Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng môn giải phẫu

Được đăng lên bởi Voi Mamut
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 610 lần   |   Lượt tải: 2 lần
NguyÔn B¸ TiÕp §¹i häc N«ng nghiÖp I Bµi gi¶ng Gi¶i phÉu Thó y
155
Formatted: Font: 12 pt, Bold
Formatted: Font: 12 pt, Bold
Formatted: Font: .VnTime, 12 pt,
Bold
Ch¬ng XII: H×nh th¸i cÊu t¹o c¬ thÓ c¸
(phÇn tham kh¶o)
I. ®Æc ®iÓm h×nh th¸i ngoμi
H×nh th¸i ngoµi cña c¸ thÝch nghi víi ®iÒu kiÖn sèng díi níc.
Th©n h×nh thoi, da tr¬n hay phñ v¶y, miÖng cã thÓ ®ãng chÆt
§Çu g¾n chÆt víi th©n
Di chuyÓn nhê cuèng ®u«i vµ c¸c v©y.
Cã thÓ chia c¬ thÓ lµm ba phÇn : §Çu, th©n vµ ®u«i. Giíi h¹n gi÷a th©n vµ
®Çu lµ khe mang; gi÷a th©n vµ ®u«i lµ hËu m«n.
H×nh th¸i phæ biÕn lµ h×nh thoi. Mét sè cã h×nh èng trßn, h×nh cÇu, h×nh gi¶i
hay h×nh ®Æc biÖt (c¸ ngùa, c¸ nãc hßm, c¸ hÇu réng, c¸ b¬n, c¸ mÆt tr¨ng…)
H×nh th¸i ngoµi cña c¸ ph¶n ¸nh ®Æc ®iÓm thÝch nghi cña c¸
1. §Çu: Nh×n chung cã h×nh nhän. Mét sè loµi cã ®Çu dµi vµ dÑp (c¸ ®uèi), ®Çu
ng¾n vµ cao( c¸ khi me), ®Çu trßn (c¸ nãc), ®Çu dµi vµ nhän (c¸ kim, c¸ nh¸t), h×nh
bóa (c¸ bóa).
- MiÖng: Cã vÞ trÝ vµ h×nh d¹ng kh¸c nhau tuú theo chÕ ®é ¨n
- R©u: NhiÒu c¸ cã r©u, ®©y lµ c¬ quan c¶m gi¸c, xóc gi¸c. Tuú vÞ trÝ cã lo¹i
r©u c»m, r©u hµm, r©u mòi. Sè lîng thay ®æi tõ mét ®«i r©u ®Õn nhiÒu ®«i.
- M¾t: Cã kÝch thíc lín vµ n»m hai bªn ®Çu (vÞ trÝ cã thay ®æi). C¸ sèng ë
®¸y cã m¾t ë lng. C¸ b¬n m¾t bÞ dån vÒ mét bªn. C¸ n¸c cã m¾t næi h¼n lªn khái
th©n.
M¾t kh«ng cã tuyÕn lÖ, kh«ng cã mi thùc sù. C¸ trÝch vµ c¸ ®èi cã mµng mì phñ
ngoµi m¾t. Mét sè loµi sèng ë c¸c vùc níc ®ôc, hang níc ngÇm, díi suèi s©u
m¾t tiªu gi¶m .
- Mòi: Cã vÞ trÝ, sè lîng kh¸c nhau.
C¸ viªn khÈu cã mét lç mòi th«ng víi xoang miÖng
Mét sè loµi c¸ sôn cã r·nh mòi miÖng (níc theo r·nh nµy vµo xoang
miÖng)
x¬ng: mçi bªn cã hai lç mòi c¸ch nhau bëi mét van
Mét sè loµi c¸ mçi bªn cã mét lç mòi
C¸ phæi cã lç mòi th«ng víi xoang miÖng.
- Khe mang:
C¸ viªn khÈu cã lç mang h×nh trßn (mçi bªn cã 7 ®«i)
C¸ sôn: 5-7 ®«i khe mang
C¸ nh¸m : cã c¸c ®«i mang hai bªn ®Çu. C¸ ®uèi: cã c¸c khe mang ë mÆt
bông.
- Lç phun níc: c¸ sôn vµ mét sè loµi c¸ x¬ng cã mét ®«i lç phun níc ë
sau m¾t lµ khe mang ®Çu tiªn ®· tho¸i ho¸ vµ lµ bé phËn thuéc c¬ quan h« hÊp cña
c¸ sôn.
- V©y: Lµm nhiÖm vô vËn ®éng vµ gi÷a th¨ng b»ng cña c¸.
Bài giảng môn giải phẫu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng môn giải phẫu - Người đăng: Voi Mamut
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bài giảng môn giải phẫu 9 10 18