Ktl-icon-tai-lieu

Ước Mơ Xanh - Đỗ Huỳnh Châu

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 122 trang   |   Lượt xem: 3344 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đỗ Huỳnh Châu

Ƣớc Mơ Xanh

Đỗ Huỳnh Châu

Ƣớc Mơ Xanh
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: http://vnthuquan.net/
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
Chƣơng 1
Chƣơng 2
Chƣơng 3
Chƣơng 4
Chƣơng 5
Chƣơng 6
Chƣơng 7
Chƣơng 8
Chƣơng 9
Chƣơng 10
Chƣơng 11
Chƣơng 12
Chƣơng 13
Chƣơng 14
Chƣơng 15
Chƣơng 16
Chƣơng 17
Chƣơng 18

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Đỗ Huỳnh Châu

Ƣớc Mơ Xanh
Chƣơng 19
Chƣơng 20
Chƣơng 21
Chƣơng 22
Chƣơng 23
Chƣơng 24
Chƣơng 25
Chƣơng 26
Chƣơng Kết

Đỗ Huỳnh Châu
Ƣớc Mơ Xanh
Chương 1

Lâm Khang đứng tựa lƣng vào thành xe, tức bực một cách bất lực, nhìn lốp trƣớc bánh xe xẹp lên mà
ngán ngẩm . Còn những bốn cây số đƣờng nữa anh mới đến đƣợc nhà ngƣời bạn . Nắng buổi trƣa
gay gắt, oi nồng, con đƣờng lộ đỏ hun hút dài không có lấy một bóng mát, chỉ ngút ngát mía và mì
xanh ngắt một màu . Anh cầu mong sẽ có một chiếc xe nào đó ngang qua đây để anh đƣợc quá giang.
Quả thực anh đang khát nƣớc đến khô khốc miệng lƣỡi.
Do... Dooo... Dooo...
Khúc cua cách đó không xa, vừa có một cỗ xe bò đang lọc cọc quẹo ra đƣờng lộ . Lâm Khang không
giấu đƣợc vẻ thất vọng . Xe bò ƣ ? Sao lại không là một chiếc xe có động cơ kia chứ, có lẽ sẽ dễ
dàng đi nhờ hơn. Nhƣng chẳng nhẽ cứ phải đứng mãi đây mà trông chờ . Lắc đầu anh lẩm bẩm :
- "Đành phải vậy thôi".
Chờ cho chiếc xe bò đến gần, anh bèn vẫy tay ra hiệu.
- Do... Dooo... Ngừng...
Giọng trong vắt của một ngƣời con gái cất lên :
- Chuyện gì đây ?
Lâm Khang đƣa mắt nhìn "tài xế", cái mũ lƣỡi trai đội ngƣợc về sau, mái tóc không biết dài hay ngắn

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Đỗ Huỳnh Châu

Ƣớc Mơ Xanh

đã đƣợc ém kỹ trong lòng mũ, chiếc khẩu trang che kín gƣơng mặt, chỉ còn chừa lại mỗi một đôi mắt
đen tròn.
Lâm Khang thầm nghĩ :
- "Giống y chang Ninja".
Lại nữa, còn thêm một "phụ xế" nhóc tì khoảng mƣời hai, mƣời ba tuổi . Tóc ba phân đỏ hoe màu
nắng gió, nƣớc da đen nhém nhƣ than hầm, gƣơng mặt đầy tinh nghịch đang ngồi bên cạnh tài xế
giƣơng mắt nhìn Lâm Khang đầy tò mò.
Lâm Khang bƣớc đến gần hai ngƣời khẽ khàng mở lời :
- Xe tôi bị bể bánh giữa đƣờng, xin cô làm ơn cho tôi đƣợc quá giang đoạn đƣờng ngắn.
- Ông về đâu ?
- Về biệt thự Thùy Dƣơng . Chắc cô biết nơi đó phải không ?
Đôi mắt "tài xế" nhƣ tối xầm lại :
- Gia đình địa chủ đó mọi ngƣời trong làng này ai mà không biết.
- Cô cho tôi quá giang chứ ?
- Cho hay không thì nãy giờ ông cũng đã đứng án ngữ giữa đƣờng để chận tôi rồi . Lên đi !
Lâm Khang bƣớc lên ngồi ...
Ƣớc Mơ Xanh Đỗ Huỳnh Châu
To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net
Đỗ Huỳnh Châu
Ƣớc Mơ Xanh
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ d án sách cho thiết b di động
Ngun: http://vnthuquan.net/
To ebook: Nguyn Kim V.
MC LC
Chƣơng 1
Chƣơng 2
Chƣơng 3
Chƣơng 4
Chƣơng 5
Chƣơng 6
Chƣơng 7
Chƣơng 8
Chƣơng 9
Chƣơng 10
Chƣơng 11
Chƣơng 12
Chƣơng 13
Chƣơng 14
Chƣơng 15
Chƣơng 16
Chƣơng 17
Chƣơng 18
Ước Mơ Xanh - Đỗ Huỳnh Châu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ước Mơ Xanh - Đỗ Huỳnh Châu - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
122 Vietnamese
Ước Mơ Xanh - Đỗ Huỳnh Châu 9 10 170