Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng giải phẫu hệ tiết niệu

Được đăng lên bởi Mỹ Hiền
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 765 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Heä tieát nieäu
Ths. Bs. NGUYEÃN PHÖÔÙC VÓNH
BM. GIAÛI PHAÃU HOÏC
ÑH Y DÖÔÏC TPHCM
vinhnguyen@ump.edu.vn

Thaän







Hình haït ñaäu, maøu naâu ñoû
2 maët, 2 bôø (bôø trong coù roán
thaän), 2 ñaàu
Kích thöôùc 12x6x3 cm
Naèm sau phuùc maïc
Coù tuyeán thöôïng thaän naèm
ngay phía treân thaän

Thaän

Lieân quan





Tröôùc (P): Gan, taù traøng, keát traøng, ruoät
non
Tröôùc (T): Laùch, ñuoâi tuî, keát traøng
Sau :
– Taàng ngöïc: Xöông söôøn, maøng phoåi, cô
hoaønh
– Taàng thaét löng: khoái cô caïnh soáng

Maïc thaän




Moãi thaän vaø tuyeán
thöôïng thaän bao
boïc bôûi moät maïc
Ngaên caùch vôùi bao
xô bôûi 1 lôùp môõ goïi
laø bao môõ

Maïc thaän

Maïc thaän

Hình theå trong cuûa thaän



Xoang thaän
Nhu moâ thaän:
– Tuyû thaän: goàm nhieàu khoái
hình noùn goïi laø thaùp thaän
 2-3

thaùp chung nhau moät
nhuù thaän

– Voû thaän:
 Coät

thaän: nhu moâ giöõa
caùc thaùp thaän

Maïch maùu


Phaân chia phaân thuøy theo
ÑM thaän:
– ÑM phaân thuøy treân
– ÑM phaân thuøy tröôùc treân
– ÑM phaân thuøy tröôùc döôùi
– ÑM phaân thuøy döôùi
– ÑM phaân thuøy sau

Phaân thuøy thaän

Nephrone

Beå thaän



Trong xoang
Ngoaøi xoang

Ñaøi – beå thaän

Hình nhaùnh, hình boùng, hoãn hôïp

Thaän moùng ngöïa

Tuyeán thöôïng thaän





Maøu xaùm vaøng, hình tam giaùc
Bao boïc xung quanh bôûi maïc
thaän
Goàm 2 vuøng:
– Voû vaø tuûy

Tuyeán thöôïng thaän

Tuyeán thöôïng thaän






ÑM thöôïng thaän treân:
– Töø ÑM hoaønh döôùi
ÑM thöôïng thaän giöõa
– Töø ÑM chuû
ÑM thöôïng thaän döôùi
– Töø ÑM thaän

Tuyeán thöôïng thaän

Maïch baïch huyeát

Thaän – tuyeán thöôïng thaän

Nieäu quaûn




Daãn nöôùc tieåu töø beå thaän
xuoáng baøng quang
Goàm 3 lôùp:
– Lôùp nieâm maïc
– Lôùp cô
– Lôùp bao ngoaøi



Coù 3 choã heïp:
– Beå thaän – NQ
– ÑM chaäu baét cheùo NQ
– NQ-Baøng quang

Niệu quản


3 đoạn NQ
– Thận
– Lưng
– Chậu

Baøng quang





Laø moät taïng roãng
Hình daïng vaø kích thöôùc
thay ñoåi
Naèm döôùi phuùc maïc

Bàng quang và phúc mạc

Lớp cơ BQ


Goàm 4 lôùp:
– Nieâm maïc
– Taám döôùi nieâm maïc
– Lôùp cô: 3 lôùp
(doïc-voøng-doïc)

– Lôùp thanh maïc

Bàng quang






Khoang trước bàng quang (khoang Retzius) trong khoang
chứa đầy tổ chức mở và tổ chức liên kết lỏng lẻo, đáy
khoang liên quan với đám rối TM Santorini
Cân rốn trước bàng quang là một màng cân mỏng, ôm sát
mặt trước bên BQ. Cân có hình tam giác mà đỉnh dính vào
rốn, 2 cạnh bẽn ôm lấy d/c rốn trong.
Dây treo bàng quang: đi từ đỉnh bàng quang tới ...
Heä tieát nieäu
Ths. Bs. NGUYEÃN PHÖÔÙC VÓNH
BM. GIAÛI PHAÃU HOÏC
ÑH Y DÖÔÏC TPHCM
vinhnguyen@ump.edu.vn
bài giảng giải phẫu hệ tiết niệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng giải phẫu hệ tiết niệu - Người đăng: Mỹ Hiền
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
bài giảng giải phẫu hệ tiết niệu 9 10 557