên mặc áo dài truy ền
thống hay trang phục hiện đại khi đến trường.
Đề 17: Một câu triết học nói: Mỗi con vật khi sinh ra đều là t ất c ả nh ững gì nó có. Ch ỉ có con

người là ngay từ thuở lọt lòng thì chẳng là gì cả. Nó làm thế nào thì nó s ẽ tr ở thành nh ư th ế
ấy, và nó phải làm...
1. TUY N T P NH NG BÀI NGH LU N XÃ H I L P 12( PH N II)
I. M C L C:
PH N I
1:Đề Nhà v n Nga L.Tôn-xtôi nói: "Lí t ng là ng n èn ch ng. Không có lí t ng thì ă ưở đ đườ ưở
không có ph ng h ng kiên nh, mà không có ph ng h ng thì không có cu c s ng". Anh ươ ướ đ ươ ướ
(ch ) hãy nêu suy ngh v vai trò lí t ng trong cu c s ng con ng i. ĩ ưở ườ
2:Đề Anh (ch ) hãy tr l i câu h i sau c a nhà th T H u : "Ôi ! S ng p là th nào, h i ả ờ ơ đẹ ế
b n?"
3:Đề Tình th ng là h nh phúc c a con ng i.ươ ườ
4:Đề "M i ph m ch t c a c h nh là trong hành ng". Ý ki n c a M.Xi-xê-rông (nhà tri t đứ độ ế ế
h c La Mã c i) g i cho anh (ch ) nh ng suy ngh gì v vi c tu d ng và h c t p c a b n đạ ĩ ưỡ
thân.
5:Đề Hãy phát bi u ý ki n c a mình v m c ích h c t p do UNESCO x ng: "H c bi t, ế đ đề ướ để ế
h c làm, h c chung s ng, h c t kh ng nh mình". để để để đị
6:Đề Anh ch có suy ngh gì v hi n t ng "nghi n" Internet trong nhi u b n tr hi n nay. ĩ ượ
7:Đề Tu i tr h c ng suy ngh và hành ng góp ph n gi m thi u tai n n giao thông. đườ ĩ độ để
8:Đề Hi n nay n c ta có nhi u cá nhân, gia ình, t ch c thu nh n tr em c nh , lang ướ đ ơ
thang ki m s ng trong thành ph , th tr n v nh ng mái m tình th ng nuôi d y, giúp cácế ươ để
em h c t p, rèn luy n, v n lên s ng lành m nh, t t p. ươ đ
PH N II
9:Đề Hãy trình bày quan i m c a mình tr c cu c v n ng "nói không v i nh ng tiêu c c đ ướ độ
trong thi c và b nh thành tích trong giáo d c.
10:Đề Nêu suy ngh và quan ni m c a em v HIV/AIDS.ĩ
11:Đề Anh (ch ) hãy vi t m t bài v n ng n nói v vai trò c a sách i v i thanh niên ngày ế ă đố
nay.
12:Đề Anh (ch ) hãy vi t m t bài v n nói v l í t ng s ng c a thanh niên ngày nay. ế ă ưở
13:Đề Anh (ch ) hãy trình bày ý ki n c a mình v câu nói sau "s ng sao cho kh i xót xa...." ế
14:Đề Anh (ch ) hãy trình bày ý ki n c a mình v câu nói sau "tu i tr là mùa xuân c a xã ế
h i".
15:Đề Nhà v n n ng i Pháp Ursula K.Le Guin ã t ng nói: "Thành công c a ng i này là ă ườ đ ườ
th t b i c a ng i khác." Câu nói này cho r ng thành công và th t b i c a m i ng i th ng ườ ườ ườ
hoán i cho nhau và không th có tình tr ng t t c m i ng i u thành công cùng m t lúc. đổ ườ đề
Anh (ch ) hãy bình lu n câu nói trên.
16:Đề Anh (ch ) hãy trình bày ý ki n c a mình v các n sinh th i nay nên m c áo dài truy n ế
th ng hay trang ph c hi n i khi n tr ng. đạ đế ườ
17:Đề M t câu tri t h c nói: M i con v t khi sinh ra u là t t c nh ng gì nó có. Ch có con ế đề
TUYỂN TẬP NHỮNG BÀI NGHỊ LUẬN XÃ HỘI LỚP 12( PHẦN II) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TUYỂN TẬP NHỮNG BÀI NGHỊ LUẬN XÃ HỘI LỚP 12( PHẦN II) - Người đăng: kieuhuuhien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
TUYỂN TẬP NHỮNG BÀI NGHỊ LUẬN XÃ HỘI LỚP 12( PHẦN II) 9 10 944