Ktl-icon-tai-lieu

Văn hóa dân gian trong thơ Hồ Xuân Hương

Được đăng lên bởi lediepvhk53
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1066 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUÂN ĐỘI

---------------

BÀI THI HẾT MÔN

ĐỀ BÀI: VIẾT MỘT BÀI LUẬN VỚI CHỦ ĐỀ
VĂN HỌC DÂN GIAN - NHỮNG GIÁ TRỊ TINH
THẦN TỐT ĐẸP CỦA XÃ HỘI

Giáo viên hướng dẫn : GV Lan Hương
Học viên

: Trần Thu Huyền

Lớp

: ĐHHL múa I
Hà Nội -2007

A. PHẦN MỞ ĐẦU
1

Nghiên cứu Văn học đã có một lịch sử lâu đời. Từ trước đến nay, có
nhiều phương pháp nghiên cứu tác phẩm văn học theo nhiều quan điểm
khác nhau.Cách nghiên cứu theo quan điểm ngữ văn chỉ thiên về việc
giảng giải từ ngữ, phân tích văn pháp, coi nhẹ những vấn đề có liên quan
đến nôi dung tư tưởng của tác phẩm văn học. Cách nghiên cứu theo phân
tâm học Feurd chỉ tập trung khám phá những ẩn ức tình dục ẩn tàng trong
tác phẩm. Cách nghiên cứu tác phẩm theo chủ nghĩa cấu trúc thì chỉ phân
tích “cái biểu đạt” (hình thức) bỏ qua “cái được biểu đạt” (nội dung).
Những người xã hội học dung tục thì chỉ biết đối chiếu một cách máy móc
hiện thực khách quan với nội dung tác phẩm văn học. Chủ nghĩa ấn tượng
lại quan niệm tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian không phải đi sâu
khám phá bản chất hiện thực mà chẳng qua chỉ ghi dấu lại những ấn
tượng trong phút giây ban đầu của người nghệ sĩ trước hiện thực và vì thế
nghiên cứu tác phẩm cũng chỉ cần đi sâu khám phá ấn tượng ấy.
Tác phẩm văn học là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan,
nhưng đối với hiện thực khách quan và chủ quan nhà văn, tác phẩm không
khi nào phản ánh và biểu hiện một cách trực tuyến mà phải dựa vào một
di sản tinh thần nhất định của dân tộc và nhân loại.
Quán triệt chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử
và mỹ học Mác Lênin, phương pháp luận nghiên cứu văn học hiện đại
ngày nay càng phát triển và đặt ra nhiều vấn đề tiếp cận tác phẩm văn học
nghệ thuật một cách toàn diện. Tác phẩm văn học là tổng hoà của hàng
loạt tương quan: tương quan nội tại cấu trúc, tương quan bên ngoài gồm:
hiện thực khách quan, chủ quan nhà văn, công chúng, di sản văn hoá.
Năm tương quan này không tách rời nhau mà lấy tương quan nội tại
làm tiêu điểm. Các cách tiếp cận trên đều có mặt mạnh, mặt yếu. Tuy
nhiên, để khám phá, tìm ra giá trị đích thực của mỗi tác phẩm văn chương
cũng còn nhiều điều cần bàn cãi. Đặc biệt ngày nay, trong xu thế hội nhập
cùng phát triển với những tiến bộ của nghiên cứu văn học và thời đại, với
những cải tổ và cải cách, đổi mới ở Việt Nam và trên toàn cầu, cần có một
2

cách nhìn, cách đánh giá mới hơn, hữu hiệu, chân xác ,khoa học hơn về
tác phẩm văn chương.
Nhìn lại lịch sử nghiên cứu văn học nướ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUÂN ĐỘI
---------------
BÀI THI HT MÔN
ĐỀ BÀI: VIẾT MỘT BÀI LUẬN VỚI CHỦ ĐỀ
VĂN HỌC DÂN GIAN - NHỮNG GIÁ TRỊ TINH
THẦN TỐT ĐẸP CỦA XÃ HỘI
Giáo viên hưng dn : GV Lan Hương
Hc viên : Trn Thu Huyn
Lp : ĐHHL múa I
Hà Nội -2007
A. PHẦN MỞ ĐẦU
1
Văn hóa dân gian trong thơ Hồ Xuân Hương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Văn hóa dân gian trong thơ Hồ Xuân Hương - Người đăng: lediepvhk53
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Văn hóa dân gian trong thơ Hồ Xuân Hương 9 10 218