Ktl-icon-tai-lieu

xuân diệu

Được đăng lên bởi Amy Lalle Baxter
Số trang: 96 trang   |   Lượt xem: 895 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIÏÍU SÛÃ & TAÁC PHÊÍM

1

TIÏÍU SÛÃ VAÂ TAÁC PHÊÍM

TIÏÍU SÛÃ
Xuên Diïåu hoå Ngö, sinh ngaây 2 thaáng 2 nùm 1916
(nùm Bñnh Thòn) taåi Vaån Goâ Böìi, xaä Tuâng Giaãn,
huyïån Tuy Phûúác, tónh Bònh Àõnh (cuä). Cha Ngö
Xuên Thoå, quï úã xaä Traão Nha (nay laâ xaä Àaåi Löåc),
huyïån Can Löåc, tónh Haâ Tônh (cuä), àöî tuá taâi keáp Haán
hoåc, vaâo laâm thêìy daåy hoåc úã Bònh Àõnh, kïët duyïn vúái
baâ Nguyïîn Thõ Hiïåp.
Thuúã nhoã Xuên Diïåu hoåc chûä nho, quöëc ngûä vaâ caã
tiïëng Phaáp vúái cha; nùm 1927 xuöëng hoåc úã Qui Nhún,
àöî “àñp löm” (bùçng Thaânh chung) nùm 1934. Thúâi kyâ
naây Xuên Diïåu àaä têåp laâm nhûäng baâi thú theo caác thïí
thú truyïìn thöëng vaâ rêët mïën phuåc Taãn Àaâ.
1935-1936 Xuên Diïåu ra hoåc “tuá taâi” phêìn thûá
nhêët úã trûúâng Trung hoåc baão höå Haâ Nöåi; 1936 - 1937,
anh vaâo hoåc “tuá taâi” phêìn thûá hai úã trûúâng Trung hoåc
Khaãi Àõnh, Huïë. Taåi àêy, anh gùåp Huy Cêån, hoåc sau
hai lúáp, vaâ hai baån thú àaä kïët nghôa vúái nhau, möåt
tònh baån cho àïën nay (1982) àaä bïìn bó 45 nùm.
Ngaây Nöen (lïî Thiïn Chuáa giaáng sinh) 1938, Thú
thú ra àúâi vúái tûåa cuãa Thïë Lûä vaâ trònh baây myä thuêåt
cuãa Lûúng Xuên Nhõ.

2

TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU

1938 - 1940; Xuên Diïåu cuâng vúái Huy Cêån úã gaác
40 Haâng Than (thú Huy Cêån: Phöë khöng cêy thöi sêìu
biïët bao chûâng...), Xuên Diïåu daåy hoåc úã trûúâng tû thuåc
Thùng Long (Giaám àöëc: Hoaâng Minh Giaám), vaâ Huy
Cêån hoåc úã trûúâng Cao àùèng Nöng lêm. Nùm 1939,
Xuên Diïåu têåp húåp caác truyïån ngù’n cuãa mònh àaä
àùng trïn baáo Ngaây nay vaâ cho xuêët baãn têåp Phêën
thöng vaâng.
Àêìu 1940, anh thi tham taá Thûúng chñnh vaâ vaâo
Nam Böå nhêån viïåc úã “Súã Àoan” Myä Tho (nay laâ tónh
Tiïìn Giang). Nhúâ vêåy, nhaâ thú àûúåc söëng ngoát 4 nùm
úã àêët Nam kyâ vaâ coá vöën àõa lyá, vöën nhên tònh àïí sau
naây viïët “Miïìn Nam nûúác Viïåt vaâ ngûúâi Viïåt miïìn
Nam” vaâ nhiïìu baâi thú àêëu tranh thöëng nhêët.
Nùm 1943, Huy Cêån töët nghiïåp kyä sû Canh nöng.
Xuên Diïåu xin thöi tham taá nhaâ Àoan, vïì söëng vúái
Huy Cêån taåi Haâ Nöåi, bùçng söë tiïìn lûúng cuãa Huy Cêån.
Àöi baån Huy - Xuên àaä coá luác (1939), bùçng tiïìn daânh
duåm cuãa mònh, tûå àûáng ra xuêët baãn têåp Thú thú (in
lêìn thûá hai) vúái tïn “Nhaâ xuêët baãn Huy - Xuên”.
Xuên Diïåu cuâng vúái Huy Cêån tham gia Mùåt trêån Viïåt
Minh höìi bñ mêåt.
Nùm 1945, Xuên Diïåu cho ra àúâi têåp thú vùn xuöi
Trûúâng ca vaâ têåp thú Gûãi hûúng cho gioá (Nhaâ xuêët
baãn Thúâi àaåi). Thaáng 2-1945 Xuên Diïåu laâm cuöåc diïîn...
TIÏÍU SÛÃ VAÂ TAÁC PHÊÍM
TIÏÍU SÛÃ
Xuên Diïåu hoå Ngö, sinh ngaây 2 thaáng 2 nùm 1916
(nùm Bñnh Thòn) taåi Vaån Goâ Böìi, xaä Tuâng Giaãn,
huyïån Tuy Phûúác, tónh Bònh Àõnh (cuä). Cha Ngö
Xuên Thoå, quï úã xaä Traão Nha (nay laâ xaä Àaåi Löåc),
huyïån Can Löåc, tónh Haâ Tônh (cuä), àöî tuá taâi keáp Haán
hoåc, vaâo laâm thêìy daåy hoåc úã Bònh Àõnh, kïët duyïn vúái
baâ Nguyïîn Thõ Hiïåp.
Thuúã nhoã Xuên Diïåu hoåc chûä nho, quöëc ngûä vaâ caã
tiïëng Phaáp vúái cha; nùm 1927 xuöëng hoåc úã Qui Nhún,
àöî “àñp löm” (bùçng Thaânh chung) nùm 1934. Thúâi kyâ
naây Xuên Diïåu àaä têåp laâm nhûäng baâi thú theo caác thïí
thú truyïìn thöëng vaâ rêët mïën phuåc Taãn Àaâ.
1935-1936 Xuên Diïåu ra hoåc “tuá taâi” phêìn thûá
nhêët úã trûúâng Trung hoåc baão höå Haâ Nöåi; 1936 - 1937,
anh vaâo hoåc “tuá taâi” phêìn thûá hai úã trûúâng Trung hoåc
Khaãi Àõnh, Huïë. Taåi àêy, anh gùåp Huy Cêån, hoåc sau
hai lúáp, vaâ hai baån thú àaä kïët nghôa vúái nhau, möåt
tònh baån cho àïën nay (1982) àaä bïìn bó 45 nùm.
Ngaây Nöen (lïî Thiïn Chuáa giaáng sinh) 1938, Thú
thú ra àúâi vúái tûåa cuãa Thïë Lûä vaâ trònh baây myä thuêåt
cuãa Lûúng Xuên Nhõ.
TIÏÍU SÛÃ & TAÁC PHÊÍM 1
xuân diệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
xuân diệu - Người đăng: Amy Lalle Baxter
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
96 Vietnamese
xuân diệu 9 10 394