Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng chương 2 : Các nguồn ô nhiễm từ môi trường trong xí nghiệp thực phẩm

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 338 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 2
CÁC NGUỒN Ô NHIỄM TỪ MÔI
TRƯỜNG TRONG XÍ NGHIỆP
THỰC PHẨM

ThS. Phạm Hồng Hiếu

Vệ sinh an toàn thực phẩm – Chương 2

1

Vệ sinh an toàn thực phẩm – Chương 2

2

SỰ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ

SỰ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG
KHÔNG KHÍ


ThS. Phạm Hồng Hiếu

Khói của
các lò đốt

Hơi nước
trong không
khí

Môi trường không khí trong xí nghiệp:
–

Không gian của các nhà xưởng chính

–

Không gian các công trình xây dựng phục vụ cho

Thực phẩm

sản xuất chính.
–

Không gian làm việc của cơ quan quản lý

–

Không gian của các công trình khác: đường đi,
vườn cây, hồ nước,…

ThS. Phạm Hồng Hiếu

Vệ sinh an toàn thực phẩm – Chương 2

3

SỰ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ

Hệ VSV
trong không
khí

Các chất
thải dễ bay
hơi
ThS. Phạm Hồng Hiếu

Vệ sinh an toàn thực phẩm – Chương 2

SỰ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ
Khói của các lò đốt

Hơi nước trong không khí
Độ ẩm không khí tăng

Hơi nước
trong không
khí

Ô nhiễm do các
phương tiện giao thông
Khói của các lò đốt:
SO2, CO, CO2,
Hydrocacbon, tro bụi

Hiện tượng ngưng tụ
nước và độ ẩm thực phẩm
tăng

Vi sinh vật phát triển

Nguyên nhân: quá trình
cháy không hoàn toàn
do thiếu O2, ngọn lửa bị
giảm thấp

Hư hỏng và nhiễm độc
thực phẩm
ThS. Phạm Hồng Hiếu

Vệ sinh an toàn thực phẩm – Chương 2

4

5

ThS. Phạm Hồng Hiếu

Ô nhiễm do đun nấu

Ô nhiễm do các
nhà máy nhiệt điện

Vệ sinh an toàn thực phẩm – Chương 2

Ô nhiễm do đốt
các loại phế thải
6

1

Lượng khí thải độc hại do ô tô thải
ra cho 1 tấn nhiên liệu tiêu thụ
Khí độc hại

Lượng khí độc hại do ô tô thải ra
trên 1 km đoạn đường
Khí độc hại

Lượng khí độc hại (kg/tấn nhiên liệu)
Động cơ máy nổ chạy
Động cơ chạy
xăng
diezen

Lượng khí độc hại (g/km đường đi)
Động cơ máy nổ chạy xăng

Động cơ chạy Diezen

CO

60

0,69 – 2,57

5,9

0,14 – 2,07

CO

465,59

20,81

Hydrocacbon

Hydrocacbon
NO2

23,28
15,83

4,16
13,01

NO2

2,2

0,68 – 1,02

Muội khói

0,22

1,28

SO2

1,86

7,8

0,93
507,49

0,78
46,56

SO2

0,17

0,47

Chì

0,49

-

14.10-6

24.10-6

Aldehyd
Tổng cộng

Xăng
ThS. Phạm Hồng Hiếu

Vệ sinh an toàn thực phẩm – Chương 2

ThS. Phạm Hồng Hiếu

7

SỰ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ
Các chất thải dễ bay hơi

8

SỰ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ
CÁC CHẤT THẢI DỄ BAY HƠI

Amoniac (NH3)

Chưng cất
than, lò khí
than

Lên men thối
các hợp chất
hữu cơ

Anhydrit sulfurơ (SO2)
Các chất thải
dễ bay hơi

Vệ sinh an toàn thực phẩm – Chương 2

Các oxyt nitơ: NO, N2O,
NO2, N2O3, N2O5

Công nghiệp
dầu mỏ

Amôniac
NH3

Hydro sunfua (H2S)

Công nghiệp
hoá chất

Bụi

ThS. Phạm Hồng Hiếu
...
1
ThS. Phm Hồng Hiếu Vệ sinh an toàn thực phẩm Chương 2 1
CHƯƠNG 2
CÁC NGUỒN Ô NHIỄM TỪ MÔI
TRƯỜNG TRONG XÍ NGHIỆP
THỰC PHẨM
ThS. Phm Hồng Hiếu Vệ sinh an toàn thực phẩm Chương 2 2
ThS. Phm Hồng Hiếu Vệ sinh an toàn thực phẩm Chương 2 3
SỰ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG
KHÔNG KHÍ
Môi trường không khí trong xí nghip:
Không gian ca các nhà xưởng chính
Không gian các công trình xây dng phc v cho
sn xut chính.
Không gian làm vic ca cơ quan qun lý
Không gian ca các công trình khác: đường đi,
vườn cây, hnước,
ThS. Phm Hồng Hiếu Vệ sinh an toàn thực phẩm Chương 2 4
SỰ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ
Thc phm
Hơi nước
trong không
khí
Các cht
thi dbay
hơi
Khói ca
các lò đốt
HVSV
trong không
khí
ThS. Phm Hồng Hiếu Vệ sinh an toàn thực phẩm Chương 2 5
SỰ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ
Hơi nước
trong không
khí
Độ ẩm không khí tăng
Hin tượng ngưng t
nước độ ẩm thc phm
tăng
Vi sinh vt phát trin
Hư hng và nhim đc
thc phm
Hơi nước trong không khí
ThS. Phm Hồng Hiếu Vệ sinh an toàn thực phẩm Chương 2 6
SỰ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ
Khói của các lò đốt
Khói ca các lò đốt:
SO
2
, CO, CO
2
,
Hydrocacbon, tro bi
Ô nhim do các
phương tin giao thông
Ô nhim do đun nu
Ô nhim do các
nhà máy nhit đin
Ô nhim do đt
các loi phế thi
Nguyên nhân: quá trình
cháy không hoàn toàn
do thiếu O
2
, ngn la b
gim thp
Bài giảng chương 2 : Các nguồn ô nhiễm từ môi trường trong xí nghiệp thực phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng chương 2 : Các nguồn ô nhiễm từ môi trường trong xí nghiệp thực phẩm - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài giảng chương 2 : Các nguồn ô nhiễm từ môi trường trong xí nghiệp thực phẩm 9 10 971