Ktl-icon-tai-lieu

12 đôi thần kinh sọ

Được đăng lên bởi Báo Thông
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 450 lần   |   Lượt tải: 0 lần
12 ĐÔI
THẦN KINH SỌ

12 ĐÔI THẦN KINH SỌ
I

THAÀ
THAÀNNKINH
KINHKHÖÙ
KHÖÙUUGIAÙ
GIAÙCC

II

III

THAÀ
THAÀNNKINH
KINHTHÒ
THÒGIAÙ
GIAÙCC

IV

THAÀ
THAÀNNKINH
KINHVAÄ
VAÄNNNHAÕ
NHAÕNN

V

VI

THAÀ
THAÀNNKINH
KINHROØ
ROØNNGGROÏ
ROÏCC
VII’

VII

THAÀ
THAÀNNKINH
KINHSINH
SINHBA
BA
THAÀ
THAÀNNKINH
KINHV.N.
V.N.NGOAØ
NGOAØII
THAÀ
THAÀNNKINH
KINHMAË
MAËTT

VIII

THAÀ
THAÀNNKINH
KINHTRUNG
TRUNGGIAN
GIAN
THAÀ
THAÀNNKINH
KINHTÑ
TÑ––OÁOÁCCTAI
TAI

IX

XII

XI

THAÀ
THAÀNNKINH
KINHTHIEÄ
THIEÄTTHAÀ
HAÀUU
THAÀ
THAÀNNKINH
KINHLANG
LANGTHANG
THANG
THAÀ
THAÀNNKINH
KINHPHUÏ
PHUÏ

X

THAÀ
THAÀNNKINH
KINHHAÏ
HAÏTHIEÄ
THIEÄTT

12 ĐÔI THẦN KINH SỌ
Nguyeâ
Nguyeânnuûuûyyhö
hö

Nguyeâ
Nguyeânnuøuøyythaä
thaätt
TK.
TK.roø
roønnggroï
roïcc

Nguyeâ
Nguyeânnuûuûyythaä
thaätt: :nhaâ
nhaânn
roø
roønnggroï
roïcctrong
trongtrung
trungnaõ
naõoo
Nguyeâ
Nguyeânnuûuûyyhö
hö: :beâ
beânnhaõ
haõm
m
maø
n
g
tuû
y
treâ
n
maøng tuûy treân
Nguyeâ
Nguyeânnuûuûyyhö
hö: :nôi
nôixuaá
xuaátthieä
hieänntreâ
treânnbeà
beà
maë
t
naõ
o
maët naõo

Nguyeâ
Nguyeânnuûuûyythaä
thaätt: :nôi
nôichöù
chöùaacaù
caùccthaâ
thaânn
neuron
neuronnguyeâ
nguyeânnuûuûyy

12 ĐÔI THẦN KINH SỌ
DÂY
CẢM GIÁC

DÂY I
KHỨU GIÁC

DÂY II
THỊ GIÁC

DÂY VIII
TIỀN ĐÌNH
ỐC TAI

12 ĐÔI THẦN KINH SỌ
DÂY
DÂYKHỨU
KHỨUGIÁC(
GIÁC(I)I)
Haønh khöùu
daõi khöùu

Caùc sôïi khöùu giaùc
Nieâm maïc khöùu giaùc

Maûnh saøng

Nguyeâ
Nguyeânnuûuûyythaä
thaätt: :TB
TBTk
Tknieâ
nieâm
mmaï
maïcckhöù
khöùuu

Nguyeâ
Nguyeânnuûuûyyhö
hö: :haø
haønnhhkhöù
khöùuu

12 ĐÔI THẦN KINH SỌ

DÂY
DÂYTHỊ
THỊGIÁC(
GIÁC(II)
II)
Voõng maïc

Caùc teá baùo taàng
haïch voõng maïc

Theå goái ngoaøi
Nguyeâ
Nguyeânnuûuûyythaä
thaätt: :taà
taànngghaï
haïcchhvoõ
voõnnggmaï
maïcc

Nguyeâ
Nguyeânnuûuûyyhö
hö: :theå
theågoá
goáiingoaø
ngoaøii++loà
loàiinaõ
naõoo
TT

12 ĐÔI THẦN KINH SỌ
DÂY
DÂYTIỀN
TIỀNĐÌNHĐÌNH-ỐC
ỐCTAI(VIII)
TAI(VIII)

Tk.
Tk.Tieà
Tieànnñình
ñình––oáoácctai
tai

Tk.
Tk.Maë
Maëtt

12 ĐÔI THẦN KINH SỌ
DÂY
DÂYTIỀN
TIỀNĐÌNHĐÌNH-ỐC
ỐCTAI(VIII)
TAI(VIII)

NU
NUthaä
thaättphaà
phaànntieà
tieànnñình:
ñình:Haï
HaïcchhTÑ
TÑ
NU
NUthaä
thaättphaà
phaànnoáoácctai:
tai:haï
haïcchhxoaé
xoaénnoáoácc

NU
NUhö
hö: :raõ
raõnnhhhaø
haønnhh- -caà
caàuu

12 ĐÔI THẦN KINH SỌ
DÂY
VẬN ĐỘNG

DÂY III
VẬN NHÃN

DÂY IV
RÒNG RỌC

DÂY VI
VẬN NHÃN
NGOÀI

DÂY XI
DÂY PHỤ

DÂY XII
VẬN ĐỘNG
LƯỠI

12 ĐÔI THẦN KINH SỌ
DÂY
DÂYVẬN
VẬNNHÃN(
NHÃN(III)III)-DÂY
DÂYRÒNG
RÒNGRỌC(
RỌC(IV)IV)-DÂY
DÂYVẬN
VẬNNHÃN
NHÃNNGOÀI(VI)
NGOÀI(VI)
Tk. III

Nhaân vaän nhaõn vaø vaän nhaõn phuï
Nhaân vaän nhaõn ngoaøi

Tk....
12 ĐÔI
12 ĐÔI
THẦN KINH SỌ
THẦN KINH SỌ
12 đôi thần kinh sọ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
12 đôi thần kinh sọ - Người đăng: Báo Thông
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
12 đôi thần kinh sọ 9 10 249