Ktl-icon-tai-lieu

Ý nghĩa kết thúc chuyện người con gái Nam xương

Được đăng lên bởi Lựu Nguyễn
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 8234 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD&ĐT KRÔNG ANA

KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN

ĐỀ CHÍNH THỨC

Đề thi môn: Ngữ văn 9
Thời gian làm bài: 150 phút

I (4,0 điểm ).
Nhận xét về cách kết thúc Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn
Dữ, có ý kiến cho rằng: “Truyện kết thúc có hậu, thể hiện được ước mong của
con người về sự công bằng trong cuộc đời”, song ý kiến khác lại khẳng định:
“Tính bi kịch của truyện vẫn tiềm ẩn ở ngay trong cái kết lung linh ki ảo”.
Hãy trinh bày suy nghĩ của em về hai ý kiến trên.
II (4,0 điểm).
Truyện ngắn Bến quê của nhà văn Nguyễn Minh Châu (Ngữ văn 9 – Tập
2) có những hinh ảnh, chi tiết mang tính biểu tượng. Hãy chỉ ra những hinh ảnh,
chi tiết đó và nêu ý nghĩa biểu tượng của chúng.
III (12,0 điểm).
Phân tích tâm sự thầm kín của Nguyễn Duy trong bài thơ “Ánh trăng”
(Ngữ văn 9- Tập 1).
.................Hết...............

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

Họ và tên thí sinh:........................................................Số báo danh:............
Chữ kí giám thị 1

Chữ kí giám thị 2

PHÒNG GD&ĐT KRÔNG ANA
ĐÁP ÁN
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN MÔN NGỮ VĂN 9
(Đáp án gồm 02 trang)
I (4,0 điểm ):Học sinh có thể trinh bày các suy nghĩ theo quan điểm cá nhân song cần
đảm bảo được các ý sau:
- Nhận xét về cách kết thúc Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ
có 2 ý kiến:
“Truyện kết thúc có hậu, thể hiện được ước mong của con người về sự công
bằng trong cuộc đời”
“Tính bi kịch của truyện vẫn tiềm ẩn ở ngay trong cái kết lung linh ki ảo”.
Cả hai ý kiến trên đều nói lên được ý nghĩa của cách kết thúc Chuyện người con
gái Nam Xương của Nguyễn Dữ. Hai ý kiến trên không phải mâu thuẫn với nhau mà nó
bổ sung cho nhau để nói lên đầy đủ ý nghĩa sâu xa của cách kết thúc vừa có hậu vừa
mang tính bi kịch sâu sắc của tác phẩm Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn
Dữ .(1,0 điểm)
-Ý kiến thứ nhất muốn đề cao kết thúc có hậu của tác phẩm, thể hiện mơ ước ngàn
đời của nhân dân về lẽ công bằng: Người tốt dù có trải qua bao oan khuất cuối cùng cũng
được đền trả xứng đáng, cái thiện bao giờ cũng chiến thắng. (1,5 điểm)
-Ý kiến thứ hai muốn đề cập tính bi kịch của tác phẩm.Vũ Nương trở về uy nghi,
rực rỡ nhưng chỉ thấp thoáng lúc ẩn lúc hiện ở giữa dòng sông và sau lời tạ từ đầy ngậm
ngùi rồi biến mất. Nàng không trở lại trần gian thực ra đâu phải cái nghĩa với Linh Phi:
“ Thiếp cám ơn đức Linh Phi, đã thề sống chết cũng không bỏ”, mà điều chủ yếu là nàng
chẳng còn gi để trở về. Đàn giải oan chỉ là một chút an ủi cho người bạc phận chứ không
thể làm sống lại...
PHÒNG GD&ĐT KRÔNG ANA KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
Đề thi môn: Ngữ văn 9
Thời gian làm bài: 150 phút
I (4,0 điểm ).
Chuyện người con gái Nam ơng 
 !"#"$%&%'(
%)*+,-.$)/*012$3
!4-3"5(670089/:
;<8-=*>?(@:
II (4,0 điểm).
!"ABến quê=BCDEFBGH!I
JK89(4-#%&:;<L89
$=@>-#%&:
III (12,0 điểm).
ME4E(*+N(4-=O PB/
FBGQ!IRK:
:::::::::::::::::;:::::::::::::::
(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
;S=@4*::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::TU-V::::::::::::
Chữ kí giám thị 1 Chữ kí giám thị 2
WXD;Y;!;ZD
Ý nghĩa kết thúc chuyện người con gái Nam xương - Trang 2
Ý nghĩa kết thúc chuyện người con gái Nam xương - Người đăng: Lựu Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Ý nghĩa kết thúc chuyện người con gái Nam xương 9 10 522