Ktl-icon-tai-lieu

Tuyển tập truyện Phạm Hổ

Được đăng lên bởi Quỳnh Phan Lê
Số trang: 125 trang   |   Lượt xem: 1737 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Truyïån - Phêìn I

1

TRUYÏÅN

MA-Ú VAÂ HÚ-Ï ÀI TÒM NGOÅC

I

Vaâo

caái thúâi traái àêët coân tröëng vù’ng, möåt höm Giaâng
(öng trúâi) nhòn xuöëng trêìn gian vaâ lêím bêím noái möåt mònh:
- Haå giúái chó coá nhûäng con vêåt böën chên thò khöng thïí
naâo vui àûúåc...
Vêåy laâ Giaâng quyïët àõnh cho con ngûúâi xuêët hiïån trïn
mùåt àêët. Giaâng sai viïn tûúáng nhaâ trúâi xuöëng trêìn, mang
vïì cho Giaâng möåt nù’m àêët thêåt deão. Giaâng lêëy àêët nùån
thaânh hònh hai con ngûúâi: möåt àaân öng, möåt àaân baâ.
Giaâng thöíi phuâ möåt caái, hai con ngûúâi bùçng àêët vuåt cao
lúán hùèn lïn. Giaâng thaã möåt caái thang xuöëng àêët vaâ cho hai
con ngûúâi àoá xuöëng trêìn gian.1

TUYÏÍN TÊÅP PHAÅM HÖÍ

Hai con ngûúâi xuöëng trêìn, trûúác hïët phaãi lo ài tòm rau
laá àïí ùn, hang höëc àïí úã.
Dêìn daâ, hai ngûúâi cuäng tòm caách tröìng thïm loaåi cêy
naây àïí lêëy boáng maát, loaåi cêy khaác àïí lêëy caái che thên.
Nhûng bõ caác con thuá böën chên phaá phaách, hai ngûúâi
khöng sao laâm àûúåc nhû yá mònh muöën.
Möåt höm ngûúâi àaân öng laâ Ma-aá noái vúái ngûúâi àaân baâ
laâ Hú-yá:
- Coá thïm ngûúâi, mònh múái àuöíi àûúåc thuá, tröìng àûúåc
cêy...
Nhûng vaâo thúâi àoá, àaân öng, àaân baâ khöng sinh àûúåc
con. Laâm sao coá thïm àûúåc ngûúâi ?
Hú-yá liïìn baão Ma-aá:
- Lïn xin Giaâng cho thïm ngûúâi ài!
Ma-aá lïn hoân nuái coá caái thang thaã tûâ trïn trúâi xuöëng,
treâo maäi, treâo maäi...
- Laåy Giaâng! Hai ngûúâi thò khoá söëng quaá! Xin Giaâng cho
thïm ngûúâi !
Giaâng liïìn baão:
Cûá vïì dûúái trêìn, lêëy àêët nùån thaânh hònh ngûúâi, ta seä
hoáa pheáp cho söëng laâm con maây.


Truyïån - Phêìn I

2

Ma-aá mûâng quaá, trúã vïì kïí laåi vúái Hú-yá. Caã hai cuâng
nhau nùån thêåt nhiïìu con. Ma-aá nùån con trai, Hú-yá nùån con
gaái.
Nùån xong, Ma-aá liïìn cêìu Giaâng hoaá phaáp cho luä con
thaânh ngûúâi .
Giaâng àaä laâm àuáng theo lúâi àaä hûáa. Ma-aá vaâ Hú-yá tûâ
àêëy coá haâng àaân haâng luä con.
Ma-aá vaâ Hú-yá chó giûä laåi àûáa con trai nùån ra àêìu tiïn
laâ Ma-ú, vaâ àûáa con gaái nùån ra sau cuâng laâ Hú-ï, úã laåi vúái
mònh. Àaám con coân laåi, ma-aá cho chia ra laâm nhiïìu töëp,
ài khù’p caác hang höëc quanh àêëy àïí sinh söëng.
Ma-aá dùån caác con:
- Khi naâo nghe tao àaánh caái cöìng àaá, luä bay nhúá vïì àêy
liïìn.
Àaám con cuãa Ma-aá vaâ Hú-yá ài àûúåc mêëy ngaây thò möåt
höm ài moi àêët tröìng cêy vïì, Ma-ú vaâ Hú-ï àûa hai baân
tay, giú hai baân chên cho cha meå mònh xem vaâ noái:
- Caái baân...
TRUYÏÅN
MA-Ú VAÂ HÚ-Ï ÀI TÒM NGOÅC
I
Vaâo caái thúâi traái àêët coân tröëng vù’ng, möåt höm Giaâng
(öng trúâi) nhòn xuöëng trêìn gian vaâ lêím bêím noái möåt mònh:
- Haå giúái chó coá nhûäng con vêåt böën chên thò khöng thïí
naâo vui àûúåc...
Vêåy laâ Giaâng quyïët àõnh cho con ngûúâi xuêët hiïån trïn
mùåt àêët. Giaâng sai viïn tûúáng nhaâ trúâi xuöëng trêìn, mang
vïì cho Giaâng möåt nù’m àêët thêåt deão. Giaâng lêëy àêët nùån
thaânh hònh hai con ngûúâi: möåt àaân öng, möåt àaân baâ.
Giaâng thöíi phuâ möåt caái, hai con ngûúâi bùçng àêët vuåt cao
lúán hùèn lïn. Giaâng thaã möåt caái thang xuöëng àêët vaâ cho hai
con ngûúâi àoá xuöëng trêìn gian.
Truyïån - Phêìn I 1
http://ebooks.vdcmedia.com
Tuyển tập truyện Phạm Hổ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tuyển tập truyện Phạm Hổ - Người đăng: Quỳnh Phan Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
125 Vietnamese
Tuyển tập truyện Phạm Hổ 9 10 989