Ktl-icon-tai-lieu

140 vấn đề liên quan đến kinh nguyệt phụ nữ

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 106 trang   |   Lượt xem: 4231 lần   |   Lượt tải: 0 lần
140 VN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN KINH NGUYT PH N 1
MC LC
1. Gii tính ca mt con người được quyết định vào khi nào và bi nhng yếu t gì? ..... 6
2. Có th sinh con trai bng cách cho người m dùng testosteron trước hoc trong khi
mang thai không?................................................................................................................7
3. V sinh lý, cuc đời người ph n tri qua my giai đoan? Đặc đim ca tng giai
đon?................................................................................................................................... 7
4. Bung trng ca người ph n có tt c bao nhiêu tế bào trng? S lượng đó có tăng
thêm không?........................................................................................................................ 8
5. Tế bào trng phát dc và chín như thế nào?................................................................... 9
6. Sau khi trng rng, tế bào trng và nang noãn có nhng thay đổi gì?......................... 10
7. Bung trng có th tng hp và tiết ra nhng loi hoóc môn sinh dc nào? Chúng có
tác dng như thế nào đối vi công năng sinh dc ca người ph n?.............................. 10
8.Thế nào là kinh nguyt và chu k kinh nguyt?được hình thành như thế nào?...... 11
9. Quy lut ca chu k kinh nguyt người ph n bình thường như thế nào? Có nhng
cm giác gì trong thi k kinh nguyt?............................................................................. 12
10. Trong thi k kinh nguyt, cơ th ph n có nhng thay đổi gì? Phi chú ý nhng
bin pháp gi gìn sc khe nào?....................................................................................... 12
11. Thế nào là chu k bung trng? Rng trng và kinh nguyt có liên quan gì vi nhau?
........................................................................................................................................... 13
12. Chu k bung trng được điu khin như thế nào?.................................................... 13
13. Vic tiết ra hoóc môn sinh dc ca tuyến yên chu s điu khin nào? ..................... 14
14. Tuyến yên vùng dưới đồi có chu s điu khin ca hoóc môn bung trng không? 15
15. Phi thông qua nhng kim tra gì, bác s mi biết được s phát dc ca noãn bào và
vic không rng trng ca người bnh? ........................................................................... 15
16. Thế nào là đo thân nhit cơ s? .................................................................................. 16
17. Thế nào là kim tra mnh tế bào rng âm đạo?....................................................... 17
18. Thế nào là cho đim niêm dch c t cung? ............................................................ 18
19. Thế nào là no sinh thiết ni mc t cung? ................................................................ 18
20. Kim tra siêu âm khoang chu để kim tra tình trng phát dc ca noãn bào và s
rng trng như thế nào?.................................................................................................... 19
21. Có th kim tra công năng ca bung trng thông qua th máu không? ................... 20
22. Hóa nghim nước tiu có th dùng để kim tra công năng ca bung trng?............ 21
23. Nhng phương pháp nào thường được dùng để kim tra tình trng ca tuyến yên?.. 22
24. Thế nào là thi k dy thì? Nó s xut hin vào lúc nào? .......................................... 22
25 - Trng thái tâm lý ca tr em gái thi k dy thì s có nhng biến đổi gì? ............... 23
26. S dy thì bình thường do đâu gây nên? Hoóc môn trong cơ th có thay đổi gì trong
thi k dy thì ? ................................................................................................................ 24
27. Thế nào là chng bnh dy thì sm? .......................................................................... 25
140 vấn đề liên quan đến kinh nguyệt phụ nữ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
140 vấn đề liên quan đến kinh nguyệt phụ nữ - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
106 Vietnamese
140 vấn đề liên quan đến kinh nguyệt phụ nữ 9 10 40