Ktl-icon-tai-lieu

Tuyển tập truyện ngắn lãng mạn

Được đăng lên bởi hami-phancytis
Số trang: 104 trang   |   Lượt xem: 568 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN LAÄNG MAÅN

1

Muåc luåc
Mêët tñch...................................................................................................... 2
Nhûäng quaã boáng àoã................................................................................. 10
Ngûúâi phaá töí ong ..................................................................................... 14
Muäi tïn thûá tû......................................................................................... 20
Töåi àöì bêët àùæc dô...................................................................................... 25
Sûå thêåt àùçng sau caái chïët ...................................................................... 30
Töåi àöì bêët àùæc dô...................................................................................... 40
Nguåy biïån vaâ Tònh yïu........................................................................... 45
Möåt trêån cûúâi ........................................................................................... 57
Hai cêy taáo............................................................................................... 60
Haånh phuác ............................................................................................... 63
Taâi àaánh húi cuãa choá .............................................................................. 74
Hêm laåi chêët laäng maån .......................................................................... 77
Nuå hön vaâ ly dõ ........................................................................................ 80
Thiïn àûúâng vaâ àõa nguåc ........................................................................ 85
Böëi caãnh àùåc biïåt..................................................................................... 91
Nhu nhûúåc ............................................................................................... 93
Cöng chuáa nguã ........................................................................................ 96
Cuöåc haânh trònh trïn biïín caã ..............................................................101TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN LAÄNG MAÅN

Mêët tñch

2

Agatha Christie

Vaâo möåt buöíi chiïìu thûá baãy àeåp trúâi, öng Davehem, möåt chuã
ngên haâng tïn tuöíi, bûúác ra khoãi nhaâ vaâ khöng trúã laåi nûäa. Öng ta àaä
mêët tñch.
Saáng nay, töi vaâ thaám tûã Poirot ngöìi bïn baân traâ chúâ möåt ngûúâi
baån laâ thanh tra Jack. Öng naây àïën trïî vaâ phên bua :
- X...
TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN NGÙÆN LAÄNG MAÅN
1
http://www.ebooks.vdcmedia.com
Muåc luåc
Mêët tñch......................................................................................................2
Nhûäng quaã boáng àoã.................................................................................10
Ngûúâi phaá töí ong.....................................................................................14
Muäi tïn thûá tû.........................................................................................20
Töåi àöì bêët àùæc dô......................................................................................25
Sûå thêåt àùçng sau caái chïët......................................................................30
Töåi àöì bêët àùæc dô......................................................................................40
Nguåy biïån vaâ Tònh yïu...........................................................................45
Möåt trêån cûúâi...........................................................................................57
Hai cêy taáo...............................................................................................60
Haånh phuác...............................................................................................63
Taâi àaánh húi cuãa choá ..............................................................................74
Hêm laåi chêët laäng maån..........................................................................77
Nuå hön vaâ ly dõ........................................................................................80
Thiïn àûúâng vaâ àõa nguåc........................................................................85
Böëi caãnh àùåc biïåt.....................................................................................91
Nhu nhûúåc...............................................................................................93
Cöng chuáa nguã ........................................................................................96
Cuöåc haânh trònh trïn biïín caã ..............................................................101
Tuyển tập truyện ngắn lãng mạn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tuyển tập truyện ngắn lãng mạn - Người đăng: hami-phancytis
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
104 Vietnamese
Tuyển tập truyện ngắn lãng mạn 9 10 407