Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng về bệnh Sốt xuất huyết

Được đăng lên bởi Quynh Oanh Phan
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1638 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SỞ Y TẾ HÀ NỘI
TRUNG TÂM Y TẾ H.QUỐC OAI

BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT VÀ
CÁCH PHÒNG CHỐNG

Bệnh Sốt xuất huyết là gì?

SXH là bệnh nhiễm do vi rút dengue, víi ®Æc ®iÓm
t¨ng tÝnh thÊm thµnh m¹ch, gi¶m lu lîng tuÇn hoµn
m¸u vµ c¬ chÕ ®«ng m¸u bÊt thêng.

Bệnh Sốt xuất huyết
có ở đâu?

BÖnh SXH lu hµnh ë khu vùc nhiÖt ®íi
vµ cËn nhiÖt ®íi, n¬i sinh sèng cña tõng
läai muçi Aedes.
• ë ch©u ¸ bÖnh lu hµnh hÇu hÕt c¸c
quèc gia trong khu vùc.
• BÖnh gÆp ë c¶ thµnh thÞ, n«ng th«n vµ
miÒn nói. TËp trung cao nhÊt ë c¸c
khu vùc cã mËt ®é d©n c ®«ng, t×nh
tr¹ng ®« thÞ ho¸ cao.

PHẦN 1

Bệnh Sốt xuất huyết

ViÖt Nam bÖnh chñ yÕu lu hµnh ë c¸c tØnh
miÒn nam vµ nam trung bé.
Tû lÖ m¾c hµng n¨m trong vßng 10 n¨m
qua dao ®éng tõ 40 ®Õn 310 trêng hîp trªn
100.000 d©n.

• BÖnh thêng xuÊt hiÖn vµ g©y thµnh
dÞch vµo c¸c th¸ng mïa ma, nhiÖt ®é
trung b×nh cao.
• MiÒn Nam gÇn nh quanh n¨m, miÒn
B¾c tõ th¸ng 07 ®Õn th¸ng 11.

T¹i sao
SỐT XUẤT HUYẾT
x¶y ra?

§­êng­l©y­truyÒn
Chu kú:
Ng­êi
Muçi­vằn
Ng­êi

BÖnh l©y truyÒn qua vect¬, virut ®îc
truyÒn qua vÕt ®èt cña muçi Aedes.
• §©y lµ lo¹i muçi a thÝch hót m¸u ngêi
• Muçi thêng ®èt vµo ban ngµy, s¸ng sím hoÆc
chiÒu tµ.
• Cã thÓ ®èt nhiÒu lÇn trong ngµy nÕu cha no
m¸u.
• Muçi trëng thµnh thêng tró ®Ëu ë c¸c gãc tèi
trong nhµ, thÝch ®Î trøng ë nh÷ng dông cô cã
chøa níc s¹ch trong khu d©n c.

1. Đô thị hóa và phát triển dân số không
kiểm soát được.
2. Giao lưu giữa các vùng miền
3. Chống dịch được chú trọng hơn chương
trình dự phòng.
4. Hệ thống giám sát chưa thích hợp.

Bệnh SXH
có thể dẫn đến tử vong không?
Có - Nếu không được chẩn đoán và
điều trị kịp thời

TriÖu­chøng­cña­bÖnh­sèt­xuÊt­huyÕt
1. Sèt cao ®ét ngét, sèt cao trªn 38,5 ®é C, kÐo dµi
tõ 2- 7 ngµy.
2. §au ®Çu d÷ déi (thêng ë vïng tr¸n)
3. §au hèc m¾t, ®au t¨ng lªn khi m¾t cö ®éng
4. §au ngêi vµ ®au c¸c khíp
5. Buån n«n hoÆc n«n
6. Phát ban giống như sởi
7. Chảy máu: Chấm, mảng xuất huyết, chảy máu
lợi, chảy máu cam, nôn ra máu, ỉa phân đen,
kinh nguyệt sớm hoặc nhiều.

H×nh ¶nh chÊm xuÊt huyÕt díi da

XuÊt huyÕt néi t¹ng
XuÊt­huyÕt­d¹­dµy­nÆng

XuÊt­huyÕt­d­íi­niªm­m¹c­d¹­dµy­

XuÊt­huyÕt­d­íi­niªm­m¹c­ruét­non

XuÊt huyÕt néi t¹ng
Tim

Phæi

Gan
N·o

Chăm sóc người mắc SXH
như thế nào?

1. H¹ sèt khi nhiÖt ®é c¬ thÓ tõ 38,5 ®é C trë lªn
bằng Paraxetamol

Lau người bằn nước ấm

Aspirin
thuốc cảm APC

Tuæi

LiÒu­dïng
(viªn­250mg)

Mg/liÒu

Díi 1 tuæi

1/4 viªn

60

Tõ 1 ®Õn 4 tuæi

1/2 viªn

60 – 120

Tõ 5 tuæi trë lªn

1 viªn

240

Ngêi lín

2 viªn

500

2...
BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT VÀ
CÁCH PHÒNG CHỐNG
SỞ Y TẾ HÀ NỘI
TRUNG TÂM Y TẾ H.QUỐC OAI
bài giảng về bệnh Sốt xuất huyết - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng về bệnh Sốt xuất huyết - Người đăng: Quynh Oanh Phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
bài giảng về bệnh Sốt xuất huyết 9 10 575