Ktl-icon-tai-lieu

Bác sĩ giải đáp chuyện ấy

Được đăng lên bởi 20134674
Số trang: 99 trang   |   Lượt xem: 692 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BAÁC SÔ GIAÃI ÀAÁP VÏÌ “CHUYÏÅN ÊËY” 1
http://ebooks.vdcmedia.com
LÚÂI GIÚÁI THIÏÅU
Baác sô giaãi àaáp vïì chuyïån êëy... Tïn chñnh cuãa cuöën saách laâ
"Vúå chöìng - Baách khoa toaân thû vïì tònh duåc" do giaáo sû y hoåc
Ferederic Rossiter viïët.
Giaáo sû Iustas Trecser noái: "Àaåi àa söë ngûúâi ta nghô rùçng,
hoå àaä biïët têët caã nhûäng gò cêìn biïët trong lônh vûåc tònh duåc. Caác baác
sô khùèng àõnh sûå sai lêìm trong quan niïåm àoá".
Giaáo sû Tïöàö Vande-Vanàe ài xa hún khi öng noái rùçng tònh
duåc laâ cú súã cuãa hön nhên. Vaâ àa söë caác cùåp vúå chöìng khöng biïët
nhûäng àiïìu töëi thiïíu vïì tònh duåc.
Cuöën saách naây vúái khaã nùng coá thïí nhùçm àem laåi cho ngûúâi
àoåc caác thöng tin tûúng àöëi àêìy àuã vïì tònh duåc. Nhûäng khaái niïåm
àaä coá tûâ trûúác àïën nay coá thïí àaä trúã nïn laåc hêåu, mùåc duâ coân lêu
múái coá thïí traã lúâi moåi cêu hoãi coá liïn quan àïën tònh duåc.
Sûå xem saách vúã qua quyát gêy ra taác haåi to lúán cho nhûäng
ngûúâi khöng coá hiïíu biïët töëi thiïíu hoùåc coá nhûäng khaái niïåm sai
lêìm vïì tònh duåc, cuöåc söëng cuãa hoå bõ aám aãnh búãi sûå döët naát, nhûäng
khuön pheáp hoùåc sûå súå haäi giaã döëi, thêåm chñ ngay caã caác baâ meå
khöng daám noái cho nhûäng cö con gaái cuãa mònh vïì sûå töìn taåi cuãa
möåt hiïån tûúång sinh lyá bònh thûúâng nhû kinh nguyïåt. Chùèng coá gò
àaáng ngaåc nhiïn khi caác cö gaái nhû vêåy khi lúán lïn seä trúã thaânh
nhûäng ngûúâi vúå thiïëu sûå cên bùçng vïì thêìn kinh. Hònh thûác troâ
chuyïån giûäa baác sô vúái hai vúå chöìng àûúåc sûã duång àïí àaåt àûúåc sûå
liïn hïå chùåt cheä giûäa ta vúái baån àoåc.
Thûúâng thò ngûúâi phuå nûä mong àúåi rùçng öng chöìng cuãa cö ta
seä luön luön haânh àöång nhû möåt hiïåp sô haâo hiïåp, luön sùén saâng
laâm möåt viïåc gò àoá cao thûúång vò danh dûå cuãa cö ta, tuön ra nhûäng
lúâi biïët ún. Sau àoá khi biïët rùçng nhûäng haânh vi cuãa öng chöìng
khöng giöëng nhû nhûäng hy voång thêìm kñn cuãa cö ta, cö êëy bùæt àêìu
Bác sĩ giải đáp chuyện ấy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bác sĩ giải đáp chuyện ấy - Người đăng: 20134674
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
99 Vietnamese
Bác sĩ giải đáp chuyện ấy 9 10 751