Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng công nghệ sản xuất viên bao

Được đăng lên bởi tit992
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 489 lần   |   Lượt tải: 0 lần
COÂNG NGHEÄ SAÛN
XUAÁT VIEÂN BAO

•
•
•
•
•
•
•
•
•

CAÙC KYÕ THUAÄT BAO THOÂNG DUÏNG

- Caûi thieän caûm quan
- Baûo veä döôïc chaát …
- Che daáu muøi vò khoù chòu cuûa döôïc chaát.
- Giuùp beänh nhaân deã nuoát vieân hôn.
- Giuùp phaân bieät ñöôïc caùc saûn phaåm vieân
khaùc nhau
- Taêng ñoä beàn cô hoïc
- Traùnh nhieãm cheùo trong saûn xuaát, ñoùng
goùi do vieân maøi moøn, bay buïi…
- Caùch ly caùc döôïc chaát töông kî.
- Caûi thieän sinh khaû duïng (vieân bao tan
trong ruoät, vieân taùc duïng keùo daøi)…

BAO ÑÖÔØNG

• BAO ÑÖÔØNG
• BAO PHIM
• BAO DAÄP

ÖU ÑIEÅM

Nhöôïc ñieåm

- Nguyeân lieäu reû tieàn, deã kieám vaø chaát löôïng
oån ñònh.

- Kích thöôùc vaø khoái löôïng cuûa vieân coù theå
taêng ñeán 50-100%

- Thieát bò ñôn giaûn, deã laép ñaët, deã vaän haønh.

- Thôøi gian hoaøn thaønh meû bao keùo daøi

- Vieân bao ñöôøng coù hình daïng thanh nhaõ.

- Lôùp bao ñöôøng khaù doøn neân deã bò meû neáu
baûo quaûn vaø vaän chuyeån khoâng thích hôïp

- Qui trình ñôn giaûn vaø khoâng phaûi kieåm tra
chaët cheõ caùc thoâng soá.

- Qui trình bao khoù töï ñoäng hoaù, phuï thuoäc
phaàn lôùn vaøo kyõ naêng cuûa ngöôøi thöïc hieän
qui trình bao.

1

NGUYEÂN LIEÄU DUØNG BAO ÑÖÔØNG
ÑÖÔØNG SACCHAROSE: ít huùt aåm, raát deã tan trong
nöôùc, cho dung dòch coù noàng ñoä raát cao.
Ñoä tan taêng theo nhieät ñoä.
Ñoä nhôùt giaûm ôû nhieät ñoä cao.
Dung dòch ñöôøng noàng ñoä 50-60% ñöôïc xem laø phuø
hôïp nhaát khi bao baèng siroâ nguoäi.
Löu yù: Ñöôøng saccharose coù theå bò thuyû phaân thaønh
caùc ñöôøng nghòch chuyeån laø glucose vaø fructose. Söï
thuûy phaân xaûy ra nhanh khi coù caùc ñieàu kieän thuaän
lôïi sau: Nhieät ñoä cao, pH nhoû hôn 6,0, söï hieän dieän
cuûa caùc cation hoaù trò 2 hoaëc 3

LACTOSE. ñoä tan keùm, thöôøng duøng phoái hôïp
vôùi ñöôøng saccharose.
MALTITOL. ñöôøng baùn toång hôïp, thöôøng duøng
döôùi daïng dung dòch. Tan raát toát trong nöôùc
(77% ôû 20oC) Dung dòch coù ñoä nhôùt thaáp: coù
theå thöïc hieän bao ñöôøng baèng phöông phaùp
phun.
XYLITOL. Tan raát toát. Lôùp bao xylitol coù
khuynh höôùng doøn (theâm 2% goâm arabic).
Lôùp bao xylitol coù tính thaám aåm vaø khí raát
thaáp nhöng tan raát nhanh khi tieáp xuùc vôùi dòch
tieâu hoaù hoaëc moâi tröôøng thöû.

ÑÖÔØNG SACCHAROSE
HEÄ SOÁ KEÁT TINH VAØ CAÙC YEÁU TOÁ AÛNH HÖÔÛNG

Cs =

Noàng ñoä dung dòch
Noàng ñoä baõo hoaø

Ñieàu kieän keát tinh:

- KHOÂNG coù haït moài

:

Cs > 1,23

- COÙ haït moài

:

CS # 1,06

Yeâu caàu veà khaû naêng keát tinh:
Khoâng ñöôïc keát tinh tröôùc khi ñöôïc ñoå ...
1
COÂNG NGHEÄ SAÛN
XUAÁT VIEÂN BAO
- Caûi thieän caûm quan
- Baûo veä döôïc chaát …
- Che daáu muøi vò khoù chòu cuûa döôïc chaát.
- Giuùp beänh nhaân deã nuoát vieân hôn.
- Giuùp phaân bieät ñöôïc caùc saûn phaåm vieân
khaùc nhau
- Taêng ñoä beàn cô hoïc
- Traùnh nhieãm cheùo trong saûn xuaát, ñoùng
goùi do vieân maøi moøn, bay buïi…
- Caùch ly caùc döôïc chaát töông kî.
- Caûi thieän sinh khaû duïng (vieân bao tan
trong ruoät, vieân taùc duïng keùo daøi)…
BAO ÑÖÔØNG
BAO PHIM
BAO DAÄP
CAÙC KYÕ THUAÄT BAO THOÂNG DUÏNG
BAO ÑÖÔØNG
ÖU ÑIEÅM
- Nguyeân lieäu reû tieàn, deã kieám vaø chaát löôïng
oån ñònh.
- Thieát bò ñôn giaûn, deã laép ñaët, deã vaän haønh.
- Vieân bao ñöôøng coù hình daïng thanh nhaõ.
- Qui trình ñôn giaûn vaø khoâng phaûi kieåm tra
chaët cheõ caùc thoâng soá.
- Kích thöôùc vaø khoái löôïng cuûa vieân coù theå
taêng ñeán 50-100%
- Thôøi gian hoaøn thaønh meû bao keùo daøi
- Lôùp bao ñöôøng khaù doøn neân deã meû neáu
baûo quaûn vaø vaän chuyeån khoâng thích hôïp
- Qui trình bao khoù töï ñoäng hoaù, phuï thuoäc
phaàn ùn vaøo kyõ naêng cuûa ngöôøi thöïc hieän
qui trình bao.
Nhöôïc ñieåm
Bài giảng công nghệ sản xuất viên bao - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng công nghệ sản xuất viên bao - Người đăng: tit992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Bài giảng công nghệ sản xuất viên bao 9 10 483