Ktl-icon-tai-lieu

Vùng Biên Ải - Ma Văn Kháng

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 311 trang   |   Lượt xem: 6279 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ma Văn Kháng

Vùng Biên Ải

Ma Văn Kháng

Vùng Biên Ải
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: http://vnthuquan.net/
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
Phần I - 1 Phần I - 2 Phần I - 3 Phần I - 4 Phần I - 5 Phần I - 6 Phần I - 7 Phần I - 8 Phần I - 9 Phần I - 10 Phần I - 11 Phần I - 12 Phần I - 13 Phần II - 1 Phần II - 2 Phần II - 3 Phần II - 4 Phần II - 5 -

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Ma Văn Kháng

Vùng Biên Ải
Phần II - 6 Phần II - 7 Phần II - 8 Phần II - 9 Phần II - 10 Phần II - 11 Phần II - 12 Phần III - 1 Phần III - 2 Phần III - 3 Phần III - 4 Phần III - 5 Phần III - 6 Phần III - 7 Phần III - 8 Phần III - 9 Phần III -10 Phần III -11 Phần IV - 1 Phần IV - 2 Phần IV - 3 Phần IV - 4 Phần IV - 5 Phần IV - 6 Phần IV - 7 -

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Ma Văn Kháng

Vùng Biên Ải
Phần IV - 8 Phần IV - 9 Phần IV - 10 Phần IV -11 Phần IV - 12 Phần IV - 13 Phần V - 1 Phần V - 2 Phần V - 3 Phần V - 4 Phần V - 5 Phần V - 6 Phần V - 7 Phần V - 8 Phần V - 9 Phần V - 10 Phần V - 11 Phần V - 12 Phần V - Chƣơng Kết -

Ma Văn Kháng
Vùng Biên Ải
Phần I - 1 Hai Anh Em

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Ma Văn Kháng

Vùng Biên Ải

Mình chết thật hay mình chết giả
Mình chết giả thì mình dậy đi.
…Lúc này, người và vũ trụ u mờ, lạnh ngắt
Nơi thiên đình ta dẫn mình đi chơi mọi chỗ .
Phơ-rô-pông chợt nhớ tới những câu hát trong bài Khua kê (Bài hát "chỉ đƣờng” thƣờng hát trong
đám ma ngƣời Hmông xƣa) ở các đám ma ngƣời Hmông. Cảnh tƣợng và không khí lạnh lẽo có cái gì
đó rất giống một cuộc tang lễ ở bộ tộc này: tử thi bị dựng dậy, trói vào cột nhà, dƣới chân là những
hạt cơm rơi và con cháu ngồi khóc than trong tiếng khèn, sáo ủ ê, mù mịt. Nhất là lúc này, trời đã tối.
Trong cái lô cốt chìm, bóng đêm vừa tụ lại, và ngọn đèn măng sông vừa đƣợc mang vào toả một
vầng sáng vàng vọt, ma quái; một thứ lửa hấp hối giống nhƣ ngọn lửa thiêu huỷ các giấy tờ, tài liệu,
mật mã buổi đêm qua ở đồn Pha Kha này.
"Đây không phải là ngày tận thế!" Phơ-rô-pông cố xua đuổi nỗi sợ hãi. Cũng là lúc ngọn đèn măng
sông đã thôi dao động, sáng loà, khiến tất cả các sắc màu trong vòng sáng của nó đều phai bợt, xơ
xác. Mắt Phơ-rô-pông không còn màu xanh óng ánh. Làn da thƣờng khi hồng hào hơi men cũng nhợt
thếch và chòm râu vàng triết nhân của y bỗng khô cứng nhƣ cỏ mùa lạnh.
Ánh sáng là một nghệ sĩ tạo hình. Trong căn hầm chìm sâu dƣới lòng đất ở đồn Pa Kha, nơi đồn trú
của hai đại đội Ta-bô...
Vùng Biên Ải Ma Văn Kháng
To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net
Ma Văn Kháng
Vùng Biên Ải
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ d án sách cho thiết b di động
Ngun: http://vnthuquan.net/
To ebook: Nguyn Kim V.
MC LC
Phn I - 1 -
Phn I - 2 -
Phn I - 3 -
Phn I - 4 -
Phn I - 5 -
Phn I - 6 -
Phn I - 7 -
Phn I - 8 -
Phn I - 9 -
Phn I - 10 -
Phn I - 11 -
Phn I - 12 -
Phn I - 13 -
Phn II - 1 -
Phn II - 2 -
Phn II - 3 -
Phn II - 4 -
Phn II - 5 -
Vùng Biên Ải - Ma Văn Kháng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vùng Biên Ải - Ma Văn Kháng - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
311 Vietnamese
Vùng Biên Ải - Ma Văn Kháng 9 10 170