Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng quản lý chất lượng dược phẩm

Được đăng lên bởi tit992
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 993 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
TRONG SẢN XUẤT THUỐC

1

CHẤT LƯỢNG
• Là sự phù hợp với mục đích sử dụng như
đã thiết kế ban đầu
• Là đáp ứng được nhu cầu của khách hàng
• Là đạt những tiêu chí đã qui định trong
bản tiêu chuẩn chất lượng

2

CHẤT LƯỢNG THUỐC
• Nhà sản xuất phải chịu trách nhiệm về
chất lượng sản phẩm, đảm bảo chất
lượng sản phẩm phù hợp với mục đích sử
dụng, theo đúng các quy định trong giấy
phép lưu hành, và không đặt bệnh nhân
trước những nguy cơ phải sử dụng thuốc
thiếu an toàn, kém chất lượng và kém
hiệu quả.
(Trích GMP WHO)
3

1

CHẤT LƯỢNG

AN
TOÀN

HIỆU
QUẢ

4

• Kiểm Nghiệm chưa đủ để kết luận về chất
lượng!!!
- Tính đại diện
- Không kiểm soát đủ thuộc tính
Chất lượng được xây dựng từ quá trình
sản xuất, không phải từ kiểm nghiệm
5

• Chất lượng thiết kế (Quality of design)
• Chất lượng sản xuất (Quality of
manufacturing)

– Quản lý chất lượng
6

2

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
Quản lý chất lượng là các hoạt động có phối
hợp để định hướng và kiểm soát về chất lượng
của công ty (tổ chức).
Việc định hướng và kiểm soát chất lượng
bao gồm:
• lập chính sách & mục tiêu chất lượng,
• hoạch định chất lượng,
• đảm bảo chất lượng và cải tiến chất lượng
• kiểm soát chất lượng.
7

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
• dự định và định hướng tổng thể của một
công ty (tổ chức) đối với vấn đề chất
lượng được xác định bằng văn bản
• được người lãnh đạo cao nhất của công ty
chính thức tuyên bố và chấp nhận.
Î CAM KẾT VỀ CHẤT LƯỢNG
8

Đảm bảo chất lượng
(Quality Assurance - QA)
• là một khái niệm rộng bao gồm toàn bộ
các vấn đề riêng lẻ hay tổng hợp ảnh
hưởng đến chất lượng của sản phẩm.
• Đảm bảo chất lượng là tổng thể các kế
hoạch được thực hiện nhằm mục tiêu đảm
bảo các sản phẩm chất lượng yêu cầu để
sử dụng.
• ĐBCL là toàn bộ kế hoạch, bao gồm cả
GMP, được tiến hành theo trình tự để
đảm bảo dược phẩm phù hợp công dụng
9
của nó.

3

MỘT LÔ THUỐC ĐẠT TIÊU CHUẨN KIỂM
NGHIỆM CÓ THỂ XUẤT RA THỊ
TRƯỜNG ĐƯỢC KHÔNG?

10

GMP
Thực hành tốt sản xuất thuốc
• GMP là toàn bộ những khuyến nghị cần
thực hiện để cho phép đảm bảo chất
lượng của một thuốc xác định trong
điều kiện tốt nhất
Mỹ:

cGMP

11

GMP – vị trí
• Thực hành tốt sản xuất thuốc là một phần của
đảm bảo chất lượng, giúp đảm bảo rằng sản
phẩm được sản xuất một cách đồng nhất và
được kiểm soát theo đúng các tiêu chuẩn chất
lượng phù hợp với mục đích sử dụng của chúng
cũng như theo đúng các quy định của giấy phép
lưu hành. Các nguyên tắc trong GMP trước hết
hướng tới loại bỏ các nguy cơ dễ xảy ra trong
sản xuất dược phẩm.
• 2 nhóm n...
1
1
QUN LÝ CHT LƯỢNG
TRONG SN XUT THUC
2
CHT LƯỢNG
•Làs phù hpvimc đích s dng như
đãthiếtkế ban đầu
đáp ng được nhu cuca khách hàng
đạtnhng tiêu chí đã qui định trong
bntiêuchunchtlượng
3
CHT LƯỢNG THUC
•Nhàsnxutphichu trách nhimv
chtlượng snphm, đảmbocht
lượng snphm phù hpvimc đích s
dng, theo đúng các quy định trong giy
phép lưu hành, và không đặtbnh nhân
trướcnhng nguy cơ phis dng thuc
thiếu an toàn, kém chtlượng và kém
hiuqu.
(Trích GMP WHO)
Bài giảng quản lý chất lượng dược phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng quản lý chất lượng dược phẩm - Người đăng: tit992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bài giảng quản lý chất lượng dược phẩm 9 10 964