Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng giải phẫu hệ sinh dục nam nữ

Được đăng lên bởi Mỹ Hiền
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 319 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HEÄ SINH DUÏC
NAM NÖÕ
Ths. Bs. NGUYEÃN PHÖÔÙC VÓNH
BM. GIAÛI PHAÃU HOÏC
ÑH Y DÖÔÏC TPHCM
vinhnguyen@ump.edu.vn

Heä sinh duïc nam











Tinh hoaøn
Maøo tinh
OÁng daãn tinh
Tuùi tinh
Thöøng tinh
Tuyeán tieàn lieät
Tuyeán haønh nieäu ñaïo
Döông vaät

Heä sinh duïc nam

Tinh hoaøn

Caùc lôùp da bìu
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Da
Cô baùm da
Maïc noâng
TB döôùi da
Cô bìu
Maïc saâu
Bao tinh hoaøn

OÅ buïng

Heä sinh duïc nam

Heä sinh duïc nam

Thöøng tinh

Tinh hoaøn

Haønh nieäu ñaïo

Tuùi tinh vaø oáng daãn tinh

Döông vaät

Döông vaät





Phaàn tröôùc di ñoäng
Phaàn sau coá ñònh
Goàm:
– Reã
– Thaân
– Quy ñaàu



2 vaät hang, 1 vaät xoáp

Tieàn lieät tuyeán

Döông vaät

Heä sinh duïc nöõ








Buoàng tröùng
Voøi töû cung
Töû cung
AÂm ñaïo
Boä phaäân sinh duïc ngoaøi
Vuù

Buoàng tröùng





Vöøa ngoaïi tieát, vöøa noäi tieát
Hình haït ñaäu deït: 1x2x3 cm
Daây chaèng coá ñònh

Buoàng tröùng

Buoàng tröùng




Laø tuyeán vöøa noäi tieát, vöøa ngoaïi tieát
Hình haït ñaäu deït: 1x2x3 cm
Coù 2 ñaàu:
– Ñaàu voøi
– Ñaàu töû cung



Coá ñònh bôûi:
– Maïc treo BT
– D/c treo BT
– D/c rieâng BT

Voøi töû cung



# 10cm
4 ñoaïn:
– Pheãu voøi
– Boùng voøi
– Eo voøi
– Phaàn töû cung

Tuùi cuøng

Töû cung – Buoàng tröùng

Töû cung





Naèm sau BQ vaø tröôùc tröïc traøng
Tö theá gaáp vaø ngaõ ra tröôùc
Goàm:
– Ñaùy TC
– Thaân
 Eo

– Coå TC

Töû cung

Töû cung – hình theå trong



Buoàng TC
Caùc lôùp:
– Thanh maïc
– Cô: 3 taàng
 Cô

doïc + 1 ít cô voøng
 Cô roái (ñan cheùo-taàng maïch maùu)
 Cô voøng

– Nieâm maïc

Cô roái (ñan cheùo)

Maïch maùu



ÑM töû cung:  ÑM chaäu trong
ÑM buoàng tröùng:  ÑM chuû buïng

Maïch maùu

Töû cung – AÂm ñaïo

Caùc daây chaèng coá ñònh





Daây
Daây
Daây
Daây

chaèng roäng
chaèng troøn
chaèng töû cung – cuøng
chaèng ngang coå TC

Daây chaèng

Cô quan sinh duïc ngoaøi

Mang thai

Vuù vaø tuyeán vuù

Vuù vaø tuyeán vuù

...
HEÄ SINH DUÏC
NAM NÖÕ
Ths. Bs. NGUYEÃN PHÖÔÙC VÓNH
BM. GIAÛI PHAÃU HOÏC
ÑH Y DÖÔÏC TPHCM
vinhnguyen@ump.edu.vn
bài giảng giải phẫu hệ sinh dục nam nữ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng giải phẫu hệ sinh dục nam nữ - Người đăng: Mỹ Hiền
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
bài giảng giải phẫu hệ sinh dục nam nữ 9 10 690