Ktl-icon-tai-lieu

Ước Mơ Xanh - Trần Thị Bảo Châu

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 137 trang   |   Lượt xem: 5767 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trần Thị Bảo Châu

Ƣớc mơ xanh

Trần Thị Bảo Châu

Ƣớc mơ xanh
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: http://vnthuquan.net/
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
Chƣơng 1
Chƣơng 2
Chƣơng 3
Chƣơng 4
Chƣơng 5
Chƣơng 6
Chƣơng 7
Chƣơng 8(hết)

Trần Thị Bảo Châu
Ƣớc mơ xanh
Chương 1
Về . Không về . Về . Không về . Về ……..
Hà Yên vừa đạp xe vừa lẩm nhẩm điệp khúc “về hay không” nhƣ thầy pháp đang ếm bùa . Cô nhất
định phó thác số mệnh của mình cho trò may rủi này . Yên tính rằng nếu đèn đỏ ở ngã tƣ bật lên
đúng …..chữ nào thì cô sẽ làm theo …..chữ đó . Khổ sao suốt con đƣờng dài, cô qua đã bốn ngã tƣ,
nhƣng không lần nào đèn đỏ …..cháy lên hết, nên tới giờ Hà Yên vẫn chƣa biết nên về hay không .
- Về, không về . Về, không …
Lẩm nhẩm chƣa tròn câu, Yên đã nghe tiếng “kịt” . Chân đạp nhẹ tênh rồi cứng ngắc . Chiếc xe ỳ
một chổ . Lại sút sên rồi . Đúng là ý trời . Cô sẽ không về . Hà, hà, hà . Tƣởng tƣợng đến gƣơng mặt
Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Ƣớc mơ xanh

Trần Thị Bảo Châu

nhăn nhó của dì Út, Hà Yên không thể nhịn cƣời . Cƣời xong, Yên nhìn chiếc xe và ngao ngán sự đời
dù sự cố này giúp Hà Yên càng tin vào “ý trời” hơn nữa khi xe hƣ ngay công viên . Khom lƣng bê xe
lên lề, cô ngồi vào ghế đá rồi từ tốn nghĩ tới chuyện sửa dây sên . Đây quả là một việc khó quá sức
với cô . Cái gatđơsên bít bùng, Yên chẳng biết phải cho tay vào đâu để sửa . Thôi thì cứ ngồi xả hơi,
thƣ giãn, trời đã quyết cô đừng về kia mà .
Nhƣng chƣa đƣợc thƣ giãn chút nào, Yên chợt nghe tiếng con nít khóc . Phải nói nó gào thì đúng
hơn, rồi một đứa nhỏ, đúng nhất là một thằng nhỏ trạc ba tuổi, ăn mặc sạch sẽ, nhƣng mặt mũi lem
luốt nƣớc mắt nƣớc mũi, đang khóc ré lên . Vừa gào, nó vừa bƣớc về phía cô .
Đứng trƣớc mặt Hà Yên, nó vừa nức nở vừa cà lăm .
- Ba …..T…èo …Con ….m …..uốn …ba …..Tèo . Hu, hu ……
Lúc Hà Yên trợn tròn mắt cố hiểu xem thằng nhóc nói gì thì nó đã nhào vào lòng cô . Hai tay nắm
chặt cứng tay Yên, thằng nhóc nói rõ từng lời .
- Con muốn ba Tèo . Kiếm ba Tèo cho con . Hu, hu …..
Hà Yên đờ ra vì bất ngờ . Cô sực nhớ dì Út từng cảnh giác những trò lừa bịp, dàn cảnh gạt ngƣời để
cƣớp của trong công viên nên giật mình đẩy vội thằng bé ra .
Thái độ nhẫn tâm của Yen làm thằng bé nín khóc, nó ngơ ngác nhìn cô rồi mếu máo bƣớc đi . Vừa
đi, nó vừa nhìn quanh tìm kiếm trong thật tội nghiệp .
Bỗng dƣng Yên chạnh lòng . Cô ân hận vì hành động vừa rồi của mình . Ngoài cái xe đạp củ xì bị sút
sên ra, cô có gì đâu mà sợ bị giật c...
Ƣớc mơ xanh Trn Th Bảo Châu
To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net
Trn Th Bảo Châu
Ƣớc mơ xanh
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ d án sách cho thiết b di động
Ngun: http://vnthuquan.net/
To ebook: Nguyn Kim V.
MC LC
Chƣơng 1
Chƣơng 2
Chƣơng 3
Chƣơng 4
Chƣơng 5
Chƣơng 6
Chƣơng 7
Chƣơng 8(hết)
Trn Th Bảo Châu
Ƣớc mơ xanh
Chương 1
Về . Không về . Về . Không về . Về ……..
Hà Yên vừa đạp xe vừa lẩm nhẩm điệp khúc “về hay không” nhƣ thầy pháp đang ếm bùa . Cô nhất
định phó thác số mệnh của mình cho trò may rủi này . Yên tính rằng nếu đèn đỏ ở ngã tƣ bật lên
đúng …..chữ nào thì cô sẽ làm theo …..chữ đó . Khổ sao suốt con đƣờng dài, cô qua đã bốn ngã tƣ,
nhƣng không lần nào đèn đỏ …..cháy lên hết, nên tới giờ Hà Yên vẫn chƣa biết nên về hay không .
- Về, không về . Về, không …
Lẩm nhẩm chƣa tròn câu, Yên đã nghe tiếng “kịt” . Chân đạp nhẹ tênh rồi cứng ngắc . Chiếc xe ỳ
một chổ . Lại sút sên rồi . Đúng là ý trời . Cô sẽ không về . Hà, hà, hà . Tƣởng tƣợng đến gƣơng mặt
Ước Mơ Xanh - Trần Thị Bảo Châu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ước Mơ Xanh - Trần Thị Bảo Châu - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
137 Vietnamese
Ước Mơ Xanh - Trần Thị Bảo Châu 9 10 930