Ktl-icon-tai-lieu

Vợ Chồng A Phủ

Được đăng lên bởi hoanghuy998princes
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 116 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Vơ chồng A Phủ (1953), Miền Tây (1967), Vừ A Dính (1962)... là những tác phẩm nổi tiếng cùa Tô
Hoài viết về phong tục, cảnh sắc và con người miền Tây của Tổ quốc ta. Tô Hoài đã từng nói: “Tôi
coi Việt Bắc, Tây Bắc cũng như một quê hương đề tài của tôi...” (Văn nghệ số 14/10/1995). Tập
truyện Tây Bắc là nét son chói lọi đầu tiên của sự nghiệp văn chương Tô Hoài viết về đề tài miền
Tây. Một chuyến đi dài, Tô Hoài theo bộ đội vào giải phóng Tây Bắc(1952) . Ông đã viết thành công
tác phẩm Truyện Tây Bắc, trong đó có truyện Vợ chồng A Phủ. Qua truyện ngắn này, Tô Hoài đã
phản ánh nỗi thống khổ và sự vùng dậy của người Mèo ở Tây Bắc, một lòng quyết tâm đi theo
kháng chiến để giành lấy tình yêu, hạnh phúc.
Những trang viết về Mị - một trong hai nhân vật chính của truyện là vô cùng cảm động. Mị tuy bị
chà đạp, bị giày xéo trong bể khổ cuộc đời, nhưng cô có một sức sống tiềm tàng ki lạ! Mị là một
cô gái trẻ và đẹp, duyên dáng, hiếu thảo, thổi sáo hay, “có biết bao người mê, ngày đêm đã thổi
sáo đi theo Mị”. Nhà nghèo, năm nào Mị cũng phải trả nợ lãi một nương ngô cho thống lí Pá Tra.
Bố đã già, Mị thương bố lắm. Cô đã nói với bố: “Con nay đã biết cuốc nương ngô, con phải làm
nương ngô giả nợ thay cho bố. Bố đừng bán con cho nhà giàu”. Món nợ truyền kiếp mà bố Mị vay
của thống lí như một oan trái cuộc đời. Mị đã bị A Sử con trai thống lí đánh lừa bắt về cúng trình
ma. Mị trờ thành con dâu gạt nợ... Đau xót quá! “Chao ôi! Thế là cha mẹ ăn bạc của nhà giàu từ
kiếp trước, bây giờ người ta bắt bán con trừ nợ. Không thể làm thế nào khác được rồi!”. Tiếng
than của bố Mị nói lên một sự thật cay đắng: Mị là con dâu gạt nợ của thống lí Pá Tra - điều đó
như một định mệnh bi thảm!
Những năm đằng đẵng làm dâu gạt nợ, Mị bị đối xử hết sức tàn tệ, chẳng khác gì một con vật.
Phải làm quần quật quanh năm, suốt tháng. Lên núi hái thuốc phiện, giặt đay, xe đay, đi nương bẻ
bắp, lúc hái củi bung ngô, lúc nào Mị cũng phái gài một bó đay trong cánh tay để tước thành sợi.
Mị chẳng khác nào con trâu, con ngựa nhà thống lí. Khổ cực quá chừng: “Con ngựa, con trâu làm
còn có lúc, đêm nó còn được đứng gãi chân, đứng nhai cỏ, đàn bà con gái nhà này thì vùi vào việc
làm cả đêm cả ngày”.
Tuổi trẻ, sắc đẹp của Mị bị tước đoạt, vùi dập. Cô như một đóa hoa rừng chóng héo tàn, lúc nào
cũng “cúi mặt, mặt buồn rười rượi'’. Buồng Mị ở như một cái chuồng nhốt thú, kín mít, tối om, chỉ
có một lỗ nhỏ bằng bàn tay, nhìn ra ngoài “chí thấy trăng trắng, không biết là sương hay là nắng”.
Đau khổ quá “Mị nghĩ ...
 !"#$%&'()*+,-
./!0*#0%/#12340!/56',(789#,-./!:;#<=>-
/?#@4@4A5'B#78C5:#!,#-DE?39FGHGI%
#J8?@4 !K#3/< L:M8)C,3N?%0E5-./!0*#0:#!'
B#8*:O!-./!#P/QB:B0!/2%<@4R:;0*##!-
#$%&'J8?@4#J/:<<#J8?ST8,#J8?4!-./!:;
%2$U#9V(0!3N0+OI,56W/X@4'B# Y78*##':#P/
V$*:Z! [\C8]%^
_"#J,0*#0`a'B##J/,0I#,#J8? !0-+2':B`#8Q`
!:]%Q`!bK/#J/QZV(8B:65-<'B#3c39)'#!V ]d` !'B#
-$#Je0!:f%O8CO$*8#2/#(3$/,><Q*#Q,/56'C!:C':;#(
3$/:#P/`D_!W/E'!/`A%2#J2S ;'B#5-/#9 $J,
@9:;!`#5Q9 4'g-:;<0hQ9=>g/,:;Q*#895-/%2 !'
5-2S#,/Q9@9:Q$//!!8D<S#J8V*%'!Q9`0,
,#9 5'B#/,#J$8B:6`:;Q`ij/#J,#9 :$ ,Q4#0^#Jk
',`#J6#!/O8]#Sl,8b<#78$d>g,/-d* !,'fEQ],!!8#
V*%#J5hQ656#,Q4#Q$/#JSm-#Z !'#*!/V$:5SJdD*
#,,Q9`< C'B#3N#I#,:4=` !/O8]#S,#9 $J,a:8:<
5'B#:`'?Q#2'd
_"E':n:o !'O8]#S`Q`:9bj*#3c#!#?pV$k'B#/0I#
2 !'78M78I#78,E'389##$qC^$#89%?r#:,bP:,:5Qe
Q4% ^$Q8- ^!/`A%$!'B#Q<:,#J/$#,:Z#5h#!3S
`pV$!//#J8/N,!#9 m(N78$=>g/N,/#J8 !'
Y< ^:C'<Y:5S:c;:c,s:!Q!/$!!#k0+0!/0?
!'2:C'2!D
8(#Je34:f%,`Q`#5h:/]#0+OI%g-5'B#:<,/,J<K/#! ^!/
A>^'r#'r#Q8J56J5Stu@8`X5'B#$89##^V'##9/'v
<'B# UsQnQ!#,kJ,/!>#[#JE#J4V-Q*# !35, !4D
l,8V(78$>`wJn'kc#J/$ U08-['!#J-J,:*Q,/6*#
#k#-duu_U$'2[#I#C3S`5'B# *#
gc#5XJ!`,'`839%I_5-#,:;*#3c0+0x9#/$#Vs$O/,
?#,39%I.!'[#$ :C'!/`AV<`#J90!#JY'4#:s
/Pyr%Q9`78z ]^%'r#b89:[#cX{qM:M8)C`%2V$ ]39%I#
1$ $<#/,E:Z#N#j_5`*#:,3| !'5-2:5SS#9 
VQ9`:;>9'*878$JD5Q9`>V-:! Y*#D`Q5'r#V<K'
4' $<b89:[#>:!#JX ]!#9 D,'`8V*%N,#J839 + A5/
J+,#J/b<j,@*#Q,/'+,b8#J-78,d@*#Q,/C85h'4#`:;2b89gA
5Q,/56:!Q!V$#J/!#9 >'B#:6/56vQ*#:#P/:8-/N,
,D`,'`839%I=>X 8#J/$V(`78PV(Juu`#['kv !/
#J8/N,>Q*#EsQ*#: !''!#-dDB#:6/$'B#V*%56Q`0+OI%
:*#CO]5#*#k3N:,8V(:;#B#+Jd
Vợ Chồng A Phủ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vợ Chồng A Phủ - Người đăng: hoanghuy998princes
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Vợ Chồng A Phủ 9 10 797