Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập biểu mô có đáp án

Được đăng lên bởi khuyenhoang6996
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 133 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MÔ HỌC
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
1. Cấu tạo vi thể là mức cấu tạo:
A. Có thể quan sát bằng kính lúp
B. Có độ phân giải tối đa 0,01 nm
C. Có độ phân giải tối đa 0,1 nm
D. Tất cả đều sai
2. Tiêu bản mô học là:
A. Tất cả các loại tiêu bản nhuộm màu
B. Những lát cắt mô có độ dày 0,6 nm
C. Những lát cắt mô có độ dày 6 micron
D. Những lát cắt mô có độ dày 6 nm
E. Những tiêu bản phẫu tích
3. Cố định mẫu vật có tác dụng:
A. Làm trong suốt vật quan sát
B. Làm ngưng sự phân hủy mô và tế bào
C. Giữ nguyên thành phần hóa học của tế bào
D. Tăng cường khả năng nhuộm màu của mô
E. Tất cả đều sai
4. Một micron bằng:
A. 103 nm
B. 0,01 nm
C. 1000 A0
D. 0,00001 m
E. 100.000 A0
5. Một A0 bằng:
A. 10-2 nm
B. 10-5 nm
C. 10-1 nm
D. 10-9 nm
E. 10-8 nm
6. Kính hiển vi điện tử xuyên:
A. Có độ phân giải thực tế khoảng 0,002 um
B. Dùng để quan sát siêu cấu trúc bề mặt của tế
bào
C. Dùng để quan sát sự chuyển động cấu trúc
nhỏ
D. Sử dụng nguồn sang là tia cực tím
E. Có vật kính là vòng điện – từ trường
7. Kính hiển vi quang học KHÔNG có đặc điểm
sau đây
A. Sử dụng nguồn sang thấy được

B. Thị kính và vật kính đều là thấu kính thủy tinh
C. Có độ phân giải tối đa khoảng 0,1 nm
D. Có độ phóng đại tối đa khoảng 5000 lần
E. Có độ phóng đại chủ yếu phụ thuộc vào vật
kính
8. Kính hiển vi điện tử KHÔNG có đặc điểm nào
sau đây:
A. Sử dụng nguồn sáng là tia cực tím
B. Sử dụng nguồn sáng là chùm điện tử
C. Các thấu kính đều là vòng điện – từ trường
D. Sử dụng chân không
E. Độ phân giải tối đa khoảng vài A0
9. Quan sát tế bào sống có thể thực hiện nhờ kĩ
thuật:
A. Hiển vi điện tử xuyên
B. Hiển vi điện tử quét
C. Hiển vi đối pha
D. Ly tâm phân phần
E. Nhuộm H&E
CÂU HỎI CHỌN TRẢ LỜI ĐÚNG SAI
(Từ câu 10 đến câu 20)
10. Mô học là khoa học nghiên cứu cấu trúc có
kích thước giới hạn từ 0,1um đến 2um.
11. Mô học chỉ nghiên cứu cấu tạo, còn sinh lý
học thì nghiên cứu chức năng của các cấu tạo
đó.
12. Sự tạo hồng cầu mới thay thế hồng cầu già
được gọi là sự tái tạo sinh lý.
13. Sự sinh sản tế bào để làm lành vết thương
được gọi là tái tạo phục hồi.
14. Mô được coi là một tập hợp các tế bào.
15. Tế bào thần kinh và tế bào xương đều có
kiểu gen giống nhau.
16. Tế Bò biệt hóa cao thì ít có khả năng sinh
sản.
17. Quá trình biệt hóa chỉ xảy ra trong thời kì
phát triển phôi thai.

18. Trong cơ thể trưởng thành không có quá
trình biệt hóa.

D. Có cấu tạo như lông chuyển.
E. Có nhiều liên kết vòng bịt.

19. Nghiên cứu tế bào chết thì được gọi là
nghiên cứu invitro.

6. Vi nhung mao:
A. Thường phát triển ở tế bào hấp t...
MÔ HỌC
U HỎI TRẮC NGHIỆM

 !
"#$!%&'#()(
#$!%&'#()
*+&#,
-+.&/0
+&1.&$
"234/#$56()7
234/#$5678
*234/#$567
9231.&!:;
<'#=:>5?
@8'>
"@AB!%C6/D
E36.!F0CD
*+GAH&G$C/
9+&#,
IJ$8
(<
"()(
((((
*()((((
9((((((
KJ$(
(L-
"(LK
(L
*(LM
9(LN
7O#PQR6.
#$!%&BD&()((-
"*S#.8 ,TCD

*S#B6#$8 
U
*VQ5?W1B;
9>X#PYZ8AH
[O0O\]2E#T#
#%6
VQ5?W6#A^
"+=>#,C61
#$!%&'#&()
*#$!#'#&K(((F
9#$!#C6D!?$>

NO#PQO\]2E#T#
#%6
VQ5?W1B;
"VQ5?WS#PQ
#,X#PYZ8AH
*VQ5?%/
9_$!%&'#&(
M`D'BPHa
>
\#PQR6.
"\#PQb
\#'!
*@6%!%!F
92$\c9
CÂU HỎI CHỌN TRẢ LỜI ĐÚNG SAI
(Tcâu 10 đến câu 20)
(J/00.8 
AddZ()#D-
J/0e.)Xf
0g.GC
#
-VBWFd6DWF
#A^0Bf
<VB&D#DAh
#A^0!?W
IJ/#A^$>!^!D
K+DFDRAh#,
i'
7+D"XPg&G
&
[`8gPeR&688Hg
!8!/
Bài tập biểu mô có đáp án - Trang 2
Bài tập biểu mô có đáp án - Người đăng: khuyenhoang6996
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bài tập biểu mô có đáp án 9 10 460