Ktl-icon-tai-lieu

100 câu hỏi loãng xương

Được đăng lên bởi dang-thuthao
Số trang: 196 trang   |   Lượt xem: 7835 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Ivy M. Alexander, PhD, C-ANP
Yale University School of Nursing

Và
Karla A. Knight, RN, MSN
Health Care Writer

Biên dịch: nhóm nghiên cứu FSH – Đại học Y Hà Nội

Nội dung
Lời nói đầu
Giới thiệu chung

Phần 1. Khái quát về bệnh loãng xương và sự phát triển của xương
Câu hỏi 1–11 mô tả phần sinh lý phát triển xƣơng, bệnh loãng xƣơng và giảm mật độ
xƣơng xảy ra nhƣ thế nào, bao gồm:
 Loãng xƣơng là gì, và biểu hiện nhƣ thế nào?
 Tại sao hiểu biết về bệnh loãng xƣơng lại quan trọng?
 Nếu chúng ta bị “mất chất xƣơng”, vậy thì xƣơng mất đi đâu? Nó có đƣợc thay
thế khi mất đi ko?
 Mãn kinh có đi cùng với loãng xƣơng không? Có nhiều loại loãng xƣơng hay
không?

Phần 2. Các yếu tố nguy cơ và thử nghiệm
Câu hỏi 12–40 chỉ ra các yểu tố nguy cơ liên quan đến loãng xƣơng, những đối
tƣợng nào nên đƣợc kiểm tra, và cách chẩn đoán bệnh loãng xƣơng, bao gồm:
 Những đối tƣợng mắc bệnh loãng xƣơng?
 Tôi có thể sử dụng loại thuốc nào có ảnh hƣởng đến sức khoẻ của xƣơng?
 Bác sĩ lâm sàng có thể đƣa ra tƣ vấn gì khi tôi phát hiện bị loãng xƣơng trong
kỳ kiểm tra sức khỏe hàng năm
 Cách chẩn đoán bệnh loãng xƣơng?
 Kết quả kiểm tra của tôi có nói đến T-score. T-score là gì?
 Kết quả của tôi dự báo gì về nguy cơ gãy xƣơng trong tƣơng lai?

Phần 3. Thay đổi lối sống và phương pháp điều trị
Câu hỏi 41–71 đƣa ra những thay đổi trong lối sống, sự tập luyện, nhu cầu canxi, bổ
sung canxi, uống thuốc theo đơn, và chiến lƣợc quản lý khác cho bệnh loãng xƣơng
và giảm mật độ xƣơng, bao gồm:

 Sau khi tôi đƣợc chẩn đoán loãng xƣơng hoặc giảm mật độ xƣơng, thì chuyện
gì sẽ xảy ra tiếp?
 Tôi hiểu rằng sự tập luyện để điều trị loãng xƣơng là rất quan trọng. Tại sao
nhƣ vậy?
 Bác sĩ khuyến khích tôi bổ sung canxi. Có rất nhiều loại canxi. Làm thế nào tôi
biết đƣợc mình đang uống đúng loại và đúng liều lƣợng?
 Loại thuốc nào thƣờng đƣợc kê cho bệnh nhân loãng xƣơng?
 Tôi vừa bƣớc vào giai đoạn mãn kinh và bác sĩ muốn điều trị chứng bốc hỏa
của tôi bằng estrogen vì estrogen còn giúp ngăn ngừa sự mất chất xƣơng. Điều
này có đúng không?
 Có liệu pháp điều trị bổ sung hoặc thay thế nào hiệu quả đối với bệnh loãng
xƣơng và giảm mật độ xƣơng? Những liệu pháp đó mang lại sự thƣ giãn hay
làm tổn thƣơng cho xƣơng của tôi?

Phần 4. Sống chung với loãng xương
Câu hỏi 72– 89 chỉ ra các nguy cơ gãy xƣơng, cách phòng tránh ngã và những thói
quen khác liên quan đến việc chung sống với bệnh loãng xƣơng, bao gồm:
 Xƣơng nào của tôi có thể bị gãy?
 Tôi nghe nói là ngƣời cao tuổi thƣờng bị gã...
Ivy M. Alexander, PhD, C-ANP
Yale University School of Nursing
Karla A. Knight, RN, MSN
Health Care Writer
 
100 câu hỏi loãng xương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
100 câu hỏi loãng xương - Người đăng: dang-thuthao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
196 Vietnamese
100 câu hỏi loãng xương 9 10 585