Ktl-icon-tai-lieu

Yểu Điệu Thục Nữ - Bùi Chí Vinh

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 177 trang   |   Lượt xem: 5736 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bùi Chí Vinh

Yểu Điệu Thục Nữ

Bùi Chí Vinh

Yểu Điệu Thục Nữ
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: http://vnthuquan.net/
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
Chƣơng 1
Chƣơng 2
Chƣơng 3
Chƣơng 4
Chƣơng 5
Chƣơng 6
Chƣơng 7
Chƣơng 8
Chƣơng 9
Chƣơng 10
Chƣơng 11
Chƣơng 12

Bùi Chí Vinh
Yểu Điệu Thục Nữ
Chương 1
MỘT NGÀY CỦA TIỂU MUỘI

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Bùi Chí Vinh

Yểu Điệu Thục Nữ

1.
Tiểu Muội còn đi học, điều đó là cái chắc. Tiểu Muội cũng có thể không đến trƣờng, điều đó dám
xảy ra. Tiểu Muội đang xin việc làm vì thất nghiệp, điều đó lại càng hợp tính thời sự. Nói chung Tiểu
Muội cực kỳ biến hóa nhƣ Tề Thiên Đại Thánh, cô muốn làm thứ dân cũng xong. Cô có đủ ba yếu tố
vừa kể: đi học, không đến trƣờng, và đang xin việc làm. Bởi vì bây giờ là nghỉ hè, mà Tiểu Muội thì
chẳng muốn ở không. Mùa hè là mùa của vọng cổ và tân nhạc. Còn hỏi nữa, tiếng bầy ve buồn não
ruột thì còn thấm hơn sáu câu của anh chàng kép mùi. Cô sợ điệu Nam Ai quen thuộc trên những
cành phƣợng đỏ nên mắt cứ mở về một nơi xa xôi. Nơi chốn ấy xôn xao tiếng guốc mộc đến nỗi
khua lên thành tân nhạc. Ai sẽ hát một bài ca về tuổi mới lớn? Ai sẽ làm dậy thì những thổn thức khó
hiểu trong tim cô?
Chỉ cần biết hôm nay Tiểu Muội vừa mƣời bảy tuổi. Ngƣời ta phải làm gì khi vừa đúng mƣời bảy
tuổi? Xin thƣa, đầu tiên là phải soi gƣơng, thi sĩ Nguyễn Nhựơc Pháp nói nhƣ vậy mà: Sớm mai đi
Chùa Hƣơng- hoa cỏ mờ hơi sƣơng-cùng thầy mẹ, em dậy-em vấn đầu soi gƣơng… Nhƣng ở thành
phố thì làm sao tìm ra Chùa Hƣơng đƣợc, ở Sông Bé thì có Chùa Bà, ở Sài Gòn thì có Chùa Vĩnh
Nghiêm, hai chùa này cô không thể nào tu dễ dàng, lại còn cái màn vấn đầu nữa Chúa ơi, Tiểu Muội
chỉ có mái tóc thề, cô thích mặc áo dài chứ không thèm chơi áo tứ thân, khăn mỏ quạ, mái tóc của cô
đẹp đến nỗi nhiều anh chàng chỉ muốn cƣớp về làm rèm cửa che chở cuộc đời mình. Vậy là xong
chuyện thứ nhất: cô vừa tròn nhiệm vụ soi gƣơng. Nào, ngƣời ta còn phải làm gì khác khi vừa đúng
mƣời bảy tuổi? Hãy coi Tiểu Muội hành động công việc thứ hai:
- Má ơi!
- Gì đó Lụa ?
A, té ra Tiểu Muội tên Lụa, Phan Thị Tơ Lụa, sƣ phát hiện này tuy muộn màng nhƣng lại rất giá trị
đối với ngƣòi nào định viết tiểu thuyết về cô.
- Má cho phép con ra phố một chút.
- Mới bảnh mắt mà đi đâu đó Gái?
A, té ra Tiểu Muội còn có tên là “Gái”, cái tên này thì chẳng tƣợng hình đƣợc điều gì, cái tên có vẻ
nguyên thủy quá.
- Con đi xin việc làm.
- Trời đất, con mới mƣời bảy tuổi mà.
Cô bé Lụa mân ...
Yểu Điệu Thc N Bùi Chí Vinh
To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net
Bùi Chí Vinh
Yểu Điệu Thc N
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ d án sách cho thiết b di động
Ngun: http://vnthuquan.net/
To ebook: Nguyn Kim V.
MC LC
Chƣơng 1
Chƣơng 2
Chƣơng 3
Chƣơng 4
Chƣơng 5
Chƣơng 6
Chƣơng 7
Chƣơng 8
Chƣơng 9
Chƣơng 10
Chƣơng 11
Chƣơng 12
Bùi Chí Vinh
Yểu Điệu Thc N
Chương 1
MỘT NGÀY CỦA TIU MUI
Yểu Điệu Thục Nữ - Bùi Chí Vinh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Yểu Điệu Thục Nữ - Bùi Chí Vinh - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
177 Vietnamese
Yểu Điệu Thục Nữ - Bùi Chí Vinh 9 10 330