Ktl-icon-tai-lieu

Văn Hóa Việt Nam Đại Cương

Được đăng lên bởi Lê Hồng Quyền
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 221 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SOẠN TÓM TẮT ĐỀ CƯƠNG VĂN HÓA VIỆT NAM ĐẠI CƯƠNG
1.

Khái niệm văn hóa và văn minh:
Văn hóa là một hệ thống hữu cơ các giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng
tạo và tích lũy qua quá trình hoạt động thực tiễn.
Văn minh là sự kết hợp đầy đủ các yếu tố tiên tiến tại thời điểm xét đến
để duy trì, vận hành và tiến hoá xã hội loài người. Văn minh chỉ trình độ phát triển của
văn hóa, tiến bộ của con người trong phạm vi kỹ thuật vật chất.
2.
Các đặc trưng của văn hóa:
a/ Tính hệ thống:
- Để phân biệt hệ thống với tập hợp.
- Giúp phát hiện những mối liên hệ giữa các hiện tượng, sự kiện của một nền văn hóa;
phát hiện các đặc trưng, những quy luật hình thành và phát triển của nó.
- Thực hiện được chức năng tổ chức xã hội: Làm tăng độ ổn định, ứng phó với môi
trường tự nhiên và xã hội.
b/ Tính giá trị:
- Để phân biệt giá trị với phi giá trị.
- Là thước đo mức độ nhân bản của con người và xã hội.
- Đánh giá tính giá trị của sự vật, hiện tượng.
- Tránh xu hướng cực đoan.
- Thực hiện được chức năng điều chỉnh xã hội: duy trì trạng thái cân bằng động, định
hướng các chuẩn mực, thích ứng và hoàn thiện với những biết đổi của môi trường.
c/ Tính nhân sinh:
- Phân biệt văn hóa như một hiện tượng xã hội và các giá trị tự nhiên.
- Thực hiện được chức năng giao tiếp.
d/ Tính lịch sử:
- Tạo cho văn hóa một bề dày, một chiều sâu.
- Buộc văn hóa thường xuyên tự điều chỉnh, phân loại.
- Được duy trì bằng truyền thống văn hóa.
- Thực hiện chức năng giáo dục.
3.
Văn hóa và văn minh, văn hiến, văn vật.
VĂN HÓA

VĂN HIẾN

Chứa cả giá trị Thiên về giá trị
vật chất lẫn tinh

tinh thần

thần

VĂN VẬT

VĂN MINH

Thiên về giá trị

Thiên về giá trị

vật chất

vật chất - kỹ thuật

Có bề dày lịch sư

Chỉ trình độ phát triển

Có tính dân tộc

Có tính quốc tế

Gắn bó nhiều với

Gắn bó nhiều với phương

phương Đông nông nghiệp

Tây đô thị

4.

Cấu trúc của hệ thống văn hóa.
Văn hoá nhận thức

Nhận thức về vũ trụ
Nhận thức về con người

Văn hoá tổ chức cộngVăn hoá tổ chức đời sống tập thể
đồng
Văn hoá tổ chức đời sống cá nhân
với môi trườngVăn hoá tận dụng môi trường tự nhiên
tự nhiên
Văn hoá đối phó với môi trường tự nhiên

Văn
hoá
ứng xư với môi
xã hội
5.

trườngVăn hoá tận dụng môi trường xã hội
Văn hoá đối phó với môi trường xã hội

So sánh các đặc trưng của hai loại hình văn hóa
VH TRỌNG TĨNH

VH TRỌNG ĐỘNG

(gốc nông nghiệp)

(gốc du mục)

Địa hình

Đồng bằng (ẩm, thấp)

Đồng cỏ (khô, cao)

Nghề chính

Trồng trọt

Chăn nuôi

Cách sống

Định cư

Du ...

  !"# $
 !"
 !"!#$%&'
 %()*+$ $, )-)$./0$)
$. #1)/2'345#$+.,"
46"1)7,"+(8'
% &'(&)*+,&-" !"$
"9Tính hệ thống:
:;.+<7=+*+'
:>?++-"*1%(,"@46"A
+$B1! #+.,"6'
:C%$*D4ED/2FG4$E$1D+6=H
%-/2'
79Tính giá trị:
:;.+<7=+'
:G=$D$<7I,"/2'
:;,"%1*'
:C/=%$"'
:C%$*D4$@5/2F #<7J$1$
=K%1D=7)$E,"H'
9Tính nhân sinh:
:L<746"*/2%-'
:C%$*D4")+'
9Tính lịch sử:
:C46"7@ 1@<'
:M46"/ -%$@51+<'
:;* #7J @46"'
:C%D4N'
.  !"# / 0/ 1)

3OPQRSP
3OP3TC

UD"I
V

C-@

C-@

C-@
:(8
!234#567&89
U5#$+.
U6< U6!)
>W76@=
+;HH+
>W76@=+
C< $H
Văn Hóa Việt Nam Đại Cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Văn Hóa Việt Nam Đại Cương - Người đăng: Lê Hồng Quyền
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Văn Hóa Việt Nam Đại Cương 9 10 480