Ktl-icon-tai-lieu

“Uống nước nhớ nguồn”

Được đăng lên bởi Nhựt Duy
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 234 lần   |   Lượt tải: 0 lần
“Uống nước nhớ nguồn” là truyền thống, đạo lý được hình thành và phát triển
trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Đó cũng
là nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh đối với thương binh, liệt sĩ –
những người đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng. Truyền thống, tư
tưởng đó mãi mãi được lưu giữ và phát huy trong phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”
của dân tộc ta trong thời đại mới.
Trong lịch sử dân tộc Việt Nam, nhân dân ta luôn phải đương đầu với biết bao khó
khăn, thử thách, thiên tai, địch họa để tồn tại và phát triển. Trong các cuộc đấu tranh
đó, biết bao người đã dũng cảm chiến đấu, hy sinh cho xã tắc bình yên, cho người dân
được ấm no, hạnh phúc. Để ghi ơn công lao to lớn của những người sẵn sàng xả thân
vì nghiệp lớn, các triều đại phong kiến đã đề ra nhiều chính sách đãi ngộ và động viên
toàn dân chăm lo bằng những việc làm thiết thực; trở thành nét sống đẹp trong đời
sống của người dân Việt Nam qua từng giai đoạn lịch sử và đúc kết thành truyền
thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Sự thể hiện tình cảm đó, được gắn
kết chặt chẽ giữa tập tục tín ngưỡng với lòng biết ơn sâu sắc, sự ngưỡng mộ, tôn vinh
những người con ưu tú của đất nước. Nhân dân ta lập đền, miếu thờ cúng, phong thần
từ Đức thánh đến Thành hoàng làng và được thể hiện hết sức phong phú, sinh động
trong đời sống cộng đồng, như: Lễ hội Giỗ tổ Hùng Vương (10-3 âm lịch), Hội Gióng
Sóc Sơn (thờ vị Anh hùng làng Gióng), Lễ hội Đền Kiếp Bạc (thờ phụng Đức thánh
Trần - Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn), Lễ hội Đống Đa (tưởng nhớ người Anh
hùng “áo vải cờ đào” Quang Trung - Nguyễn Huệ),… Đó cũng là nét văn hóa đặc sắc
của dân tộc ta, đã và đang được lưu truyền từ buổi đầu dựng nước, giữ nước cho đến
ngày nay.
Cùng với sự phát triển của lịch sử, tư tưởng, đạo đức nhân văn của người Việt Nam đã
được tôi luyện, khẳng định trong đời sống hiện thực và nâng lên tầm cao mới, trở
thành đạo ly của dân tộc khi các triều đại phong kiến Việt Nam: Đinh, Lê, Lý, Trần,
Lê,… ban hành và thực hiện nhất quán chế độ, chính sách đãi ngộ đối với những
người đã quên mình vì nước, vì dân và thân nhân của họ. Sử cũ có ghi về chế độ tặng
và tuất: “Thần tông, năm Thịnh Đức thứ ba (1655), định lệ tặng và tuất cho quan và
binh chết trận. Phàm các chánh đội trưởng, đội trưởng ở các dinh cơ đội thuyền có dự
cai quản cùng những binh lính được cử đi đánh giặc mà hết sức cố đánh, giản hoặc có
người chết trận thì cai đội cai thuy...
“Ung nưc nh ngun” là truyền thng, đạo lý được hình thành và phát triển
trong sut chiều dài lịch sử dựng nưc và giữ nưc của dân t)c Việt Nam. Đó cũng
là ngun gc hình thành tư tư2ng H Ch5 Minh đi vi thương binh, liệt s9 –
những người đã hy sinh, cng hiến cho sự nghiệp cách mạng. Truyền thng, tư
tư2ng đó mãi mãi được lưu giữ và phát huy trong phong trào “Đền ơn, đáp ngh9a”
của dân t)c ta trongthời đại mi.
 !"#"$%
$&'()*+, -'*.'/
%"#"012#/3415"63(0
7/,8.9*!:;0<-4
6!'=,$#1==>'1 - (
-&"?; -#@AB-CDE0
D:0FG, -8$#-3=
D,HIJD!!+K:.L@*6%75
$#MN;OP>Q !R"#5@Q 
;08:/!.O=#08
G9S'#--- -7*#S8
0D+TUVWXYZ[\]^_`aZW%
L%L\0b[-W%aUV9=c#d,\0P9S'
_Z9, eD/aUV9D9\B!0b
[I'0-Ke_3VZaf9%2-C &%M5
:1 -73=G"Y@!;!#
-33.
g[ !@'*:B,S &:01
73$h0D@ -(!B
-$'=,$#T9U(UH
U(f"- -@/F'#>'1D !;
01F(6 6! 6 -:).L2% =#M
-/TI&9SS"\]ijjaM -/F -
"#O.k-''BBB'3=%@
F[;">7'M-#SD'M%
0#O63=7MS* -X (7
/l^mF=A'B -B7MS;
* -X (7/]jmF=A">67/jmF=
-7VG F#%6n3')"?
8"'07V FK
]
.90 Z*&g
Sj\]oopaq?I-([3 -/[-F
'5-#O=7MS"@.g' ([36
07S"'q%-'67"YP$%-
'6B-.e'5607Sq.
0#O-$%6 ([3/jmF=
F'5/`mE3 7r7&0.
U,'F#,MO6 (F",/X0`
F -->*VOAR=,$q:F
1#6S! 7373
“Uống nước nhớ nguồn” - Trang 2
“Uống nước nhớ nguồn” - Người đăng: Nhựt Duy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
“Uống nước nhớ nguồn” 9 10 342