Ktl-icon-tai-lieu

Văn bản Chiếc lược ngà _ Ngữ văn 9

Được đăng lên bởi thanhhuetrungdo
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 232 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Gi¸o ¸n d¹y thao gi¶ng Trêng
Ngêi d¹y: NguyÔn ThÞ Mai
Ngµy d¹y: 4/12/2013 – Líp 9B
TiÕt 71 ChiÕc lîc ngµ
(TrÝch-NguyÔn Quang S¸ng)
A. Môc tiªu cÇn ®¹t:
* KiÕn thøc: - Häc sinh c¶m nhËn ®îc t×nh c¶m cha con s©u nÆng trong hoµn
c¶nh Ðo le cña cha con «ng S¸u trong truyÖn.
- N¾m ®îc nghÖ thuËt miªu tt©m nh©n vËt, ®Æc biÖt nh©n vËt Thu, nghÖ
thuËt x©y dùng t×nh huèng truyÖn bÊt ngê mµ tù nhiªn cña t¸c gi¶ .
* KÜ n¨ng: - RÌn luyÖn kÜ n¨ng ®äc diÔn c¶m, biÕt ph¸t hiÖn nh÷ng chi tiÕt nghÖ
thuËt ®¸ng chó ý trong mét truyÖn ng¾n.
* KÜ n¨ng sèng: t×nh c¶m, t×nh yªu th¬ng gia ®×nh, biÕt ¬n thÕ hÖ cha anh ®i tríc
* Thái độ: Trân trọng tình cảm gia đình ,yêu quý kính trọng cha mẹ..
B. ChuÈn bÞ: Ch©n dung nhµ v¨n NguyÔn Quang S¸ng, tranh ¶nh su tÇm, m¸y chiÕu
C. TiÕn tr×nh d¹y häc:
* Bµi cò:? Nªu c¶m nhËn cña em vÒ nh©n vËt anh thanh niªn trong truyÖn "LÆng lÏ Sa
Pa" cña NTL?
*Bµi míi: mét truyÖn ng¾n hiÖn ®¹i ©m vang nh 1truyÖn cæ tÝch, 1huyÒn tho¹i
víi biÕt bao nh©n vËt, bao chi tiÕt, bao t×nh huèng bÊt ngê, diÖu. §ã truyÖn ng¾n
“ChiÕc lîc ngµ”. Chóng ta cïng b¾t gÆp s¸ng t¹o Êy cña nhµ v¨n qua tiÕt häc
h«m nay.
Ho¹t ®éng 1: Híng dÉn t×m hiÓu
chung.
- ChiÕu Ch©n dung nhµ v¨n.
? Nªu nh÷ng hiÓu biÕt cña em
t¸c gi¶ NguyÔn Quang S¸ng?
- Gi¸o viªn nhÊn m¹nh mét nÐt
tiªu biÓu vÒ t¸c gi vµ nghiÖp
s¸ng t¸c cña NguyÔn Quang S¸ng
lªn m¸y chiÕu.
? Hoµn c¶nh ra ®êi cña t¸c phÈm
"ChiÕc lîc ngµ"? (tr×nh chiÕu)
- GV tr×nh chiÕu, nhÊn m¹nh
thªm vÒ hoµn c¶nh s¸ng t¸c.
(tr×nh chiÕu)
* ChuyÓn: Nh vËy c¸c em thÊy c©u
chuyÖn CLN ®· ®îc kh¬i nguån t
chuyÖn cã thùc, vµ chÝnh ®iÒu ®ã khiÕn cho
c©u chuyÖn t nªn cïng ch©n thùc,
khiÕn cho ngêi ®äc nh bÞ cuèn hót theo néi
dung cña c©u chuyÖn, nh ®îc thÊy h¬n
nh÷ng con ngêi trong cuéc kh¸ng chiÕn
chèng MÜ. ChuyÖn CLN viÕt t×nh c¶m
cha con «ng S¸u vµ bÐ Thu trong hoµn c¶nh
chiÕn tranh ntn?
Gi¸o viªn híng dÉn ®äc-tãm t¾t.
- Häc sinh ®äc TP.
? Em h·y tãm t¾t néi dung chÝnh
cña ®o¹n trÝch? (tr×nh chiÕu
phÇn tãm t¾t)
? X¸c ®Þnh nh©n vËt chÝnh cña
truyÖn? («ng S¸u- BÐ Thu).
? TruyÖn cã nhiÒu ®Þa ph¬ng
Nam Bé h·y chØ ra vµ gi¶i thÝch tõ
ng÷ ®ã. (tr×nh chiÕu)
? Ngêi chuyÖn ai? T¸c
dông?
* Ng«i kÓ: Ng«i thø nhÊt, ®Æt
®iÓm nh×n vµo nh©n vËt anh
Ba(ngêi chøng kiÕn c©u chuyÖn)-
> t¨ng ®é tin cËy tÝnh tr÷ t×nh
I. §äc - t×m hiÓu chung.
1. T¸c gi¶ : NguyÔn Quang S¸ng 1932, quª ë An
Giang.
- Nhµ v¨n qu©n ®éi trëng thµnh trong qu©n ngò
thêi kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p (sau 1954)
- S¸ng t¸c nhiÒu thÓ lo¹i: truyÖn ng¾n, tiÓu thuyÕt,
kÞch b¶n phim..
- Chñ yÕu viÕt vÒ cuéc sèng con ngêi Nam Bé trong
2cuéc k/c sau hßa b×nh. Lèi viÕt gi¶n dÞ, méc
m¹c nhng s©u s¾c, ®Ëm ®µ chÊt NBé
2. T¸c phÈm: 1966 - khi t¸c gi¶ ho¹t ®éng ë chiÕn
trêng Nam (thêi k/c chèng MÜ). §o¹n trÝch
phÇn gi÷a cña truyÖn, tËp trung thÓ hiÖn t×nh cha
con: «ng S¸u- bÐ Thu
3. §äc - kÓ tãm t¾t truyÖn .
- §äc ®óng giäng ®iÖu, ng«i kÓ, lèi kÓ .
- Tãm t¾t : ¤ng S¸u ®i k/c xa nhµ suèt 8n¨m, khao kh¸t ®-
îc th¨m con. ThÕ nhng khi ®îc th¨m Thu, con g¸i
«ng l¹i ko nhËn ra cha m×nh v× vÕt thÑo trªn m¸ lµm cho «ng
ko gièng nh tÊm h×nh chôp víi nã. §Õn lóc Thu nhËn
ra cha còng lóc «ng S¸u trë l¹i khu c¨n cø. Nhí i con
dÆn, ë khu c¨n cø, «ng ®· g¾ng lµm 1chiÕc lîc b»ng ngµ
voi ®Ó tÆng con. Nhng cha kÞp ®a cho con th× «ng S¸u ®· hi
sinh trong 1trËn cµn. Tríc khi nh¾m m¾t, «ng S¸u ®· dïng
hÕt søc lùc cßn l¹i ®Ó nhê ngêi b¹n ®a chiÕc lîc cho con
g¸i.
* Bè côc: 2phÇn (2 t×nh huèng)
+ Cuéc gÆp chia tay cña 2cha con «ng S¸u (-
>tõ tõ tuét xuèng)
+ ¤ng S¸u lµm lîc tÆng con (cßn l¹i)
II. T×m hiÓu néi dung .
- tr×nh chiÕu 2 t×nh huèng-> nhËn xÐt:
Văn bản Chiếc lược ngà _ Ngữ văn 9 - Trang 2
Văn bản Chiếc lược ngà _ Ngữ văn 9 - Người đăng: thanhhuetrungdo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Văn bản Chiếc lược ngà _ Ngữ văn 9 9 10 511