Ktl-icon-tai-lieu

Văn lớp 2

Được đăng lên bởi Nguyễn Hoàng Mề
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 244 lần   |   Lượt tải: 1 lần
A. MÔÛ ÑAÀU

I. LYÙ DO CHOÏN ÑEÀ TAØI
Học vần laø phaân moân coù yù nghóa quan troïng trong chöông trình giaûng
daïy moân Tieáng Vieät ôû baäc Tieåu hoïc noùi chung vaø saùch giaùo khoa Tieáng
Vieät 1 noùi rieâng. Moân Học vần giuùp hoïc sinh nhaân roäng kieán thöùc, hieåu
bieát roäng veá moïi maët: (Nhö ñoái nhaân xöû theá, bieåu hieän caûm xuùc, giao
tieáp…) vaø hoïc toát caùc moân hoïc khaùc.
Qua nhieàu naêm daïy lôùp 1, toâi nhaän thaáy hoïc sinh yeáu caùc moân do
ñoïc yeáu. Ñeå hoïc toát moân Học vần noùi rieâng vaø hoïc toát taát caû caùc moân
hoïc khaùc noùi chung, ngay töø ñaàu giaùo vieân phaûi hình thaønh naêng löïc ñoïc
cho hoïc sinh. Naêng löïc ñoïc ñöôïc taïo neân töø caùc kyõ naêng “ñoïc”, nhaèm
hoaøn thieän yeâu caàu veà chaát löôïng ñaûm baûo chuaån möùc ñoä caàn ñaït cho hoïc
sinh lôùp 1 (Ñoïc ñuùng các âm , vần , lieàn maïch caùc töø, cuïm töø trong caâu.
Vì vaäy phaân moân Học vần ôû lôùp 1 raát quan troïng noù tích hôïp taát caû caùc
moân hoïc ñoàng thôøi laø neàn taûng cho phaân moân Tieáng Vieät ôû lôùp treân.
Naêm hoïc 2013 - 2014 toâi ñöôïc phaân coâng daïy lôùp 1B. Qua kiểm tra
giữa kì 1, toâi nhaän thaáy moân Học vần lôùp 1B chöa cao.
Ñöùng tröôùc thöïc traïng ñoù laø vaán ñeà nan giaûi toâi nghó laøm theá naøo ñeå
naâng cac chaát löôïng moân Học vần . Vì vaäy toâi quyeát ñònh nghieân cöùu ñeà
taøi: “Giaûi phaùp naâng cao chaát löôïng moân Học vần - Tröôøng tieåu hoïc Số1
Bình Nguyên naêm hoïc 2013 - 2014”.
II. ÑOÁI TÖÔÏNG NGHIEÂN CÖÙU
Hoïc sinh lôùp 1B Tröôøng tieåu hoïc Số1 Bình Nguyên
III. PHAÏM VI NGHIEÂN CÖÙU:
Ñeà taøi naøy aùp duïng cho taäp theå hoïc sinh lôùp 1B, Tröôøng tieåu hoïc
Số1 Bình Nguyên naêm hoïc 2013 - 2014
Ñöôïc theå hieän qua 4 giai
ñoaïn cuï theå:
- Giai ñoaïn 1: Töø ñaàu naêm hoïc ñeán giöõa hoïc kyø 1
- Giai ñoaïn 2: Töø giöõa hoïc kyø 1 ñeán cuoái hoïc kyø 1
- Giai ñoaïn 3: Töø cuoái hoïc kyø 1 ñeán giöõa hoïc kyø 2
- Giai ñoaïn 4: Töø giöõa hoïc kyø 2 ñeán cuoái hoïc kyø 2
IV. PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU
1. Phöông phaùp ñoïc taøi lieäu.
- Ñoïc saùch giaùo khoa, saùch giaùo vieân Tieáng Vieät 1
- Ñoïc taøi lieäu boài döôõng giaùo vieân daïy caùc moân hoïc

- Phöông phaùp daïy hoïc Tieáng Vieät ôû Tieåu hoïc
2. Phöông phaùp ñieàu tra:
- Döï giôø:
+ Döï giôø minh hoaï chuyeân ñeà.
+ Döï giôø ñoàng nghieäp 2 tieát/ thaùng.
- Ñaøm thoaïi:
+ Ban giaùm hieäu.
+ Toå khoái.
+ Cha meï hoïc sinh.
- So saùnh ñoái chieáu keát quaû.
B. NOÄI DUNG

I. CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN:
Daïy toát moân học vần laø taïo cho hoïc sinh coù ne...
A. MÔÛ ÑAÀU
I. LYÙ DO CHOÏN ÑEÀ TAØI
Hc vần laø phaân moân coù yù nghóa quan troïng trong chöông trình giaûng
daïy moân Tieáng Vieät ôû baäc Tieåu hoïc noùi chung vaø saùch giaùo khoa Tieáng
Vieät 1 noùi rieâng. Moân Học vần giuùp hoïc sinh nhaân roäng kieán thöùc, hieåu
bieát roäng veá moïi maët: (Nhö ñoái nhaân xöû theá, bieåu hieän caûm xuùc, giao
tieáp…) vaø hoïc toát caùc moân hoïc khaùc.
Qua nhieàu naêm daïy lôùp 1, toâi nhaän thaáy hoïc sinh yeáu caùc moân do
ñoïc yeáu. Ñeå hoïc toát moân Hc vần noùi rieâng vaø hoïc toát taát caû caùc moân
hoïc khaùc noùi chung, ngay töø ñaàu giaùo vieân phaûi hình thaønh naêng löïc ñoïc
cho hoïc sinh. Naêng löïc ñoïc ñöôïc taïo neân töø caùc kyõ naêng “ñoïc”, nhaèm
hoaøn thieän yeâu caàu veà chaát löôïng ñaûm baûo chuaån möùc ñoä caàn ñaït cho hoïc
sinh ùp 1 (Ñoïc ñuùng các âm , vần , lieàn maïch caùc töø, cuïm töø trong caâu.
vaäy phaân moân Hc vần ôû lôùp 1 raát quan troïng noù tích hôïp taát caû caùc
moân hoïc ñoàng thôøi laø neàn taûng cho phaân moân Tieáng Vieät ôû lôùp treân.
Naêm hoïc 2013 - 2014 toâi ñöôïc phaân coâng daïy lôùp 1B. Qua kiểm tra
giữa kì 1, toâi nhaän thaáy moân Học vần lôùp 1B chöa cao.
Ñöùng tröôùc thöïc traïng ñoù laø vaán ñeà nan giaûi toâi nghó laøm theá naøo ñeå
naâng cac chaát löôïng moân Học vần . Vì vaäy toâi quyeát ñònh nghieân cöùu ñeà
taøi: “Giaûi phaùp naâng cao chaát löôïng moân Hc vần - Tröôøng tieåu hoïc Số1
Bình Nguyên naêm hoïc 2013 - 2014”.
II. ÑOÁI TÖÔÏNG NGHIEÂN CÖÙU
Hoïc sinh lôùp 1B Tröôøng tieåu hoïc Số1 Bình Nguyên
III. PHAÏM VI NGHIEÂN CÖÙU:
Ñeà taøi naøy aùp duïng cho taäp theå hoïc sinh lôùp 1B, Tröôøng tieåu hoïc
Số1 nh Nguyên naêm hoïc 2013 - 2014 Ñöôïc theå hieän qua 4 giai
ñoaïn cuï theå:
- Giai ñoaïn 1: Töø ñaàu naêm hoïc ñeán giöõa hoïc kyø 1
- Giai ñoaïn 2: Töø giöõa hoïc kyø 1 ñeán cuoái hoïc kyø 1
- Giai ñoaïn 3: Töø cuoái hoïc kyø 1 ñeán giöõa hoïc kyø 2
- Giai ñoaïn 4: Töø giöõa hoïc kyø 2 ñeán cuoái hoïc kyø 2
IV. PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU
1. Phöông phaùp ñoïc taøi lieäu.
- Ñoïc saùch giaùo khoa, saùch giaùo vieân Tieáng Vieät 1
- Ñoïc taøi lieäu boài döôõng giaùo vieân daïy caùc moân hoïc
Văn lớp 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Văn lớp 2 - Người đăng: Nguyễn Hoàng Mề
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Văn lớp 2 9 10 84