Ktl-icon-tai-lieu

Văn 7

Được đăng lên bởi phuongtram8c2012
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 148 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Họ và tên:...........................................
Lớp 7

Kiểm tra Tiếng Việt
Thời gian : 45 phút

A. Trắc nghiệm : (3®) Chọn và khoanh tròn ý đúng nhất ở mỗi câu sau
C©u 1. Các đại từ: Tôi, tao, tớ, chúng tôi, chúng tao, chúng tớ, mày, chúng mày … trỏ gì?
A. Người.
B. Số lượng.
C. Hoạt động, tính chất, sự việc.
D. Người hoặc sự vật
Câu 2. Các đại từ: Ai, gì, nào … hỏi gì?
A. Sự vât.
B. Người hoặc sự vật, sự việc
C. Hoạt động, tính chất, sự việc.
D. Số lượng.
C©u 3. Trong câu “ Tôi đi đứng oai vệ ”, đại từ “ tôi ” thuộc ngôi thứ mấy?
A. Ngôi thứ hai.
B. Ngôi thứ nhất số ít.
C. Ngôi thứ ba số ít.
D. Ngôi thứ nhất số nhiều.
C©u 4: Điền quan hệ từ thích hợp vào câu văn sau:
“ Bạn ấy cố gắng học …….cha mẹ vui lòng”
Câu 5. Từ nào đồng nghĩa với từ trong sạch ?
A. Tinh khiết.
B. Thanh nhã
C. Trắng thơm.
D. Thơm mát.
Câu 6. Tìm từ trái nghĩa với từ gạch chân “ đất tốt”
A. Đẹp
B. Khô cằn
C. Bạc màu.
D. Xấu.
B. PhÇn tù luËn: (7 điểm)
C©u 1. (2 điểm) Nêu chức năng ngữ pháp của đại từ. Đặt 1 câu có đại từ- cho biết đại từ trong câu
giữ chức vụ ngữ pháp gì?
Câu 2. (2điểm) Đặt câu với cặp quan hệ từ sau và cho biết ý nghĩa của cặp quan hệ từ đó:
nếu – thì; tuy - nhưng
Câu 3( 1 điểm) Đặt câu với mỗi cặp từ đồng âm sau:
a. Sâu (danh từ) –Sâu (Tính từ)
b. cao ( tính từ) – cao ( danh từ).
Câu 4: (2 điểm) Hãy viết một đoạn văn ngắn ( từ 5 đến 7 dòng) nêu cảm nghĩ của em về những
đổi mới của quê hương , có sử dụng từ trái nghĩa. Gạch chân cặp từ trái nghĩa đó
Bài làm
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
............................................




A.  : (3®) !"#$%&'() *+,+
C©u -!. &/0Tôi, tao, tớ, chúng tôi, chúng tao, chúng tớ, mày, chúng mày …123
456 789:6;
!#/&<=> '=,?  @56#A ,?B
!*+C!. &/0Ai, g, nào …123
48?* 756#A ,?B=,?
!#/&<=> '=,?  @89:6;
C©u D# *+ETôi đi đứng oai vệ F=&/0Etôi F+< GH'I3
45GH 75GH',9>
!5GHJ,9> @5GH',9K+
C©u 4 LKM+0> ;# *+N,+
“ Bn y c gng hc …….cha m! vui l$ng”
Câu 5.0#&OP0trong sch3
4" 7Q !R @R.
!*+S20.P0/  *Eđt ttF
4LT 7G U !7/ + @V'+
7PhÇn tù luËn: (7&)
C©u 1WC&X5+ H NY. Z&/0LA- *+ [&/0\ #J&/0# *+
Y H ]Y.23
!*+CWC&X LA *+ AM+0,+ #J%P Z AM+0&[
n+u – th; tuy - nhưng
!*+DW-&XĐặt câu với mỗi cặp từ đồng âm sau:
 8*+W^0X_8*+W>0X
J #W>0X_ #W^0X
!*+WC&XQI<&#/NW0&^$X+ `P ZaKY
&b ZM+6R= [,c^]0.Pd/  * A0.P&[
7:



















Văn 7 - Người đăng: phuongtram8c2012
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Văn 7 9 10 921