Ktl-icon-tai-lieu

An Toàn Bức xạ

Được đăng lên bởi Binh Than
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 439 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tãm t¾t c¸c tiªu chuÈn c¬ b¶n quy ®Þnh an toµn bøc x¹- lµm c¬ së ®¸nh gi¸ cho b¸o
c¸o bøc x¹
1) TCVN 6561/1999
+ KÝch thíc tèi thiÓu cho c¸c buång lµm viÖc ®èi víi c¸c m¸y X-quang chuÈn ®o¸n, ®iÒu
trÞ
C¸c lo¹i phßng m¸y
DiÖn tÝch phßng
KÝch thíc tèi
(m2)
thiÓu (m)
- Phßng chôp c¾t líp ( CT Scanner)
+ Hai chiÒu
28
4
+ Ba chiÒu
40
4
- Phãng X-quang chôp ¶nh r¨ng
12
3
- Phßng X-quang chôp ¶nh vó
18
4
- Phßng X-quang tæng hîp
30
4.5
- Phßng X-quang lo¹i cã b¬m thuèc c¶n quang
36
5.5
®Ó chôp m¹ch vµ tim
- Phßng tèi röa phim tù ®éng
7
2.5
- Phßng tèi röa phim kh«ng tù ®éng
8
2.5

+ Giíi h¹n liÒu quy ®inh ®èi víi mét sè khu vùc
Khu vùc

Giíi h¹n
liÒu
mSv/n¨m

Nh©n viªn bøc x¹

20

D©n c

1

LiÒu hiÖu dông
Trung b×nh trong
thêi gian
5-10 n¨m liªn
tôc
5 n¨m liªn tôc

Giíi h¹n suÊt
liÒu (Sv/h)

Trong 1 n¨m riªng lÎ
kh«ng ®îc vît qu¸
50mSv/n

10

5mSv/n

0.5

2) TCVN 6866-2001 Giíi h¹n liÒu giíi h¹n ®èi víi NVBX vµ d©n chóng

Víi NVBX:
LiÒu hiÖu dông toµn th©n kh«ng vît qu¸ 20mSv- lÊy trung b×nh trong 5 n¨m liªn tôc.
LiÒu hiÖu dông toµn th©n kh«ng vît qu¸ 50mSv- lÊy trong 1 n¨m riªng lÎ
Víi d©n chóng:
LiÒu hiÖu dông toµn th©n trong 1 n¨m kh«ng vît qu¸ 1mSv
Trong c¸c trêng hîp ®Æc biÖt, liÒu hiÖu dông cã thÓ t¨ng tíi 5mSv cho 1 n¨m riªng lÎ, nhng
liÒu hiÖu dông trung b×nh cho 5 n¨m liªn tôc kh«ng vît qu¸ 1mSv/n¨m.
Víi ngêi ch¨m sãc bÖnh nh©n
LiÒu cña mét c¸ nh©n bÊt kú tham gia ch¨m sãc, hç trî bÖnh nh©n vµ kh¸ch ®Õn th¨m cÇn
ph¶i ®îc kiÒm chÕ sao cho liÒu bøc x¹ kh«ng vît qu¸ gi¸ trÞ 5mSv trong c¶ thêi kú bÖnh
nh©n ®îc chÈn ®o¸n hoÆc ®iÒu trÞ.
LiÒu ®èi víi trÎ em ®Õn th¨m bÖnh nh©n ®ang sö dông dîc chÊt phãng x¹ còng cÇn ph¶i ®îc
kiÒm chÕ ë møc nhá h¬n 1mSv.
- C¸c khe hë vÒ phÝa nh©n viªn ngåi lµm viÖc ph¶i ®îc che mét líp cao su ch× cã ®é
dµy tèi thiÓu t¬ng ®¬ng 1,5mm.
- TÊm ch¾n cao su ch× cã ®é dµy t¬ng ®¬ng tèi thiÓu lµ 0,5mm ch×, kÝch thíc 45cm x
45cm treo tõ c¹nh díi khung gi÷ mµn h×nh quang nÕu mµn nµy th¼ng ®øng, treo vµo
c¹nh bªn cña khung nÕu mµn nµy n»m ngang (®èi víi m¸y chiÕu)
- 10 Gy/tuÇn = 1,13 mR/tuÇn = 11,3 Sv/tuÇn

3. Th«ng t 1092 ( ngµy 2/5/2001)

+ KÝch thíc tèi thiÓu cho c¸c buång lµm viÖc ®èi víi c¸c m¸y X-quang- vÉn khuyÕn c¸o
dïng theo TC 6561-1999, nhng tuy nhiªn, tèi thiÓu còng ph¶i ®¹t c¸c chØ sè sau ®©y:
C¸c lo¹i phßng m¸y
Phßng X- quang kh«ng cã bµn bÖnh nh©n
Phßng bÖnh nh©n cã trang bÞ bµn bÖnh nh©n
+ Bµn cè ®Þnh hay di ®«ng
+ Bµn cã thÓ lËt nghiªng

DiÖn tÝch phßng
(m2)
12

KÝch thíc tèi
thiÓu (m)
3

14
3
20
3.5
Phßng röa phim...
Tãm t¾t c¸c tiªu chuÈn c¬ b¶n quy ®Þnh an toµn bøc x¹- lµm c¬ së ®¸nh gi¸ cho b¸o
c¸o bøc x¹
1) TCVN 6561/1999
+ KÝch thíc tèi thiÓu cho c¸c buång lµm viÖc ®èi víi c¸c m¸y X-quang chuÈn ®o¸n, ®iÒu
trÞ
C¸c lo¹i phßng m¸y DiÖn tÝch phßng
(m
2
)
KÝch thíc tèi
thiÓu (m)
- Phßng chôp c¾t líp ( CT Scanner)
+ Hai chiÒu
+ Ba chiÒu
28
40
4
4
- Phãng X-quang chôp ¶nh r¨ng 12 3
- Phßng X-quang chôp ¶nh vó 18 4
- Phßng X-quang tæng hîp 30 4.5
- Phßng X-quang lo¹i cã b¬m thuèc c¶n quang
®Ó chôp m¹ch vµ tim
36 5.5
- Phßng tèi röa phim tù ®éng 7 2.5
- Phßng tèi röa phim kh«ng tù ®éng 8 2.5
+ Giíi h¹n liÒu quy ®inh ®èi víi mét sè khu vùc
Khu vùc Giíi h¹n
liÒu
mSv/n¨m
LiÒu hiÖu dông
Giíi h¹n suÊt
liÒu (Sv/h)
Trung b×nh trong
thêi gian
Trong 1 n¨m riªng lÎ
kh«ng ®îc vît qu¸
Nh©n viªn bøc x¹ 20 5-10 n¨m liªn
tôc
50mSv/n 10
D©n c 1 5 n¨m liªn tôc 5mSv/n 0.5
2) TCVN 6866-2001 Giíi h¹n liÒu giíi h¹n ®èi víi NVBX vµ d©n chóng
Víi NVBX:
LiÒu hiÖu dông toµn th©n kh«ng vît qu¸ 20mSv- lÊy trung b×nh trong 5 n¨m liªn tôc.
LiÒu hiÖu dông toµn th©n kh«ng vît qu¸ 50mSv- lÊy trong 1 n¨m riªng lÎ
Víi d©n chóng:
LiÒu hiÖu dông toµn th©n trong 1 n¨m kh«ng vît qu¸ 1mSv
Trong c¸c trêng hîp ®Æc biÖt, liÒu hiÖu dông cã thÓ t¨ng tíi 5mSv cho 1 n¨m riªng lÎ, nhng
liÒu hiÖu dông trung b×nh cho 5 n¨m liªn tôc kh«ng vît qu¸ 1mSv/n¨m.
Víi ngêi ch¨m sãc bÖnh nh©n
LiÒu a mét nh©n bÊt tham gia ch¨m sãc, trî bÖnh nh©n kh¸ch ®Õn th¨m cÇn
ph¶i ®îc kiÒm chÕ sao cho liÒu bøc kh«ng vît qu¸ gi¸ trÞ 5mSv trong thêi bÖnh
nh©n ®îc chÈn ®o¸n hoÆc ®iÒu trÞ.
LiÒu ®èi víi trÎ em ®Õn th¨m bÖnh nh©n ®ang sö dông dîc chÊt phãng x¹ còng cÇn ph¶i ®îc
kiÒm chÕ ë møc nhá h¬n 1mSv.
- C¸c khe hë vÒ phÝa nh©n viªn ngåi lµm viÖc ph¶i ®îc che mét líp cao su ch× cã ®é
dµy tèi thiÓu t¬ng ®¬ng 1,5mm.
- TÊm ch¾n cao su ch× cã ®é dµy t¬ng ®¬ng tèi thiÓu lµ 0,5mm ch×, kÝch thíc 45cm x
45cm treo tõ c¹nh díi khung gi÷ mµn h×nh quang nÕu mµn nµy th¼ng ®øng, treo vµo
c¹nh bªn cña khung nÕu mµn nµy n»m ngang (®èi víi m¸y chiÕu)
- 10 Gy/tuÇn = 1,13 mR/tuÇn = 11,3 Sv/tuÇn
3. Th«ng t 1092 ( ngµy 2/5/2001)
An Toàn Bức xạ - Trang 2
An Toàn Bức xạ - Người đăng: Binh Than
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
An Toàn Bức xạ 9 10 808