Ktl-icon-tai-lieu

Yêu - Chu Tử

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 238 trang   |   Lượt xem: 7580 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Yêu

Chu Tử

Chu Tử

Yêu
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: http://vnthuquan.net/
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
LỜI NGƢỜI VIẾT
Phần I- 1
Phần I- 2
Phần II- 1
Phần II- 2
Phần III- 1
Phần III- 2
Phần IV- 1
Phần IV- 2
Phần Kết

Chu Tử
Yêu
Phần II
LỜI NGƯỜI VIẾT

(Bản in lần thứ hai)
Khi thỏa thuận với tôi để xuất-bản “YÊU”, anh Nguyễn Trọng Nho, giám đốc nhà xuất-bản ĐƢỜNG
SÁNG, nửa đùa, nửa thật hỏi tôi:
Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Yêu

Chu Tử

- Liệu trong vòng hai năm, có bán hết năm ngàn cuốn không? Tuy tin ở mình, tôi vẫn không dám
nghĩ rằng sách của mình sẽ bán chạy, tôi đành trả lời bừa:
- Tôi hy vọng sẽ bán hết trong vòng bốn tháng.
Nhƣng chỉ hai mƣơi lăm ngày sau, nhà xuất-bản ĐƢỜNG SÁNG đã bán hết năm ngàn cuốn “YÊU”
và sửa soạn cho in lần thứ hai: Một kết quả bất ngờ vƣợt ra ngoài ƣớc đoán của nhà xuất-bản cũng
nhƣ của tác giả.
Sự ngạc nhiên của chúng tôi thật dễ hiểu: Từ nhiều năm nay, hiện trạng bế tắc của bộ moan tiểu
thuyết, đã khiến các nhà xuất-bản dè đặt, coi việc in tiểu thuyết là điều phiêu lƣu, nguy hiểm, và hầu
hết các tiểu thuyết vừa ra khỏi nhà in đã phải bán “son” cho các ông cai thầu văn nghệ Ba Tàu… Tôi
đã từng đƣa tác phẩm của mình cho nhiều nhà xuất-bản, nhƣng họ đều lắc đầu, trả lời:
- Truyện của anh “đƣợc lắm”, nhƣng tôi sợ không có độc giả.
Mà không phải chỉ các nhà xuất-bản là nhầm về trình độ thƣởng thức của độc giả, ngay cả những
ngƣời văn nghệ—bắt đầu là tôi—cũng vẫn thƣờng đánh giá sai ngƣời đọc. Một tỷ dụ: trong truyện
“YÊU”, một đôi chỗ, tôi thƣờng mắc cái “tật”: giảng giải lòng thong, hoặc xen cái “chủ quan” của
mình vào truyện: Một điều tối kỵ trong nghệ thuật viết tiểu thuyết. Tôi biết vậy, mà tôi vẫn không thể
không giảng giải vì tôi luôn luôn nơm nớp lo rằng độc giả sẽ không hiểu… Nhƣng tôi đã lĩnh hội
đƣợc một bài học thâm thái khi đọc các thƣ phê bình của độc giả “YÊU”, trong đó nhiều bạn đã
thẳng thắn chỉ trích cái bệnh giảng giải của tôi. Chẳng hạn bạn đọc Nguyễn Văn Đƣơng ở Huế, gửi
cho tôi một bức thƣ dài mƣời hai trang, có đoạn dƣới đây:
… Tác phẩm “YÊU” đến với tôi nhƣ một cơn gió lốc tình cảm. Tôi nghĩ rằng nó là một biến cố trong
văn chƣơng tiểu thuyết Việt Nam. Tác phẩm chứ đựng đƣợc bề rộng của đời và chiều sâu của tâm
hồn. Cuộc sống qua “YÊU” đã hiện ra rất linh động và chân thực. Đặc điểm này nâng tác phẩm lên
tầm quốc tế, nếu tác giả không vƣớng mắc hai cái “tật” là ƣa giảng giải, và xen cái “chủ quan tính”
của ngƣời viết vào tr...
Yêu Chu T
To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net
Chu T
Yêu
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ d án sách cho thiết b di động
Ngun: http://vnthuquan.net/
To ebook: Nguyn Kim V.
MC LC
LỜI NGƢỜI VIT
Phn I- 1
Phn I- 2
Phn II- 1
Phn II- 2
Phn III- 1
Phn III- 2
Phn IV- 1
Phn IV- 2
Phn Kết
Chu T
Yêu
Phn II
LỜI NGƯỜI VIT
(Bản in lần thứ hai)
Khi thỏa thuận với tôi để xuất-bản “YÊU”, anh Nguyễn Trọng Nho, giám đốc nhà xuất-bản ĐƢỜNG
SÁNG, nửa đùa, nửa thật hỏi tôi:
Yêu - Chu Tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Yêu - Chu Tử - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
238 Vietnamese
Yêu - Chu Tử 9 10 616