Ktl-icon-tai-lieu

Vì Nghĩa, Vì Tình - Hồ Biểu Chánh

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 131 trang   |   Lượt xem: 4399 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hồ Biểu Chánh

Vì Nghĩa, Vì Tình

Hồ Biểu Chánh

Vì Nghĩa, Vì Tình
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: http://vnthuquan.net/
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
Chƣơng 1
Chƣơng 2
Chƣơng 3
Chƣơng 4
Chƣơng 5
Chƣơng 6
Chƣơng 7
Chƣơng 8
Chƣơng 9
Chƣơng 10
Chƣơng 11
Chƣơng 12
Chƣơng 13
Chƣơng 14
Chƣơng 15
Chƣơng 16
Chƣơng 17
Chƣơng 18

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Hồ Biểu Chánh

Vì Nghĩa, Vì Tình
Chƣơng 19 (Chƣơng kết)

Hồ Biểu Chánh
Vì Nghĩa, Vì Tình
Chương 1
CON THƠ LÌA MẸ
Gần hết nửa canh năm, hƣớng đông sao mai đã ló mọc.
Bầu trời rực sáng, nên chỗ đen đen, chỗ đỏ đỏ; mặt cỏ gội sƣơng nên khoảnh ƣớt ƣớt, khoảnh khô
khô.
Có một ngƣời đàn ông, tuổi trên bốn mƣơi, ở phía dƣới trƣờng đua ngựa cũ Sài Gòn, theo đƣờng
quản hạt lầm lũi đi riết lên xóm Chí Hoà, hai tay có ôm một đứa con nít chừng năm, sáu tuổi.
Mấy nhà ở dọc theo hai bên lộ còn ngủ, nên cảnh vật im lìm, duy có một cỗ xe bò chở rau, cải, khoai,
đậu ở trên miệt Bà Quẹo thủng thẳng đi xuống, cặp bò na nần, lồng đèn leo heo, bánh xe kêu lét két.
Khi ngƣời với xe bò gần gặp nhau thì đứa con nít vùng khóc lên. Ngƣời bồng nó, nạt nhỏ nhỏ rằng:
- Nín đi nà, khốc giống gì. -- rồi bét vô lề đƣờng mà đi; ngƣời đánh xe mắc ngủ gục nên không nghe
thấy chi hết.
Ngƣời bồng đứa nhỏ đi đến xóm Chí Hoà rồi quẹo vô một cái bờ nhỏ bên phía tay trái. Bờ quanh co
mà lại tối mò, dƣới chơn ngọn cỏ đƣa ngọn lúp xúp, trên đầu cây giao nhành bít chịt, cảnh coi hiểm
lắm, nếu ai không quen thuộc thì trong lúc ban đêm nhƣ vầy ắt nhát bƣớc chơn vào. Ngƣời nầy tuôn
ngọn cỏ mà đi xăng xái cũng nhƣ ngoài đƣờng trống, chẳng có chút chi bợ ngợ. Đi đƣợc chừng vài
trăm bƣớc thì tới một cái nhà tranh nhỏ và thấy cửa vách xịch xạc, ngƣời ấy giở cửa chun vào kêu
rằng:
- Mầy a, mầy a, dậy đốt đèn coi nào.
Bƣớc vô nhà rồi, ngƣời ấy mò lại bộ ván, để đứa nhỏ ngồi xuống và kêu nữa rằng:
- Mầy a , dậy đốt đèn lên.
Ở phía trong có một ngƣời đàn bà lục tục mò hộp quẹt đốt đèn rồi bƣng ra. Chị ta dòm thấy có một
đứa con nít ngồi khóc trên ván thì chƣng hửng, nên ngó ngƣời đàn ông mà hỏi rằng:
- Con của ai ở đâu vậy?
- Của họ mới cho tao.
- Họ cho mà mình lãnh về làm gì?
- Lãnh về nuôi, chớ lãnh làm gì.

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Hồ Biểu Chánh

Vì Nghĩa, Vì Tình
- Öy! Mẹ ơi, ai mà nuôi con nít cho đặng?

Đứa nhỏ ngó ngƣời đàn bà và ngó dớn dác trong nhà rồi khóc mà kêu má nữa. Ngƣời đàn ông chúm
chím cƣời rồi nói với ngƣời đàn bà rằng:
- Bồng đi từ dƣới ...
Vì Nghĩa, Vì Tình H Biểu Chánh
To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net
H Biểu Chánh
Vì Nghĩa, Vì Tình
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ d án sách cho thiết b di động
Ngun: http://vnthuquan.net/
To ebook: Nguyn Kim V.
MC LC
Chƣơng 1
Chƣơng 2
Chƣơng 3
Chƣơng 4
Chƣơng 5
Chƣơng 6
Chƣơng 7
Chƣơng 8
Chƣơng 9
Chƣơng 10
Chƣơng 11
Chƣơng 12
Chƣơng 13
Chƣơng 14
Chƣơng 15
Chƣơng 16
Chƣơng 17
Chƣơng 18
Vì Nghĩa, Vì Tình - Hồ Biểu Chánh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vì Nghĩa, Vì Tình - Hồ Biểu Chánh - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
131 Vietnamese
Vì Nghĩa, Vì Tình - Hồ Biểu Chánh 9 10 582