Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng bệnh lý học thú y thầy Nguyễn Hữu Nam khoa thú y Học viện Nông Nghiệp VIệt Nam

Được đăng lên bởi Tố Quyên
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 453 lần   |   Lượt tải: 0 lần
• CHƯƠNG III
• TỔN THƯƠNG CƠ BẢN Ở TẾ BÀO VÀ MÔ
• Cấu trúc cơ bản của tế bào bình thường
• Nguyên nhân gây tổn thương tế bào
• Cơ chế gây tổn thương tế bào
• Tổn thương của tế bào

• I. CẤU TRÚC CƠ BẢN CỦA TẾ BÀO
• TẾ BÀO

MÔ

CƠ QUAN

CƠ THỂ

•
•

Đặc trưng cơ bản của tế bào
Mỗi TB đều có các đặc điểm cơ bản của
vật chất sống:
• + Cấu trúc: tế bào gồm một hệ thống các bào
quan có cấu trúc, chức năng riêng biệt hoạt
động nhịp nhàng với nhau.
• + Chức năng sinh lý: Hấp thu, bài tiết, vận
động, co duỗi, thích nghi với môi trường, sinh
sản, phát triển.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CẤU TRÚC CƠ BẢN CỦA TẾ BÀO:
+ Nhân tế bào – Nucleus
- Hạch nhân – Nucleolus
+ Lưới nội nguyên sinh:
SER – Smooth Endoplasmic Reticulum
RER – Rough - Endoplasmic Reticulum
+ Bộ máy golgi
+ Thể tiêu – Lysosome
- Peroxisom
+ Thể ty - Mitochondri
+ Cytoskeleton
+ Màng tế bào – Plasma membrane

• + Đặc điểm sinh hoá: Thay cũ đổi mới, đảm
bảo cân bằng giữa đồng hoá và dị hoá.
• + Khả năng thích nghi:
• - Tự điều hoà của mỗi tế bào
• Hệ điều hoà phối hợp chức năng của hàng
loạt tế bào, điều hoà thông qua hệ thống
thần kinh – thể dịch và hệ tuần hoàn.
• Tóm lại: Muốn hiểu về cơ thể bệnh phải
nghiên cứu sự bất thường về cấu trúc và
chức năng của tế bào

• EUKARYOTIC CELLS
• Tế bào có nhân thật có cấu tạo phức tạp hơn
nhiều so với TB vi khuẩn ( Prokaryotic cells)
• Nhân TB là trung tâm thông tin của tế bào
• (The nucleus Information center for the cell)
• Nhân là bào quan lớn nhất của TB có vai trò
lưu giữ vật chất di truyền và trực tiếp chỉ huy
mọi hoạt động sống của TB
• Nhân bao gồm màng nhân, trên màng nhân
có các lỗ nhỏ.
• Nuclear pore có đường kính 50 - 80 nm.
• Protein có thể chứa đầy trong lỗ, giữ vai trò
kênh vận chuyển các phân tử qua màng
nhân.

• Chất nhân
• Có 2 loại phân tử đó là: protein tham gia cấu
trúc của nhân và phức hợp protein - RNA tổng
hợp trong nhân đưa ra ngoài TB chất…
• Nhân được định vị trong không gian của TB
nhờ hệ thống khung xương của TB
(Cytoskeleton)
• Hạt nhân (Nucleolus)
• Chromosoms bao gồm DNA và protein histons. Số lượng Chromosom đặc trưng riêng
cho mỗi loài ( ở người là 46)

• Lưới nội nguyên sinh
• Là hệ thống ống, cấu tạo bởi màng sinh học nối
dài từ nhân tới màng tế bào và thông với các
bào quan, với chức năng vận chuyển các chất.
• Nó cũng đảm nhận chức năng tổng hợp các
chât.
• Lưới nội nguyên sinh có hạt RER – (Rough Endoplasmic Reticulum), tổng hợp protein.
• Lưới nội nguyên sinh trơn (SER – Smooth
Endoplasmic Reticulum) tổng hợp lipit và các
ch...
CHƯƠNG III
TỔN THƯƠNG CƠ BẢN Ở TẾ BÀO VÀ MÔ
Cấu trúc cơ bản của tế bào bình thường
Nguyên nhân gây tổn thương tế bào
Cơ chế gây tổn thương tế bào
Tổn thương của tế bào
I. CẤU TRÚC CƠ BẢN CỦA TẾ BÀO
TẾ BÀO QUAN CƠ TH
Đặc trưng cơ bản của tế bào
Mi TB đều có các đặc điểm cơ bản của
vật chất sống:
+ Cấu trúc: tế bào gm một hệ thống các bào
quan có cấu trúc, chức năng riêng biệt hoạt
động nhịp nhàng vi nhau.
+ Chức năng sinh lý: Hấp thu, bài tiết, vận
động, co duỗi, thích nghi với môi trường, sinh
sản, phát triển.
+ Đặc điểm sinh hoá: Thay cũ đổi mới, đảm
bảo cân bằng giữa đồng hoá và dị hoá.
+ Khả năng thích nghi:
- Tự điều hoà của mỗi tế bào
Hệ điều hoà phối hợp chức năng của hàng
loạt tế bào, điều hoà thông qua hệ thống
thần kinh – thể dịch và hệ tuần hoàn.
m lại: Muốn hiểu về cơ thể bệnh phải
nghiên cứu sự bất thường về cấu trúc và
chức năng của tế bào
CẤU TRÚC CƠ BẢN CỦA T BÀO:
+ Nhân tế bào Nucleus
- Hạch nhân – Nucleolus
+ Lưới ni nguyên sinh:
SER – Smooth Endoplasmic Reticulum
RER – Rough - Endoplasmic Reticulum
+ Bộ máy golgi
+ Thể tiêu – Lysosome
- Peroxisom
+ Thể ty - Mitochondri
+ Cytoskeleton
+ Màng tế bào – Plasma membrane
bài giảng bệnh lý học thú y thầy Nguyễn Hữu Nam khoa thú y Học viện Nông Nghiệp VIệt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng bệnh lý học thú y thầy Nguyễn Hữu Nam khoa thú y Học viện Nông Nghiệp VIệt Nam - Người đăng: Tố Quyên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
bài giảng bệnh lý học thú y thầy Nguyễn Hữu Nam khoa thú y Học viện Nông Nghiệp VIệt Nam 9 10 760