Ktl-icon-tai-lieu

Vật lý 9

Được đăng lên bởi hoc123
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 675 lần   |   Lượt tải: 0 lần
R123 = R12 + R3 = 40 + 20 = 60(Ω)

Ngày soạn

R12 = R1 + R2 = 20 + 20 = 40(Ω) Rtd = R1 + R2
⇒

U 1 R1
U
U U = U1 + U 2
=
I1 = I 2 ⇔ 1 = 2
U 2 R2
R1 R2

I = I1 = I 2 R : I : U :

I=

U I 1 U 1 .R 2 R 2
=
=
=3
R I 2 R1 .U 2 R1

U 1 = U 2 U = 0,5.12 = 6(V )

I :U :

I=

R:
U
⇒ U = I .R
R

U
1V Ω
U U
U
I = 1Ω =
R=
= 20
=
R
1A
I I
I

Tu

ần 1
Tiết 1

Ngày dạy

CHƯƠNG I : ĐIỆN HỌC
SỰ PHỤ THUỘC CỦA CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN
VÀO HIỆU ĐIỆN THẾ GIỮA HAI ĐẦU DÂY DẪN
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Biết được sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây
dẫn.
- Biết được dạng đồ thị của sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa
hai đầu dây dẫn.
2. Kĩ năng:
- Vẽ được đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa
hai đầu dây dẫn.
3. Thái độ:
- Có ý thức vận dụng kiến thức vào cuộc sống thực tế
- Nghiêm túc trong giờ học.
II. CHUẨN BỊ:
1. GV: - Vôn kế, ampe kế, dây dẫn, nguồn điện, công tắc
2. HS: Mỗi nhóm : 1 dây điện trở, 1 ampe kế, 1 vôn kế, 1 công tắc, 1 nguồn điện, các
đoạn dây nối.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP:
1. Ổn định: (1’)
2. Kiểm tra: - Đầu chương nên không kiểm tra.
3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ

Hđ1: Tiến hành thí nghiệm.

NỘI DUNG

I. Thí nghiệm.
1

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ

GV: cho HS quan sát sơ đồ và giải thích
HS: 4 nhóm quan sát sau đó lắp ráp thí
nghiệm theo sơ đồ và tiến hành đo.
GV: quan sát giúp đỡ HS
HS: tổng hợp kết quả vào bảng 1
GV: giải thích sự khác nhau giữa kết quả
của các nhóm
HS: dựa vào kết quả TN để nhận xét mối
quan hệ giữa cường độ dòng điện và hiệu
điện thế

NỘI DUNG

1. Sơ đồ mạch điện: SGK
2. Tiến hành thí nghiệm:
C1:
Kết quả
đo
Lần đo
1
2
3
4
5

Hiệu
điện thế
(V)
0
1.5
3
4.5
6

Cường
độ dòng
điện (A)
0
0.3
0.6
0.9
1.2

=> khi tăng (giảm) hiệu điện thế giữa hai
đầu dây dẫn thì cường độ dòng điện cũng
tăng (giảm)
Hđ 2: Nghiên cứu đồ thị biểu diễn sự phụ
II. Đồ thì biểu diễn sự phụ thuộc của
thuộc của I vào U.
cường độ dòng điện vào hiệu điện
thế.
GV: đưa ra dạng đồ thị sự phụ thuộc của
1. Dạng đồ thị:
cường độ dòng điện vào hiệu điện thế
Đồ thị là đường thẳng đi qua gốc tạo
HS: nắm bắt thông tin và vẽ đồ thị theo kết
độ O
quả của nhóm mình
C2:
GV: nhận xét đồ thị của HS
HS: đưa ra kết luận về mối quan hệ giữa
cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai
đầu dây dẫn
GV: tổng hợp ý kiến và đưa ra kết luận chung
cho phần này.

Hđ 3: Vận dụng.
HS: suy nghĩ và trả lời C3
GV: gọi HS khác nhận xét, bổ xung sau đó
đưa ra kết luận chung cho câu C3
HS: chia làm 4 nhóm để ...
Tu
ần 1
Ngày soạn
Tiết 1 Ngày dạy
CHƯƠNG I : ĐIỆN HỌC
SỰ PHỤ THUỘC CỦA CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN
VÀO HIỆU ĐIỆN THẾ GIỮA HAI ĐẦU DÂY DẪN
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Biết được sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây
dẫn.
- Biết được dạng đồ thị của sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa
hai đầu dây dẫn.
2. Kĩ năng:
- Vẽ được đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa
hai đầu dây dẫn.
3. Thái độ:
- Có ý thức vận dụng kiến thức vào cuộc sống thực tế
- Nghiêm túc trong giờ học.
II. CHUẨN BỊ:
1. GV: - Vôn kế, ampe kế, dây dẫn, nguồn điện, công tắc
2. HS: Mỗi nhóm : 1 dây điện trở, 1 ampe kế, 1 vôn kế, 1 công tắc, 1 nguồn điện, các
đoạn dây nối.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP:
1. Ổn định: (1’)
2. Kiểm tra: - Đầu chương nên không kiểm tra.
3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦYTRÒ NỘI DUNG
Hđ1: Tiến hành thí nghiệm. I. Thí nghiệm.
1
=
I
U
20
=
I
U
I
U
R
=
A
V
1
1
1 =
R
U
I =
:U
:I
:R
RIU
R
U
I .==
)(612.5,0 VU ==
21
UU
=
3
.
.
1
2
21
21
2
1
===
R
R
UR
RU
I
I
R
U
I =
:U
:I
:R
21
III
==
21
UUU +=
2
2
1
1
21
R
U
R
U
II
==
2
1
2
1
R
R
U
U
=
21
RRR
td
+=
)(402020
2112
=+=+=
RRR
)(602040
312123
=+=+=
RRR
Vật lý 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vật lý 9 - Người đăng: hoc123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Vật lý 9 9 10 513