Ktl-icon-tai-lieu

Vẻ đẹp của Vũ Nương

Được đăng lên bởi antrinh28122000
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 740 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đề bài: Suy nghĩ của em về vẻ đẹp của Vũ Nương trong truyện “Chuyện người con gái Nam
Xương”.

Bài làm:
Phải nói rằng tác giả không có ý định cho Vũ Nương mang đức tính của một phụ nữ yêu nước
hay một mỹ nhân nơi gác tía lầu son .Vũ Nương là người phụ nữ bình dân vốn con kẻ khó có một
khát khao bao trùm cả cuộc đời - đó là thú vui nghi gia nghi thất.Nàng mang đầy đủ vẻ đẹp của
một người phụ nữ lý tưởng “tính đã thùy mị nết na lại thêm có tư dung tốt đẹp ”.Càng đi sâu vào
câu chuyện ta càng thấy vẻ đẹp của nàng được tác giả tập trung thể hiện rõ nét.
Tính cách nhân vật được thể hiện qua từng hoàn cảnh khác nhau. Khi mới về nhà chồng, biết
Trương Sinh có tính đa nghi, đối với vợ phòng ngừa quá sức, Vũ Nương đã giữ gìn khuôn phép,
không từng để lúc nào vợ chồng phải đến thất hòa. Quả là một người vợ tốt, biết giữ trọn lề lối
gia phong, biết giữ đạo làm vợ, làm con và hết lòng yêu thương, chăm lo cho hạnh phúc của gia
đình.
Khi tiễn chồng đi tòng quân, tính cách của Vũ nương được thể hiện ở lời đưa tiễn. Nàng nói với
chồng rằng: “Chàng đi chuyến này, thiếp chẳng dám mong được đeo ấn hầu, mặc áo gấm trở về
quê cũ, chỉ xin ngày về mang theo được hai chữ bình yên, thế là đủ rồi. Chỉ e việc quân khó
liệu(…)bay bổng”. Nàng nghĩ đến những khó nhọc, gian nguy của người chồng trước rồi mới
nhận ra sự lẻ loi của mình. Ta thấy rằng: rõ ràng việc Trương Sinh đi lính là một bất hạnh đối với 
Vũ Nương, nàng mất đi chỗ dựa tinh thần. Với nàng, khát vọng cháy bỏng nhất và cũng rất đỗi 
bình dị đấy là sự bình yên cho chồng giữa chiến trường khắc nghiệt. Bởi vì sự bình yên cho 
chồng cũng có nghĩa là sự bình yên cho mái ấm gia đình. Nàng yêu chồng mình tha thiết, dám 
mạnh dạn bày tỏ tấm chân tình của mình với chồng. Những lời nói của nàng với chồng thể hiện 
nỗi nhớ nhung nghe sao mà da diết, nồng nàn tình phu thê sâu nặng, không mảy may một chút 
giả tạo gượng ép nào. Những lời nói ấy thực sự ngân lên từ trái tim của người phụ nữ dành trọn 
tình yêu thương cho chồng, tràn đầy khát khao mong mỏi về một hạnh phúc gia đình bình dị. Và 
để đặc tả nỗi nhớ và tấm chân tình này của Vũ Nương, Nguyễn Dữ đã dùng những hình ảnh của 
ước lệ thể hiệnbao niềm thương nỗi nhớ, bao thổn thức đau đáu của Vũ Nương khi cảm nhận 
trước được thời gian và không gian phải xa cách chồng như thế nào. Tất cả những cảnh vật hiện
ra trước mắt nàng đều làm nàng nhớ đến người chồng của mình. Bao lá thư cũng không thể diễn
tả hết được tình cảm của nàng dành cho chồng. Từ đó cho ta thấy Trương Sinh có vai t...
Đề bài: Suy nghĩ của em về vẻ đẹp của Vũ Nương trong truyện “Chuyện người con gái Nam
Xương”.
Bài làm:
Phải nói rằng tác giả không có ý định cho Vũ Nương mang đức tính của một phụ nữ yêu nước
hay một mỹ nhân nơi gác tía lầu son .Vũ Nương là người phụ nữ bình dân vốn con kẻ khó có một
khát khao bao trùm cả cuộc đời - đó là thú vui nghi gia nghi thất.Nàng mang đầy đủ vẻ đẹp của
một người phụ nữ lý tưởng “tính đã thùy mị nết na lại thêm có tư dung tốt đẹp ”.Càng đi sâu vào
câu chuyện ta càng thấy vẻ đẹp của nàng được tác giả tập trung thể hiện rõ nét.
Tính cách nhân vật được thể hiện qua từng hoàn cảnh khác nhau. Khi mới về nhà chồng, biết
Trương Sinh có tính đa nghi, đối với vợ phòng ngừa quá sức, Vũ Nương đã giữ gìn khuôn phép,
không từng để lúc nào vợ chồng phải đến thất hòa. Quả là một người vợ tốt, biết giữ trọn lề lối
gia phong, biết giữ đạo làm vợ, làm con và hết lòng yêu thương, chăm lo cho hạnh phúc của gia
đình.
Khi tiễn chồng đi tòng quân, tính cách của Vũ nương được thể hiện ở lời đưa tiễn. Nàng nói với
chồng rằng: “Chàng đi chuyến này, thiếp chẳng dám mong được đeo ấn hầu, mặc áo gấm trở về
quê cũ, chỉ xin ngày về mang theo được hai chữ bình yên, thế là đủ rồi. Chỉ e việc quân khó
liệu(…)bay bổng”. Nàng nghĩ đến những khó nhọc, gian nguy của người chồng trước rồi mới
nhận ra sự lẻ loi của mình. Ta th y r ng: rõ ràng vi c Tr ng Sinh đi lính là m t b t h nh đ i v i ươ
Vũ N ng, nàng m t đi ch d a tinh th n. V i nàng, khát v ng cháy b ng nh t và cũng r t đ i ươ
bình d đ y là s bình yên cho ch ng gi a chi n tr ng kh c nghi t. B i vì s bì nh yên cho ế ườ
ch ng cũng có nghĩa là s bình yên cho mái m gia đình. Nàng yêu ch ng mình tha thi t, dám ế
m nh d n bày t t m chân tình c a mình v i ch ng. Nh ng l i nói c a nàng v i ch ng th hi n
n i nh nhung nghe sao mà da di t, n ng nàn tình phu thê sâu n ng, không m y may m t chút ế
gi t o g ng ép nào. Nh ng l i nói y th c s ngân lên t trái tim c a ng i ph n dành tr n ượ ườ
tình yêu th ng cho ch ng, tràn đ y khát khao mong m i v m t h nh phúc gia đình bình d . Và ươ
đ đ c t n i nh và t m chân tình này c a Vũ N ng, Nguy n D đã dùng nh ng hình nh c a ươ
c l th hi nbao ni m th ng n i nh , bao th n th c đau đáu c a Vũ N ng khi c m nh n ướ ươ ươ
tr c đ c th i gian và không gian ph i xa cách ch ng nh th nào. T t c nh ng c nh v t hi nướ ượ ư ế
ra tr c m t nàng đ u làm nàng nh đ n ng i ch ng c a mình. Bao lá th cũng không th di nướ ế ườ ư
t h t đ c tình c m c a nàng dành cho ch ng. T đó cho ta th y Tr ng Sinh có vai trò quan ế ượ ươ
tr ng nh th nào trong cu c đ i c a Vũ N ng, và trong trái tim c a nàng. ư ế ươ
Tâm h n trong sáng và t m chân tình da di t cháy b ng c a Vũ N ng đã lay đ ng trái tim ế ươ
c a nh ng ng i ch ng ki n, khi n h a hai hàng l ” c m th ng cho hoàn c nh c a nàng ườ ế ế ươ
đ ng th i trân tr ng, c m ph c t m lòng, tình yêu th ng dành cho ch ng c a nàng m t cách ươ
tuy t đ i. L dĩ nhiên c ng i đ c chúng ta n a làm sao không th không xúc đ ng tr c ng i ư ướ ườ
m t ng i ph n đ c h nh v n toàn l i luôn b ch ng phòng ng a quá s c. Nh ng tr c c nh ườ ư ướ
bi t li v ch ng Vũ N ng l i đau kh , da di t nh th ng b i n u nh Tr ng Sinh t tr n n i ươ ế ươ ế ư ươ ơ
sa tr ng, thì đ ng nghĩa v i vi c c p đi m t cách phũ phàng ni m vui nghi gia, nghi th t mà ườ ư
nàng luôn khát khao, c p đi h nh phúc m ng manh mà b y lâu nay m t tay nàng gây d ng.ướ
Cu c đ i c a Vũ N ng càng g n ch t v i mái m gia đình c a nàng h n khi nàng sinh con. Vũ ươ ơ
N ng bây gi không ch gánh tr ng trách c a m t ng i v , c a ng i con dâu mà còn là m t ươ ườ ườ
ng i m . Nh ng nàng đã làm tròn vai trò c a mình: M t ng i v đ m đang, chung thu , m t ườ ư ườ
Vẻ đẹp của Vũ Nương - Trang 2
Vẻ đẹp của Vũ Nương - Người đăng: antrinh28122000
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Vẻ đẹp của Vũ Nương 9 10 322