Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng giám định pháp y

Được đăng lên bởi Siêu Nguyễn
Số trang: 153 trang   |   Lượt xem: 3993 lần   |   Lượt tải: 10 lần
1
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC LUAÄT TP. HOÀ CHÍ MINH
BAØI GIAÛNG
GIAÙM ÑÒNH
PHAÙP Y
Tieán só. Nguyeãn Ñaêng Chieâu
( Löu haønh noäi boä )
TP. HCM. 2008
Bài giảng giám định pháp y - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng giám định pháp y - Người đăng: Siêu Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
153 Vietnamese
Bài giảng giám định pháp y 9 10 577