Ktl-icon-tai-lieu

Ý nghĩa phương pháp luận

Được đăng lên bởi ngoc-van-dao
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 990 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ý nghĩa phương pháp luận:
1)Khái niệm:
-Vì bất kỳ sự vật nào cũng có phương diện chất và lượng tồn tại trong tính qui định lẫn
nhau, tác động và làm chuyển hóa lẫn nhau, cho nên trong nhận thức và thực tiễn cần
phải coi trọng cả hai loại chỉ tiêu về phương diện chất và lượng của sự vật, tạo nên sự
nhận thức toàn diện về sự vật
-Vì những thay đổi về lượng của sự vật có khả năng trong những điều kiện nhất định sẽ
chuyển hóa thành những thay đổi về chất và ngược lại, cho nên trong hoạt động nhận
thức và thực tiễn, tùy theo mục đích cụ thể, cần từng bước tích lũy về lượng để có thể làm
thay đổi về chất của sự vật; đồng thời, có thể phát huy tác động của chất mới theo hướng
làm thay đổi về lượng của sự vật.
-Trong công tác thực tiễn cần phải khắc phục tư tưởng nôn nóng tả khuynh; mặt khác,
khắc phục tư tưởng bảo thủ hữu khuynh.
+ Tả khuynh chính là hành động bất chấp qui luật, chủ quan, duy ý chí, không tích lũy về
lượng mà chỉ chú trọng thực hiện những bước nhảy liên tục về chất
+Hữu khuynh là sự biểu hiện tư tưởng bảo thủ, trì trệ, không dám thực hiện bước nhảy dù
lượng đã tích lũy tới điểm nút và quan niệm phát triển chỉ đơn thuần là sự tiến hóa về
lượng.
Mở rộng:
Tả khuynh hay cánh tả, phái tả dùng để chỉ những người trong guồng máy chính trị
nhưng có tư tưởng tiến bộ, đổi mới, dân chủ.
Ngược lại, từ hữu khuynh hay cánh hữu, phái hữu dùng để chỉ người có tư tưởng thụt
lùi, bảo thủ.
Về nguồn gốc của từ này, các nhà sử học cho rằng nó ra đời từ cuộc cách mạng Pháp,
năm 1789. Trong nghị viện chế định Hiến pháp Pháp lúc đó bao gồm 3 đẳng cấp: đẳng
cấp thứ nhất là các giáo sĩ, đẳng cấp thứ hai là những nghị viện quý tộc, đẳng cấp thứ ba
là những nghị viện công nhân, nông dân, tư sản bình thường thành thị. Vào tháng 9/1789,
trong một cuộc họp của nghị viện đã nổ ra một cuộc tranh đấu gay gắt giữ đẳng cấp thứ
nhất, thứ hai (ngồi bên phải nghị viện) với đẳng cấp thứ ba (ngồi bên trái của nghị viện).
Từ hiện tượng vô tình này, đã ra đời cặp từ nói trên để chỉ khái niệm chính trị của những
nhóm người theo tư tưởng cấp tiến hay bảo thủ.
Hữu khuynh: Có đường lối thoả hiệp với giai cấp tư sản trong phong trào công nhân,
chủ trương cải lương, hạ thấp và thủ tiêu đấu tranh, đối lập với chủ nghĩa Marx-Lenin.
Tả khuynh: Có xu hướng, chủ trương hành động quá mạnh không thích hợp với trình
độ quần chúng. Một loại khuynh hướng tư tưởng sai lầm về đường lối, chủ trương hoạt
động cách mạng do không đánh giá đúng thực tế và tình hình quần chúng.
Cánh hữu (phái hữu): chỉ những Ngh...
Ý nghĩa phương pháp luận:
1)Khái niệm:
-Vì bất kỳ sự vật nào cũng có phương diện chất và lượng tồn tại trong tính qui định lẫn
nhau, tác động và làm chuyển hóa lẫn nhau, cho nên trong nhận thức và thực tiễn cần
phải coi trọng cả hai loại chỉ tiêu về phương diện chất và lượng của sự vật, tạo nên sự
nhận thức toàn diện về sự vật
-Vì những thay đổi về lượng của sự vật có khả năng trong những điều kiện nhất định sẽ
chuyển hóa thành những thay đổi về chất và ngược lại, cho nên trong hoạt động nhận
thức và thực tiễn, tùy theo mục đích cụ thể, cần từng bước tích lũy về lượng để có thể làm
thay đổi về chất của sự vật; đồng thời, có thể phát huy tác động của chất mới theo hướng
làm thay đổi về lượng của sự vật.
-Trong công tác thực tiễn cần phải khắc phục tư tưởng nôn nóng tả khuynh; mặt khác,
khắc phục tư tưởng bảo thủ hữu khuynh.
+ Tả khuynh chính là hành động bất chấp qui luật, chủ quan, duy ý chí, không tích lũy về
lượng mà chỉ chú trọng thực hiện những bước nhảy liên tục về chất
+Hữu khuynh là sự biểu hiện tư tưởng bảo thủ, trì trệ, không dám thực hiện bước nhảy dù
lượng đã tích lũy tới điểm nút và quan niệm phát triển chỉ đơn thuần là sự tiến hóa về
lượng.
Mở rộng:
Tả khuynh hay cánh tả, phái tả dùng để chỉ những người trong guồng máy chính trị
nhưng có tư tưởng tiến bộ, đổi mới, dân chủ.
Ngược lại, từ hữu khuynh hay cánh hữu, phái hữu dùng để chỉ người có tư tưởng thụt
lùi, bảo thủ.
Về nguồn gốc của từ này, các nhà sử học cho rằng nó ra đời từ cuộc cách mạng Pháp,
năm 1789. Trong nghị viện chế định Hiến pháp Pháp lúc đó bao gồm 3 đẳng cấp: đẳng
cấp thứ nhất là các giáo sĩ, đẳng cấp thứ hai là những nghị viện quý tộc, đẳng cấp thứ ba
là những nghị viện công nhân, nông dân, tư sản bình thường thành thị. Vào tháng 9/1789,
trong một cuộc họp của nghị viện đã nổ ra một cuộc tranh đấu gay gắt giữ đẳng cấp thứ
nhất, thứ hai (ngồi bên phải nghị viện) với đẳng cấp thứ ba (ngồi bên trái của nghị viện).
Từ hiện tượng vô tình này, đã ra đời cặp từ nói trên để chỉ khái niệm chính trị của những
nhóm người theo tư tưởng cấp tiến hay bảo thủ.
Hữu khuynh: Có đường lối thoả hiệp với giai cấp tư sản trong phong trào công nhân,
chủ trương cải lương, hạ thấp và thủ tiêu đấu tranh, đối lập với chủ nghĩa Marx-Lenin.
Tả khuynh: Có xu hướng, chủ trương hành động quá mạnh không thích hợp với trình
độ quần chúng. Một loại khuynh hướng tư tưởng sai lầm về đường lối, chủ trương hoạt
động cách mạng do không đánh giá đúng thực tế và tình hình quần chúng.
Cánh hữu (phái hữu) : chỉ những Nghị sĩ Quốc hội (nước TBCN), ngồi ở phía phải Chủ
tịch Quốc hội, có quan điểm bảo thủ.
Cánh tả (phái tả ) : chỉ những Nghị sĩ Quốc hội (nước TBCN), ngồi ở phía trái Chủ tịch
Quốc hội, thường có quan điểm tiến bộ, cách mạng, bao gồm những người cộng sản, xã
hội, dân chủ cấp tiến… Trong hàng ngũ này cũng có nhiều sắc màu, cấp độ khác nhau, có
phái trung tả (tiến bộ vừa phải còn hữu khuynh)
Ý nghĩa phương pháp luận - Trang 2
Ý nghĩa phương pháp luận - Người đăng: ngoc-van-dao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Ý nghĩa phương pháp luận 9 10 847