Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Công nghệ sản xuất viên nén

Được đăng lên bởi tit992
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 569 lần   |   Lượt tải: 1 lần
COÂNG NGHEÄ SAÛN XUAÁT
VIEÂN NEÙN

QUI MOÂ
PHOØNG THÍ NGHIEÄM
1X

QUI MOÂ
PILOT (SAÛN XUAÁT THÖÛ )
10X

QUI MOÂ
SAÛN XUAÁT
100X

KIEÅM TRA CHAÁT LÖÔÏNG
• Tieâu chuaån döôïc ñieån
• Tieâu chuaån nhaø saûn xuaát (TCCS)

1

ÑÒNH TÍNH
• Tieâu chuaån: Ñuùng nguyeân lieäu
• Thieát bò - Phöông phaùp: Phaûn öùng hoaù
hoïc, SKLM, IR, UV, HPLC…

ÑOÄ ÑOÀNG ÑEÀU KHOÁI LÖÔÏNG
• Dung sai khoái löôïng:

• Tieâu chuaån:
• Î 80 mg
80 - 250 mg
> 250 mg

10 %
7,5 %
5%

• Thieát bò: Caân phaân tích

ÑOÄ ÑOÀNG ÑEÀU HAØM LÖÔÏNG *
• Dung sai haøm löôïng:
• Tieâu chuaån:
•

Î 10 mg
10 -100 mg
> 100 mg

15%
10%
5%

• Ñoâi khi khoâng theo qui ñònh:
• Thieát bò:

2

THÔØI GIAN RAÕ
• Tieâu chuaån:
• Thieát bò: maùy thöû
ñoä raõ
• Phöông phaùp thöû:

• Raõ toát chöa phaûi
laø moät baûo ñaûm!!!

• Caùc thieát bò:
• Caùnh khuaáy, gioû quay
• Moâi tröôøng: Nöôùc caát,
• HCl, ñeäm phosphat…
•
•
•
•
•

Theå tích MT:
500 ml,
900 ml,
1000 ml

3

ÑOÄ CÖÙNG (= LÖÏC GAÂY VÔÕ VIEÂN)

1 kP (KiloPond) = 1Kgf = 9,807 N
1 SCU (Strong Cobb Unit) = 0,714 kP

ÑOÄ MAØI MOØN
• Ñònh nghóa:
Thieát bò:
Phöông phaùp
thöû:
• 20 vieân hoaëc ít
nhaát 6,5g
• Giôùi haïn:

ÑOÄ OÅN ÑÒNH CUÛA QUI TRÌNH SAÛN XUAÁT
Kích thöôùc vieân
Khoái löôïng vieân
Haøm löôïng döôïc chaát
Ñoä oån ñònh cuûa hoaït chaát
Ñoä hoøa tan

VIEÂN - VIEÂN
LOÂ - LOÂ

4

ÑOÄ OÅN ÑÒNH CUÛA SAÛN PHAÅM
Chaát löôïng vieân phaûi ñöôïc ñaûm baûo trong phaïm
vi haïn duøng döï kieán

Æ Nghieân cöùu ñoä oån ñònh cuûa saûn phaåm ñeå döï
kíeân haïn duøng

CAÙC VAÁN ÑEÀ LIEÂN QUAN ÑEÁN CHAÁT
LÖÔÏNG CUÛA VIEÂN NEÙN
BAO BÌ
ÑIEÀU KIEÄN BAÛO QUAÛN
VAÄN CHUYEÅN

Nghieân cöùu xaây döïng coâng thöùc vaø qui trình saûn xuaát

TÍNH CHAÁT DÖÔÏC CHAÁT

Maøu, muøi, vò.
- Maøu saéc cuûa loâ thuoác thöû nghieäm ñaàu tieân laø
maøu chuaån cho caùc loâ saûn xuaát
- Maøu khoâng ñeïp !
- VÒ ñaéng: choïn daïng muoái khaùc, bao vieân
- Muøi: theâm chaát thôm, bao vieân

5

Nghieân cöùu xaây döïng coâng thöùc vaø qui trình saûn xuaát

TÍNH CHAÁT DÖÔÏC CHAÁT

Taïp chaát, caùc chaát lieân quan:
- Aûnh höôûng ñeán ñoä beàn cuûa döôïc chaát
- Caùc taïp chaát laø kim loaïi xuùc taùc phaûn öùng laøm
giaûm haøm löôïng hoaït chaát/ vieân
- Ñoäc tính: Caùc amin voøng

Nghieân cöùu xaây döïng coâng thöùc vaø qui trình saûn xuaát

TÍNH CHAÁT DÖÔÏC CHAÁT

DAÏNG KEÁT TINH
- Ñoä tan khaùc nhau Î toác ñoä hoaø tan döôïc chaát
khaùc nhau => Sinh khaû duïng khaùc nhau
- Ñoä oån ñònh cuûa daïng thuoác seõ khaùc nhau
- TÍnh chaát bieán daïng Î khaû naêng neùn
Caùc quaù trình xaûy ra trong ...
1
COÂNG NGHEÄ SAÛN XUAÁT
VIEÂN NEÙN
QUI MOÂ
PHOØNG THÍ NGHIEÄM
1X
QUI MOÂ
PILOT (SAÛN XUAÁT THÖÛ )
10X
QUI MOÂ
SAÛN XUAÁT
100X
KIEÅM TRA CHAÁT LÖÔÏNG
Tieâu chuaån döôïc ñieån
Tieâu chuaån nhaø saûn xuaát (TCCS)
Bài giảng Công nghệ sản xuất viên nén - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Công nghệ sản xuất viên nén - Người đăng: tit992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Bài giảng Công nghệ sản xuất viên nén 9 10 149