Ktl-icon-tai-lieu

38 công dụng của muối

Được đăng lên bởi haidung6367
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 114 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I. CHĂM SÓC NHÀ CỬA:
1. Đuổi kiến: Rắc muối ở cửa ra vào, ngách cửa sổ và bất cứ chỗ nào kiến chui vào trong nhà. Lý do là vì kiến sợ không dám bò 
lên muối.
2. Dập tắt lửa bùng cháy vì dầu mỡ: Nếu lửa bùng cháy vì dầu mỡ thì bạn hãy dập tắt ngọn lửa với muối (không dùng nước vì 
dầu nóng sẽ bay tung tóe).
3. Giữ nến khỏi chảy khi đốt: Nhúng cây nến mới vào trong một dung dich muối đậm đặc trong vài giờ rồi lau cho thật khô, thì 
cây nến sẽ không chảy mau khi đốt lên.
4. Giữ cho hoa đã hái được tươi: Thêm môt chút muối vào nước cắm hoa thì hoa sẽ được tươi lâu hơn. 
5. Cắm hoa giả: Cho muối vào bình cắm hoa giả rồi thêm chút nước lạnh. Khi muối khô sẽ giữ các hoa giả tại chỗ.
6. Sửa tường: Muốn bít các lỗ đinh hoặc vết lở trên tường thạch cao, lấy 2 muỗng muối và 2 muỗng bột bắp trộn với khoảng 5 
muỗng nước.
7. Giết cỏ dại: Nếu cỏ dại mọc ở kẽ hở giữa các khối gạch hay khối đá trong vườn, bạn hãy rắc muối vào các kẽ này rồi tưới 
nước.
8. Nướng thịt ngoài trời: Khi nướng mà lửa bùng cháy vì mỡ nhõ xuống than, rắc một ít muối lên ngọn lửa để kiềm chế ngọn 
lửa và khói mà không làm than nguội đi.
II. LAU CHÙI
9. Rửa sạch ống thoát bồn rửa chén bát: Hoà muối vào nước nóng rồi đổ vào ống thoát của bồn rửa chén để khử mùi và giữ 
cho mỡ không tích tụ.
10. Tẩy vết trắng trên bàn gỗ để lại bởi ly nước và đĩa nóng: Trộn muối với dầu thực vật rồi đem chà nhẹ lên vết dơ.
11. Chùi chảo gang dính mỡ: Rắc nhiều muối vào chảo rồi lấy khăn giấy chùi sạch.
12. Rửa tách trà / cà­phê cáu bẩn: Lấy muối trộn với xà­bông rửa chén rồi chà nhẹ lên vết cáu bẩn.
13. Chùi sạch tủ lạnh: Trộn dung dịch baking soda pha muối dùng để lau tủ lạnh sẽ làm mất mùi bên trong mà không phải dùng 
hóa chất.
14. Chùi đồ đồng hay đồng thau: Trộn muối, bột mì và giấm (tỉ lệ 1:1:1) rồi lấy bột nhão chà lên kim loại. Khoảng một tiếng sau 
thì lấy khăn mềm chùi sạch và miếng vải khô đánh bong.
15. Chùi rỉ sét: Trộn muối và chanh với đủ nước để làm thành bột nhão. Sau đó chà lên chỗ sét rỉ, để cho khô, rồi lầy khăn mềm 
và khô chà sạch.
16. Rửa bình pha cà­phê: Cho muối và đá cục vào trong bình, lắc mạnh rồi súc bình cho sạch.
III. GIẶT QUẦN ÁO
17. Tẩy vết rượu vang trên khăn bàn bằng bông hay vải sợi: Lấy khăn hay giấy thấm rượu lau càng nhiều càng tốt, rồi rắc 
ngay muối lên chỗ rượu vang đổ. Muối sẽ giúp hút hết rượu ra khỏi các sợi vải của khăn bàn. Sau bữa ăn, ngâm khăn bàn vào 
nước lạnh trong 30 phút trước khi đem giặt (cách này cũng hiệu nghiệm cho quần áo).
18. Phơi quần áo vào mùa đông: Tro...
I. CHĂM SÓC NHÀ C A:
1. Đu i ki n: ế R c mu i c a ra vào, ngách c a s và b t c ch nào ki n chui vào trong nhà. Lý do là vì ki n s không dám bò ế ế
lên mu i.
2. D p t t l a bùng cháy vì d u m : N u l a bùng cháy vì d u m thì b n hãy d p t t ng n l a v i mu i (không dùng n c vì ế ướ
d u nóng s bay tung tóe).
3. Gi n n kh i ch y khi đ t: ế Nhúng cây n n m i vào trong m t dung dich mu i đ m đ c trong vài gi r i lau cho th t khô, thì ế
cây n n s không ch y mau khi đ t lên.ế
4. Gi cho hoa đã hái đ c t i: ượ ươ Thêm môt chút mu i vào n c c m hoa thì hoa s đ c t i lâu h n. ướ ượ ươ ơ
5. C m hoa gi : Cho mu i vào bình c m hoa gi r i thêm chút n c l nh. Khi mu i khô s gi các hoa gi t i ch . ướ
6. S a t ng: ư Mu n bít các l đinh ho c v t l trên t ng th ch cao, l y 2 mu ng mu i và 2 mu ng b t b p tr n v i kho ng 5 ế ườ
mu ng n c. ướ
7. Gi t c d i:ế N u c d i m c k h gi a các kh i g ch hay kh i đá trong v n, b n hãy r c mu i vào các k này r i t i ế ườ ướ
n c.ướ
8. N ng th t ngoài tr i:ướ Khi n ng mà l a bùng cháy vì m nhõ xu ng than, r c m t ít mu i lên ng n l a đ ki m ch ng n ướ ế
l a và khói mà không làm than ngu i đi.
II. LAU CHÙI
9. R a s ch ng thoát b n r a chén bát: Hoà mu i vào n c nóng r i đ vào ng thoát c a b n r a chén đ kh mùi và gi ướ
cho m không tích t .
10. T y v t tr ng trên bàn g đ l i b i ly n c và đĩa nóng: ế ướ Tr n mu i v i d u th c v t r i đem chà nh lên v t d . ế ơ
11. Chùi ch o gang dính m : R c nhi u mu i vào ch o r i l y khăn gi y chùi s ch. ồ ấ
12. R a tách trà / cà-phê cáu b n: L y mu i tr n v i xà-bông r a chén r i chà nh lên v t cáu b n. ế
13. Chùi s ch t l nh: Tr n dung d ch baking soda pha mu i dùng đ lau t l nh s làm m t mùi bên trong mà không ph i dùng
hóa ch t.
14. Chùi đ đ ng hay đ ng thau: Tr n mu i, b t mì và gi m (t l 1:1:1) r i l y b t nhão chà lên kim lo i. Kho ng m t ti ng sau ồ ấ ế
thì l y khăn m m chùi s ch và mi ng v i khô đánh bong. ế
15. Chùi r sét: Tr n mu i và chanh v i đ n c đ làm thành b t nhão. Sau đó chà lên ch sét r , đ cho khô, r i l y khăn m m ướ ồ ầ
và khô chà s ch.
16. R a bình pha cà-phê: Cho mu i và đá c c vào trong bình, l c m nh r i súc bình cho s ch.
III. GI T QU N ÁO
17. T y v t r u vang trên khăn bàn b ng bông hay v i s i: ế ượ L y khăn hay gi y th m r u lau càng nhi u càng t t, r i r c ượ
ngay mu i lên ch r u vang đ . Mu i s giúp hút h t r u ra kh i các s i v i c a khăn bàn. Sau b a ăn, ngâm khăn bàn vào ượ ế ượ
n c l nh trong 30 phút tr c khi đem gi t (cách này cũng hi u nghi m cho qu n áo).ướ ướ
18. Ph i qu n áo vào mùa đông:ơ Trong l n gi t sau chót, thêm m t chút mu i đ khi ph i trên dây ngoài tr i, qu n áo không b ơ
38 công dụng của muối - Trang 2
38 công dụng của muối - Người đăng: haidung6367
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
38 công dụng của muối 9 10 182