Ktl-icon-tai-lieu

Vội Vàng

Được đăng lên bởi nguyenhongduyen92
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 152 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Vội Vàng
Tác giả: Xuân Diệu
(Tặng Vũ Đình Liên)
Tôi muốn tắt nắng đi 
Cho màu đừng nhạt mất; 
Tôi muốn buộc gió lại 
Cho hương đừng bay đi. 
Của ong bướm này đây tuần tháng mật; 
Này đây hoa của đồng nội xanh rì; 
Này đây lá của cành tơ phơ phất; 
Của yến anh này đây khúc tình si; 
Và này đây ánh sáng chớp hàng mi, 
Mỗi sáng sớm, thần Vui hằng gõ cửa; 
Tháng giêng ngon như một cặp môi gần; 
Tôi sung sướng. Nhưng vội vàng một nửa: 
Tôi không chờ nắng hạ mới hoaì xuân. 
Xuân đang tới, nghĩa là xuân đang qua, 
Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già, 
Mà xuân hết nghĩa là tôi cũng mất. 
Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật, 
Không cho dài thời trẻ của nhân gian; 
Nói lam` chi rằng xuân vẫn tuần hoàn, 
Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lạị 
Còn trời đất, nhưng chẳng còn tôi mãi, 
Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời; 
Mùi tháng, năm đều rớm vị chia phôi, 
Khắp sông, núi vẫn than thầm tiễn biệt.... 
Con gió xinh thì thào trong lá biếc, 
Phải chăng hờn vì nỗi phải bay đi ? 
Chim rộn ràng bỗng đứt tiếng reo thi, 
Phải chăng sợ độ phai tàn sắp sửa ? 
Chẳng bao giờ, ôi ! chẳng bao giờ nữa... 
Mau đi thôi ! mùa chưa ngả chiều hôm,

...
Vi Vàng
Tác gi : Xuân Di u
(T ng Vũ Đình Liên)
Tôi mu n t t n ng đi
Cho màu đ ng nh t m t;
Tôi mu n bu c gió l i
Cho h ng đ ng bay đi.ươ
C a ong b m này đây tu n tháng m t; ướ
Này đây hoa c a đ ng n i xanh rì;
Này đây lá c a cành t ph ph t; ơ ơ
C a y n anh này đây khúc tình si; ế
Và này đây ánh sáng ch p hàng mi,
M i sáng s m, th n Vui h ng gõ c a;
Tháng giêng ngon nh m t c p môi g n;ư
Tôi sung s ng. Nh ng v i vàng m t n a:ướ ư
Tôi không ch n ng h m i hoaì xuân.ờ ắ
Xuân đang t i, nghĩ a là xuân đang qua,
Xuân còn non, nghĩa là xuân s già,
Mà xuân h t nghĩa là tôi cũng m t.ế
Lòng tôi r ng, nh ng l ng tr i c ch t, ư ượ
Không cho dài th i tr c a nhân gian;
Nói lam` chi r ng xuân v n tu n hoàn,
N u tu i tr ch ng hai l n th m lế ạị
Còn tr i đ t, nh ng ch ng còn tôi mãi, ư
Nên bâng khuâng tôi ti c c đ t tr i;ế ả ấ
Mùi tháng, năm đ u r m v chia phôi,
Kh p sông, núi v n than th m ti n bi t....
Con gió xinh thì thào trong lá bi c,ế
Ph i chăng h n vì n i ph i bay đi ?
Chim r n ràng b ng đ t ti ng reo thi, ế
Ph i chăng s đ phai tàn s p s a ? ợ ộ
Ch ng bao gi , ôi ! ch ng bao gi n a...
Mau đi thôi ! mùa ch a ng chi u hôm,ư
Vội Vàng - Người đăng: nguyenhongduyen92
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Vội Vàng 9 10 786