Ktl-icon-tai-lieu

Ý nghĩa của Học để chung sống

Được đăng lên bởi quoctruongtc16-38-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 263 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ý nghĩa của Học để chung sống
Năm 1996 Uỷ ban quốc tế vế Giáo dục cho Thế kỷ XXI do Jaccque Delor làm Chủ t ịch đưa ra m ột báo
cáo khẳng định vai trò quan trọng của giáo dục đối với sự phát tri ển t ương lai của cá nhân, dân t ộc và
nhân loại. Báo cáo này nhấn mạnh giáo dục là “kho báu tiềm ẩn” và đã đưa ra m ột t ầm nhìn v ề giáo
dục cho Thế kỷ XXI dựa trên bốn trụ cột: “Học để biết; Học để làm; Học để tự khẳng định mình;
Học để cùng chung sống”, trong đó Học để cùng chung sống được coi là một trụ cột quan
trọng, then chốt của giáo dục hiện đại, giúp con người có được thái độ hoà bình, khoan
dung, hiểu biết và tôn trọng lịch sử, truyền thống và những giá trị v ăn hoá và tinh th ần c ủa
nhau.
Học để cùng chung sống là một chương trình gồm nhiều lĩnh vực v ới các m ục tiêu khác
nhau, bao gồm việc truyền thụ cho cá nhân, từ lúc còn th ơ ấu c ũng nh ư su ốt cả cu ộc đời,
những giá trị về việc không sử dụng bạo lực, thương lượng hoà bình, tôn tr ọng và ch ấp nh ận
đa dạng, về khoan dung, dân chủ, đoàn kết và công lý. Học để cùng chung s ống cũng nh ằm
trang bị cho người học những tri thức, kỹ năng, giá trị và thái độ c ần thiết cho cu ộc s ống
nghề nghiệp để vào đời, làm cho họ có được nhận thức về sự khác biệt và đa dạng cũng như
sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nước và các dân tộc trên thế giới; t ăng c ường giá tr ị đạo đức
và tính cam kết, làm cho tình đoàn kết trở thành phương tiện chống sự kỳ th ị và xung đột…
Tất cả những khía cạnh này là cần thiết cho sự phát triển bền vững về kinh t ế, xã h ội và v ăn
hoá ở các nước giàu cũng như các nước nghèo. Từ xưa đến nay con người không ng ừng h ọc
hỏi tiếp thu tri thức của nhân loại. vậy nên chúng ta đã biết và làm d ược nh ững điều to l ớn
làm thay đổi cả thế giới.
1. Học để biết: học là một công việc mà mỗi chúng ta phải làm hằng ngày và có thể là c ả cu ộc đời.
học là một quá trình tìm hiểu, thu nhận, tích luỹ ki ến th ức cho b ản thân mình t ừ th ầy cô giáo b ạn bè
trên tư liệu sách vở và học ở ngoài cuộc sống. kiến thức nhân lo ại vô cùng phong phú khoa h ọc k ĩ
thuật không ngừng phát triển cố nhiều vấn đề nảy sinh trong cu ộc s ống c ần được chúng ta gi ải quy ết
và tiếp thu. Tuy nhiên những điều ta biết ch ỉ là một giọt nước nhỏ trong khi đó điều ta ch ưa bi ết l ại là
biển cả rộng lớn bao la. Vì vậy còn có nhiều miền tri thức c ần được chúng ta khám phá h ọc h ỏi. thé
nên việc học trước hết là hướng đến mục đích học để biết nhiều miền kiến thức ấy để thế gi ới xung
quanh mở ra một cách sáng tỏ trước mắt ...
Ý ngh a c a H c chung s ngĩ để
N m 1996 U ban qu c t v Giáo d c cho Th k XXI do Jaccque Delor làm Ch t ch a ra m t báo ă ế ế ế đư
cáo kh ng nh vai trò quan tr ng c a giáo d c i v i s phát tri n t ng lai c a cá nhân, dân t c và đị đố ươ
nhân lo i. Báo cáo này nh n m nh giáo d c là “kho báu ti m n” và ã a ra m t t m nhìn v giáo đ đư
d c cho Th k XXI d a trên b n tr c t: ế “H c bi t; H c làm; H c t kh ng nh mình; để ế để để đị
H c cùng chung s ng”, để trong ó H c cùng chung s ng c coi là m t tr c t quan đ để đượ
tr ng, then ch t c a giáo d c hi n i, giúp con ng i có c thái hoà bình, khoan đạ ườ đượ độ
dung, hi u bi t và tôn tr ng l ch s , truy n th ng và nh ng giá tr v n hoá và tinh th n c a ế ă
nhau.
H c cùng chung s ng là m t ch ng trình g m nhi u l nh v c v i các m c tiêu khác để ươ ĩ
nhau, bao g m vi c truy n th cho cá nhân, t lúc còn th u c ng nh su t c cu c i, ơ ũ ư đờ
nh ng giá tr v vi c không s d ng b o l c, th ng l ng hoà bình, tôn tr ng và ch p nh n ươ ượ
a d ng, v khoan dung, dân ch , oàn k t và công lý. H c cùng chung s ng c ng nh m đ đ ế để ũ
trang b cho ng i h c nh ng tri th c, k n ng, giá tr và thái c n thi t cho cu c s ng ườ ă độ ế
ngh nghi p vào i, làm cho h c nh n th c v s khác bi t và a d ng c ng nh để đờ đượ đ ũ ư
s ph thu c l n nhau gi a các n c và các dân t c trên th gi i; t ng c ng giá tr o c ướ ế ă ườ đạ đứ
và tính cam k t, làm cho tình oàn k t tr thành ph ng ti n ch ng s k th và xung t… ế đ ế ươ độ
T t c nh ng khía c nh này là c n thi t cho s phát tri n b n v ng v kinh t , xã h i và v n ế ế ă
hoá các n c giàu c ng nh các n c nghèo. T x a n nay con ng i không ng ng h c ướ ũ ư ướ ư đế ườ
h i ti p thu tri th c c a nhân lo i. v y nên chúng ta ã bi t và làm d c nh ng i u to l n ế đ ế ượ đ
làm thay i c th gi i.đổ ế
1. H c bi t: để ế h c là m t công vi c mà m i chúng ta ph i làm h ng ngày và có th là c cu c i. đờ
h c là m t quá trình tìm hi u, thu nh n, tích lu ki n th c cho b n thân mình t th y cô giáo b n bè ế
trên t li u sách v và h c ngoài cu c s ng. ki n th c nhân lo i vô cùng phong phú khoa h c k ư ế ĩ
thu t không ng ng phát tri n c nhi u v n n y sinh trong cu c s ng c n c chúng ta gi i quy t đề đượ ế
và ti p thu. Tuy nhiên nh ng i u ta bi t ch là m t gi t n c nh trong khi ó i u ta ch a bi t l i là ế đ ề ế ướ đ đ ư ế
bi n c r ng l n bao la. Vì v y còn có nhi u mi n tri th c c n c chúng ta khám phá h c h i. thé đượ
nên vi c h c tr c h t là h ng n m c ích h c bi t nhi u mi n ki n th c y th gi i xung ướ ế ướ đế đ để ế ế đ ế
quanh m ra m t cách sáng t tr c m t b n l t m m i v n m i khía c nh c a cu c s ng muôn ướ đ
màu. có v y chúng ta m i có th không l c h u v i th i i và yêu c u ngày càng cao c a xã h i. đạ
2. H c làm: để “h c ph i i ôi v i hành” l i d y th t có ý ngh a r t quan tr ng i v i i c h c c a đ đ ĩ đố
chúng ta ngày nay.ti p thu ki n th c hôm nay mà không quên nh ng i u ã h c ngày hôm qua thì ế ế đ ề đ
ó m i g i là vi c h c úng cách.mu n v y thì t t c chúng ta ph i h c t p ki n thúc lí thuy t sau ó đ đ ế ế đ
v n d ng làm nó ngoài th c t thêm hi u ph n ki n th c y và ghi nh sâu h n. ây theo unesco ế để ế ơ đ
mu n nh n b o chúng ta ph i k t h p song song vi c h c và làm v i nhau có nh v y vi c h c m i ế ư
th c s có ích. H c và làm vi c d a trên nh ng ki n th c ã h c v a là m c ích v a còn là ph ng ế đ đ ươ
phát h c t p. m t khi ã n m v ng ki n th c, ã ti p thu ki n th c mà không v n d ng vào th c ti n đ ế đ ế ế
thì vi c h c th t khô kh c không linh ng. trong khi v a h c ta l i áp d ng gi i quy t nh ng công độ ế
vi c c a cu c s ng thì ó là c h i giúp b n thân gia ình và xã h i ó còn là d p b n phát đ ơ để đỡ đ đ đ
tri n t duy sáng t o c a mình. ư
3. H c chung s ng: để “ng c không mài không thành v y ng i không h c không bi t rõ o” đồ ườ ế đ
làm ng i i ph i có có h c, c n am t ng hi u bi t m i v n xã h i, ó là i u c n thi t cho ườ đờ ườ ế đ đ đ ề ế
m i chúng ta.nh ng vi c h c còn mang l i cho con ng i ta s hi u bi t v o lí làm ng i o lí i ư ườ ế đạ ườ đạ đố
nhân x th cách ng x v i m i ng i trong cu c s ng h ng ngày.trong quá trình h c t p chúng ta s ế ườ
có nhi u bài h c v o c nhi u câu chuy n hay v lòng nhân h u … t ó hình thành ý th c rèn đạ đ đ
luy n nên nhân cách con ng i ý th c cái hay cái p làm vi c t t giúp m i ng i xung quanh có ườ đ đ ườ
nh ng c tính t t và c n thi t trong cu c s ng c a m i ng i: siêng n ng ch m ch hi u th o nhân đ ế ườ ă ă ế
Ý nghĩa của Học để chung sống - Trang 2
Ý nghĩa của Học để chung sống - Người đăng: quoctruongtc16-38-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Ý nghĩa của Học để chung sống 9 10 516