Ktl-icon-tai-lieu

12 điều y đức

Được đăng lên bởi huydung
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 590 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ Y TẾ
––––
Số: 2088/QĐ-BYT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
–––––––––––––––––––––––
Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 1996

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH "QUY ĐỊNH VỀ Y ĐỨC"
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
- Căn cứ Nghị định số 68/CP ngày 11 tháng 10 năm 1993 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Y tế.
- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ điều trị, Bộ Y tế;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.- Nay ban hành kèm theo quyết định này bản "Quy định về y đức" (tiêu
chuẩn đạo đức của người làm công tác y tế) để áp dụng cho mọi người hành nghề y tế
kể cả người nước ngoài hành nghề y tế tại Việt Nam.
Điều 2.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Người thực hiện tốt quy định
về y đức sẽ được khen thưởng theo chế độ chung của Nhà nước, người vi phạm sẽ bị xử
lý theo quy định của pháp luật.
Điều 3.- Các ông, bà Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng Vụ điều trị,
các Vụ của cơ quan Bộ y tế, Cục trưởng Cục quản lý dược Việt Nam, Thủ trưởng các
đơn vị trực thuộc Bộ, y tế các ngành, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Giám đốc Sở y
tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đối tượng quy định tại Điều 1 chịu
trách nhiệm thi hành quyết định này.
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
(Đã ký)
Đỗ Nguyên Phương

2

QUY ĐỊNH VỀ Y ĐỨC
(TIÊU CHUẨN ĐẠO ĐỨC CỦA NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC Y TẾ)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2088/BYT-QĐ ngày 06 tháng 11 năm 1996
của Bộ trưởng Bộ Y tế)
Y đức là phẩm chất tốt đẹp của người làm công tác y tế, được biểu hiện ở tinh
thần trách nhiệm cao, tận tuỵ phục vụ, hết lòng thương yêu chăm sóc người bệnh, coi
họ đau đơn như mình đau đớn, như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: "Lương y phải
như từ mẫu". Phải thật thà đoàn kết, khắc phục khó khăn, học tập vươn lên để hoàn
thành nhiệm vụ, toàn tâm toàn ý xây dựng nền Y học Việt Nam. Y đức phải thể hiện qua
những tiêu chuẩn, nguyên tắc đạo đức được xã hội thừa nhận.
1- Chăm sóc sức khoẻ cho mọi người là nghề cao quý. Khi đã tự nguyện đứng
trong hàng ngũ y tế phải nghiêm túc thực hiện lời dạy của Bác Hồ. Phải có lương tâm
và trách nhiệm cao, hết lòng yêu nghề, luôn rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức của
người thầy thuốc. Không ngừng học tập và tích cực nghiên cứu khoa học để nâng cao
trình độ chuyên môn. Sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn gian khổ vì sự nghiệp chăm sóc
và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.
2- Tôn trọng pháp luật và thực hiện nghiêm túc các quy chế chuyên môn. Không
được sử dụng người bệnh làm thực nghiệm cho những phương pháp chẩn đoán, điều trị,
nghiên cứu khoa học khi chưa được phép ...
BỘ Y TẾ
––––
Số: 2088/QĐ-BYT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
–––––––––––––––––––––––
Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 1996
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH "QUY ĐỊNH VỀ Y ĐỨC"
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
- Căn cứ Nghị định số 68/CP ngày 11 tháng 10 năm 1993 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Y tế.
- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ điều trị, Bộ Y tế;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.- Nay ban hành kèm theo quyết định này bản "Quy định về y đức" (tiêu
chuẩn đạo đức của người làm công tác y tế) để áp dụng cho mọi người hành nghề y tế
kể cả người nước ngoài hành nghề y tế tại Việt Nam.
Điều 2.- Quyết định này có hiệu lực kể t ngày ký. Người thực hiện tốt quy định
về y đức sẽ được khen thưởng theo chế độ chung của Nhà nước, người vi phạm sẽ bị xử
lý theo quy định của pháp luật.
Điều 3.- Các ông, bà Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vtrưởng Vụ điều trị,
các Vụ của quan Bộ y tế, Cục trưởng Cục quản dược Việt Nam, Thủ trưởng các
đơn vị trực thuộc Bộ, y tế các ngành, các cơ sở khám bnh, chữa bệnh, Giám đốc Sở y
tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đối tượng quy định tại Điều 1 chịu
trách nhiệm thi hành quyết định này.
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
(Đã ký)
Đỗ Nguyên Phương
12 điều y đức - Trang 2
12 điều y đức - Người đăng: huydung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
12 điều y đức 9 10 143