Ktl-icon-tai-lieu

800 mẹo vặt trong cuộc sống

Được đăng lên bởi levu13
Số trang: 105 trang   |   Lượt xem: 5049 lần   |   Lượt tải: 81 lần
800 MẸO VẶT TRONG CUỘC SỐNG

CẨM NANG HAY

Môc lôc:
Lêi tùa.............................................................................................
Ch­¬ng I : NÊu n­íng................................................................... 8
PhÇn 1: C¸ch chÕ biÕn thÞt lîn...................................... 8
PhÇ
chÕ biÕ thÞ

1. Dïng bia xµo thÞt, thÞt sÏ ngon h¬n........................................... 8
2. HÇm thÞt cho thªm giÊm sÏ rót ng¾n thêi gian.......................... 8
3. TiÕt kiÖm dÇu khi r¸n thøc ¨n................................................... 8
4. C¸ch pha chÕ mãn thÞt viªn.......................................................8
5. C¸ch pha chÕ thÞt khi xµo..........................................................8
6. PhÌn chua lµm mãn thÞt kho tµu kh«ng ngÊy............................ 8
7. Kü thuËt khi n­íng thÞt............................................................. 8
8. Hun thÞt (thÞt hun khãi) b»ng l¸ chÌ, ®­êng vµ g¹o.................. 8
9. Khi n­íng thÞt nªn ®Æt miÕng b¸nh m× bªn c¹nh bÕp............... 8
10. Gan lîn vµ c¸ch xö lý..............................................................9
11. CËt lîn vµ c¸ch xö lý...............................................................9
12. D¹ dµy lîn vµ c¸ch t¨ng thªm ®é dµy..................................... 9
13. C¸ch chèng dÇu, mì b¾n khi r¸n thøc ¨n................................ 9
14. Lµm thÕ nµo ®Ó miÕng s­ên r¸n kh«ng bÞ co l¹i..................... 9
15. C¸ch r¸n b× lîn........................................................................ 9
16. C¸ch th¸i thÞt mì.....................................................................9
17. ThÞt mì vµ c¸ch chèng bÐo..................................................... 9
18. C¸ch b¶o qu¶n xóc xÝch sau khi c¾t........................................ 9
19. VÞ th¬m ngon cña canh thÞt vá quýt........................................9
20. Mïi th¬m cña b¸t canh thÞt l¸ cÇn.........................................10
21. Canh s­ên nªn cho thªm giÊm.............................................. 10
22. Khi thÞt bÞ bÈn nªn dïng n­íc g¹o röa thÞt........................... 10
23. C¸ch röa thÞt bÞ d©y dÇu hoÆc cã mïi h«i..............................10
24. Lµm tan thÞt ®«ng l¹nh cÇn ph¶i dïng n­íc l¹nh hoÆc n­íc
muèi............................................................................................ 10
25. N­íc gõng cã thÓ lµm thÞt ®«ng l¹nh trë l¹i t­¬i.................. 10
26. Mì l¸ vµ c¸ch röa...............................
CMNANGHAY800MOVTTRONGCUCSNG
1
M
M
M
Mô
ô
ô
ôc
c
c
cl
l
l
lô
ô
ô
ôc:
c:
c:
c:
Lêitùa
.............................................................................................
Ch¬ngI:NÊuníng
...................................................................
8
Ph
Ph
Ph
PhÇ
Ç
Ç
Çn
n
n
n1:
1:
1:
1:C
C
C
C¸
¸
¸
¸ch
ch
ch
chch
ch
ch
chÕ
Õ
Õ
Õbi
bi
bi
biÕ
Õ
Õ
Õn
n
n
nth
th
th
thÞ
Þ
Þ
Þt
t
t
tl
l
l
lî
î
î
în
n
n
n......................................8
8
8
8
1.DïngbiaxµothÞt,thÞtsÏngonh¬n
...........................................
8
2.HÇmthÞtchothªmgiÊmsÏrótng¾nthêigian..........................8
3.TiÕtkiÖmdÇukhir¸nthøc¨n...................................................8
4.C¸chphachÕmãnthÞtviªn.......................................................8
5.C¸chphachÕthÞtkhixµo..........................................................8
6.PhÌnchualµmmãnthÞtkhotµukh«ngngÊy............................8
7.KüthuËtkhiníngthÞt.............................................................8
8.HunthÞt(thÞthunkhãi)b»ngl¸chÌ,®êngvµg¹o..................8
9.KhiníngthÞtnªn®ÆtmiÕngb¸nhm×bªnc¹nhbÕp...............8
10.Ganlînvµc¸chxölý..............................................................9
11.CËtlînvµc¸chxölý
...............................................................
9
12.D¹dµylînvµc¸cht¨ngthªm®édµy
.....................................
9
13.C¸chchèngdÇu,mìb¾nkhir¸nthøc¨n
................................
9
14.LµmthÕnµo®ÓmiÕngsênr¸nkh«ngbÞcol¹i.....................9
15.C¸chr¸nb×lîn........................................................................9
16.C¸chth¸ithÞtmì.....................................................................9
17.ThÞtmìvµc¸chchèngbÐo.....................................................9
18.C¸chboqunxócxÝchsaukhic¾t........................................9
19.VÞth¬mngoncñacanhthÞtváquýt........................................9
20.Mïith¬mcñab¸tcanhthÞtl¸cÇn.........................................10
21.CanhsênnªnchothªmgiÊm..............................................10
22.KhithÞtbÞbÈnnªndïngnícg¹oröathÞt...........................10
23.C¸chröathÞtbÞd©ydÇuhoÆccãmïih«i
..............................
10
24.LµmtanthÞt®«ngl¹nhcÇnphidïngnícl¹nhhoÆcníc
muèi
............................................................................................
10
25.NícgõngcãthÓlµmthÞt®«ngl¹nhtrël¹it¬i..................10
26.Mìl¸vµc¸chröa..................................................................10
27.C¸cc¸chr¸nmìlîn..............................................................10
28.KhömïithÞtb»ngc¬mvµrîutr¾ng...................................10
29.Cñcitr¾ngkhövÞch¸tcñathÞtmuèi..................................10
30.C¸chlµms¹chnéit¹nglîn...................................................10
31.Nhæl«nglînb»ngnhùath«ng..............................................11
32.MËtongcãthÓgi÷thÞtlînt¬il©u.......................................11
33.Gi÷thÞtt¬il©ub»ngkh¨ntÈmgiÊm...................................11
34.Gi÷thÞtt¬ib»ngmìlîn
......................................................
11
35.Gi÷thÞtt¬ib»ngtóitÈmrîu
..............................................
11
36.C¸chboqunxócxÝchhayl¹pxêng
................................
11
Ph
Ph
Ph
PhÇ
Ç
Ç
Çn
n
n
n2:
2:
2:
2:c
c
c
c¸
¸
¸
¸ch
ch
ch
chch
ch
ch
chÕ
Õ
Õ
Õbi
bi
bi
biÕ
Õ
Õ
Õn
n
n
nth
th
th
thÞ
Þ
Þ
Þt
t
t
tb
b
b
bß
ß
ß
ß.......................................11
11
11
11
37.Ph¬ngph¸pxµochothÞtbßmÒm
........................................
11
38.Nªndïngnícs«i®ÓninhnÊuthÞtbß
.................................
11
39.MïivÞ®éc®¸ocñathÞtbßnÊubia
........................................
11
40.C¸chlµmthÞtbßmÒmtrël¹i.................................................11
ph
ph
ph
phÇ
Ç
Ç
Çn
n
n
n3:
3:
3:
3:c
c
c
c¸
¸
¸
¸ch
ch
ch
chch
ch
ch
chÕ
Õ
Õ
Õbi
bi
bi
biÕ
Õ
Õ
Õn
n
n
nth
th
th
thÞ
Þ
Þ
Þt
t
t
tg
g
g
gµ
µ
µ
µ,
,
,
,v
v
v
vÞ
Þ
Þ
Þt
t
t
t..............................12
12
12
12
41.Lµms¹chtiÕtchothÞtkháibÞ®envµtanh
............................
12
42.Tríckhinhæl«nggµ,vÞtnªn®ægiÊmhoÆcrîulªnm×nh
gµ,vÞt...........................................................................................12
43.Kh«ngnªnlÊynícs«inhóngvÞt........................................12
44.C¸chrótx¬ngccon(gµ,vÞt)saukhi®·chÕbiÕnxong....12
45.GµípbiatríckhihÊpmïivÞth¬mngonhÊpdÉn............12
46.C¸chlµmmÒmthÞtgµgiµ.....................................................12
47.C¸chchÕbiÕnthÞtvÞtgiµ.......................................................12
48.ThÞtgµgiµhÇmlÊyníccanh,canhsÏrÊtngon..................12
49.TiÕtgiacÇmcãt¸cdônglµmcanhhÕtmìngÊy...................13
50.HÇmhoÆcnÊucanhb»ngc¸clo¹ithÞtkh¸cnhau,nhiÖt®é
níccòngcÇnphikh¸cnhau.
...................................................
13
Ph
Ph
Ph
PhÇ
Ç
Ç
Çn
n
n
n4:
4:
4:
4:C
C
C
C¸
¸
¸
¸ch
ch
ch
chch
ch
ch
chÕ
Õ
Õ
Õbi
bi
bi
biÕ
Õ
Õ
Õn
n
n
nthu
thu
thu
thuû
û
û
ûs
s
s
s
n
n
n
n...................................13
13
13
13
51.C¸cc¸chkhömïitanhcñac¸...............................................13
52.KhömËtc¸b»ngrîuC¸cb«natnatri(NaHCO
3
).................13
53.C¸chtÈyvÈyc¸nhanh
..........................................................
13
54.Hµnhchèngruåi®Ëuvµoc¸
..................................................
13
55.C¸t¬iíptríckhinÊu,mãn¨nsÏ®Ëm®µmµkh«ngbÞ
n¸t................................................................................................13
56.S÷abßcãthÓlµmc¸®«ngl¹nht¬itrël¹i...........................13
57.C¸khobiatiÕtkiÖmthêigian,kh«ngcßnmïitanh.............14
58.Ch¾cch¾nc¸cb¹nsÏthÝch:c¸khochuangät......................14
59.T¸cdôngcña®êngtr¾ngtrongc¸cmãnc¸........................14
60.KhihÊpc¸nªncãmétmiÕngmìgµ....................................14
61.Khir¸nc¸nªnbäcchomiÕngc¸métlípbétmáng
............
14
62.C¸chlµmc¸kh«ngdÝnhnåi,dÝnhcho
................................
14
63.MÑo¨nbaba
.........................................................................
14
64.MïivÞ®ÆcbiÖtcñac¸ng©ms÷abß......................................14
65.Mïith¬mcñac¸ng©mrîuvµgiÊm....................................14
66.KhinÊucanhc¸phighinhícho®ñnícmétlÇn..............14
67.Rîug¹okhömÆncñac¸.....................................................14
68.GiÊmcãthÓgi÷choc¸t¬il©u............................................15
69.Gi÷c¸t¬ib»ngnícmuèi..................................................15
70.Haic¸chgi÷c¸sèng.............................................................15
71.Gi÷c¸t¬ib»ngnícmuèi®uns«i.....................................15
72.Nícmuèilµmc¸®«ngl¹nhkh«ngbÞkh«..........................15
73.C¸chbãct«msèng
................................................................
15
74.Vá,cµnhquÕcãthÓkhömïitanhcñat«m
...........................
15
75.T«mt¬inªnluéchoÆcr¸nquatríckhichovµotñl¹nh
®Ó®«ngl¹nh................................................................................15
76.Ph¬ngph¸pgi÷ch¹chsèngl©uh¬n....................................15
77.MÑolµmthÞtbaba................................................................15
78.Ph¬ngph¸png©m,ípsøa®·th¸isîi................................16
79.C¸chbãcmùckh«.................................................................16
Ph
Ph
Ph
PhÇ
Ç
Ç
Çn
n
n
n5:
5:
5:
5:c
c
c
c¸
¸
¸
¸ch
ch
ch
chch
ch
ch
chÕ
Õ
Õ
Õbi
bi
bi
biÕ
Õ
Õ
Õn
n
n
ntr
tr
tr
trø
ø
ø
øng
ng
ng
nggia
gia
gia
giac
c
c
cÇ
Ç
Ç
Çm
m
m
m......................16
16
16
16
80.C¸chgi÷lßng®átrøngt¬il©u.............................................16
81.C¸chgi÷lßngtr¾ng®îct¬il©u.........................................16
82.§¸nhtrøngkh«ng®îcdïng®ånh«m................................16
83.§¸nhtrøngnhanhcÇnchomuèi...........................................16
84.§¸nhtrøngcÇnchothªmnícl¹nh.....................................16
85.C¸chph©nbiÖttrøngsèngvµtrøngchÝn...............................16
86.C¸chph©nbiÖttrøngmíivµtrøngcò...................................16
87.Phßngtrøngnøtkhiluéc
.......................................................
16
88.MÑoluéctrøngkhidËpvì
....................................................
17
89.LuéctrøngchogiÊm®Ôbãcvá
.............................................
17
90.§unchÌtrøngnªndïngchÌ®en..........................................17
91.C¸chèplÕptrøng..................................................................17
92.T¸cdôngcñabétm×khitr¸ngtrøng.....................................17
93.MïivÞth¬mngoncñatrøngtr¸ngchothªmrîu................17
94.MuèicãthÓ®iÒuchØnhmµus¾ccñatrøng..........................17
95.MÑob¾ctrøngB¾ctho........................................................17
96.C¸chth¸itrøngluéc..............................................................17
97.C¸chth¸itrøngb¾ctho.......................................................17
98.KhövÞ®¾ng,ch¸tcñatrøngb¾ctho....................................17
99.§iÒucÇnchóýkhilµmtrøngcuèn
.......................................
17
100.C¸ch¨ntrøngvÞtmuèimíi
.................................................
18
101.Haic¸chmuèitrøng
............................................................
18
102.C¸chlµmtrøngmuèitiÕtranhiÒudÇu................................18
103.C¸cc¸chboquntrøng.....................................................18
ph
ph
ph
phÇ
Ç
Ç
Çn
n
n
n6:
6:
6:
6:c
c
c
c¸
¸
¸
¸ch
ch
ch
chb
b
b
b
o
o
o
oqu
qu
qu
qu
n,
n,
n,
n,ch
ch
ch
chÕ
Õ
Õ
Õbi
bi
bi
biÕ
Õ
Õ
Õn
n
n
ns
s
s
s÷
÷
÷
÷a
a
a
av
v
v
vµ
µ
µ
µch
ch
ch
chÕ
Õ
Õ
Õ
bi
bi
bi
biÕ
Õ
Õ
Õn
n
n
n................................................................................................19
19
19
19
c
c
c
c¸
¸
¸
¸c
c
c
cch
ch
ch
chÕ
Õ
Õ
Õph
ph
ph
phÈ
È
È
Èm
m
m
mc
c
c
cñ
ñ
ñ
ña
a
a
as
s
s
s÷
÷
÷
÷a
a
a
a........................................................19
19
19
19
104.C¸ch®uns÷akh«ngbÞtrµorangoµi...................................19
105.Haic¸chboquns÷a........................................................19
106.Chèngs÷adÝnhnåikhi®un................................................19
107.C¸chlµmphom¸tbÞcøngmÒml¹i....................................19
108.KhövÞg©ycñas÷adª
.........................................................
19
ph
ph
ph
phÇ
Ç
Ç
Çn
n
n
n7:
7:
7:
7:c
c
c
c¸
¸
¸
¸ch
ch
ch
chch
ch
ch
chÕ
Õ
Õ
Õbi
bi
bi
biÕ
Õ
Õ
Õn
n
n
nv
v
v
vµ
µ
µ
µb
b
b
b
o
o
o
oqu
qu
qu
qu
n
n
n
nrau
rau
rau
rau..................19
19
19
19
109.MÑochomuèikhixµorau..................................................19
110.T¸cdôngcñabiakhilµmc¸cmãnném.............................20
111.MuèicãthÓlµmchol¸rauvµngxanhtrël¹i
.....................
20
112.T¸cdôngcñas÷abßkhixµoxópl¬
....................................
20
113.Némcãcµchuanªnchomuèi
............................................
20
114.Lµms¹chxal¸tb»ngrîunho...........................................20
800 mẹo vặt trong cuộc sống - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
800 mẹo vặt trong cuộc sống - Người đăng: levu13
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
105 Vietnamese
800 mẹo vặt trong cuộc sống 9 10 559