Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng chương 3 Ngộ độc thực phẩm do tác nhân sinh học

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 430 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 3
NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM DO TÁC
NHÂN SINH HỌC
- Giảm chất lượng
- Biến chất
- Hư hỏng.
- Gây ngộ độc cho người
sử dụng

THỰC PHẨM BỊ Ô
NHIỄM DO TÁC
NHÂN SINH HỌC

ThS. Phạm Hồng Hiếu

Vệ sinh an toàn thực phẩm – Chương 3

1

ThS. Phạm Hồng Hiếu

Ngộ độc thực phẩm do VSV
Vi
khuẩn*
Thực
phẩm

CON
NGƯỜI

2

Nấm mốc

VSV gây
bệnh

Virus

Sinh học

???

Độc tố
VSV

ThS. Phạm Hồng Hiếu

Vệ sinh an toàn thực phẩm – Chương 3

Nguyên
sinh - Tảo

Ký sinh
trùng

Vệ sinh an toàn thực phẩm – Chương 3

3

ThS. Phạm Hồng Hiếu

Vệ sinh an toàn thực phẩm – Chương 3

VSV
Thịt

Chế
biến

TV, ĐV
bị bệnh

Giàu N

4

Sữa…
Nguyên nhân

Độ ẩm cao
Thực phẩm

pH hơi kiềm
Trạng thái hóa
lý thuận lợi cho
VSV…
ThS. Phạm Hồng Hiếu

Thủy hải
sản

Bảo quản
Môi trường
chế biến

Trứng…
Rau quả

Vệ sinh an toàn thực phẩm – Chương 3

Người
chế biến

5

ThS. Phạm Hồng Hiếu

Vệ sinh an toàn thực phẩm – Chương 3

6

1

ThS. Phạm Hồng Hiếu

Vệ sinh an toàn thực phẩm – Chương 3

7

ThS. Phạm Hồng Hiếu

Vệ sinh an toàn thực phẩm – Chương 3

8

ThS. Phạm Hồng Hiếu

Vệ sinh an toàn thực phẩm – Chương 3

9

ThS. Phạm Hồng Hiếu

Vệ sinh an toàn thực phẩm – Chương 3

10

QT chế biến

Tự nhiên

Con đường
lây nhiễm

Vật môi giới

ThS. Phạm Hồng Hiếu

Vệ sinh an toàn thực phẩm – Chương 3

11

ThS. Phạm Hồng Hiếu

Vệ sinh an toàn thực phẩm – Chương 3

12

2

CÁC CON ĐƯỜNG LÂY NHIỄM VSV
VÀO THỰC PHẨM
Lây nhiễm từ tự nhiên:
 Từ động vật: trên da và qua đường tiêu hóa của gia súc, thủy
sản luôn luôn có sẵn VSV, do chúng tiếp xúc trực tiếp với
phân, rác rưởi, thức ăn, nước,… Thịt từ những con vật ốm
yếu, mang bệnh sẽ có những vi khuẩn gây bệnh
 Từ đất: VSV từ đất có thể nhiễm vào động vật, rau quả, hạt
ngũ cốc, hạt có dầu và các sản phẩm khác; chúng cũng có thể
từ đất vào nước, vào không khí rồi nhiễm vào thực phẩm
 Từ nước: nước trong tự nhiên chứa hệ VSV riêng và còn có
các VSV từ đất, cống rãnh, nước thải…
 Từ không khí: VSV và bào tử của chúng từ mặt đất theo bụi,
theo những hạt nước nhỏ bay vào không khí, theo gió phát
tán khắp mọi nơi và nhiễm vào thực phẩm
ThS. Phạm Hồng Hiếu

Vệ sinh an toàn thực phẩm – Chương 3

13

CÁC CON ĐƯỜNG LÂY NHIỄM VSV VÀO
THỰC PHẨM
 Nhiễm VSV trong quá trình chế biến: nguyên
liệu (nhiễm chéo: ruột ĐV, vỏ trứng, vỏ trái
cây…), dụng cụ chứa, vận chuyển, tay người…
 Nhiễm VSV do vật môi giới lây truyền: ruồi,
muỗi, nhặng, muỗi, côn trùng,… trên thân, mình,
râu, cánh của chúng có nhiễm VSV , kể cả VSV
gây bệnh, rồi đậu vào thực phẩm.

ThS. Phạm Hồng Hiếu

Vệ sinh an toà...
1
ThS. Phm Hồng Hiếu Vệ sinh an toàn thực phẩm Chương 3 1
CHƯƠNG 3
NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM DO TÁC
NHÂN SINH HỌC
ThS. Phm Hồng Hiếu Vệ sinh an toàn thực phẩm Chương 3 2
THC PHM B Ô
NHIM DO TÁC
NHÂN SINH HC
- Giảm chất lượng
- Biến cht
- Hư hỏng.
- Gây ngộ độc cho người
sdụng
ThS. Phm Hồng Hiếu Vệ sinh an toàn thực phẩm Chương 3 3
Ngộ độc thực phẩm do VSV
???
Thc
phm
VSV gây
bnh
Độc t
VSV
CON
NGƯI
ThS. Phm Hồng Hiếu Vệ sinh an toàn thực phẩm Chương 3 4
Sinh hc
Vi
khun*
Nm mc
Virus
Ký sinh
trùng
Nguyên
sinh - To
ThS. Phm Hồng Hiếu Vệ sinh an toàn thực phẩm Chương 3 5
Thc phm
Giàu N
Độ ẩm cao
Sa…
Tht
Trng thái hóa
lý thun li cho
VSV…
pH hơi kim
Thy hi
sn
Rau qu
Trng…
VSV
ThS. Phm Hồng Hiếu Vệ sinh an toàn thực phẩm Chương 3 6
Nguyên nhân
TV, ĐV
bbnh
Môi trường
chế biến
Chế
biến
Người
chế biến
Bo qun
Bài giảng chương 3 Ngộ độc thực phẩm do tác nhân sinh học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng chương 3 Ngộ độc thực phẩm do tác nhân sinh học - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài giảng chương 3 Ngộ độc thực phẩm do tác nhân sinh học 9 10 142