Ktl-icon-tai-lieu

Bài trắc nghiệm dược lý 1

Được đăng lên bởi luongnamhoa
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 584 lần   |   Lượt tải: 3 lần
DƯỢC LÝ 1
C.
D.

Đề 1 (kiểm tra giữa kì).
Câu 1: Thuốc có cơ chế tác dụng liên quan đến cấu trúc có chứa
nhóm thế NO2.
A. Ciprofloxacin.

B.
C.
D.

Metronidazol.
Vancomycin.

Làm tăng đào thải thuốc tránh thai.
Làm giảm hiệu lực tránh thai.

Phenolphtalein.

Metoclopramid.
Câu 4: (không có chụp)
Câu 5: Antacids làm giảm hấp thu thuốc nào sau đây khi dùng
chung.
A. Sulfamid.
Sucralfat.

B.
C.
D.

Amoxicillin.

B.
C.
D.

Tế bào ưa crom.

B.

Thuốc phát huy tác dụng ức chế bơm proton khi dạ dày tiết
acid ra nhiều.
Thuốc chuyển thành dạng có hoạt tính tại dạ dày.

B.
C.
D.

Acetylcholin gắn vào thụ thể M3 làm tăng tiết acid dịch vị.

B.
C.
D.

Gastrin.

Acid hữu cơ.

Thuốc ức chế bơm proton đa số ở dạng prodrug.

Acetycholin.

Histamin.
Câu 14: MRSA trong cộng đồng có liên quan đến trực khuẩn thể.
A. Đúng.

Quinidin.

Amphetamin.
Câu 6: Antacids tạo nối chelat với những thuốc sau, ngoại trừ.
A. Tetracyclin.

B.

Sai.
Câu 15: Nồng độ truyền Vancomycin nên giữ từ 10-25 µg/mL thì
tránh được tác dụng phụ.
A. Đúng.

Ciprofloxacin.

B.

Sai.
Câu 16: Giải thích tương tác giữa antacid và sucralfat.
Câu 17: Giải thích kết hợp giữa imipenem và cilastatin.

Omeprazole.
Câu 7: Thụ thể của Somatostatin nằm trên bề mặt.
A. Tế bào thành.
Tế bào chính.

Tế bào cổ.
Câu 8: Thuốc trị loét dạ dày tá tràng ức chế bơm proton dùng
trước 30 phút do.
A. Thuốc tương tác với thức ăn làm giảm hấp thu.

C.
D.

Acid vô cơ.

Antacid tác dụng giảm số lượng và trung hòa acid trong dịch
vị.
Câu 13: Chất nào gắn với thụ thể nằm trên màng tế bào thành kích
thích tăng cAMP.
A. Prostaglandin.

Diphenoxylat.

B.
C.
D.

B.
C.
D.

Base hữu cơ.
Câu 11: (không có chụp)
Câu 12: Chọn phát biểu sai.
A. Somatostatin có tác dụng ức chế tiết acid dịch vị.

Làm tăng hấp thu thuốc tránh thai.
Câu 3: Thuốc trị táo bón nào có nguồn gốc tự nhiên.
A. Bisacodyl.

B.
C.
D.

Imipenem bị phân hủy bởi enzim penicillinase.

Câu 10: Penicillin cạnh tranh đào thải với một số chất nào ở vị trí
tại ống thận.
A. Base vô cơ.

Cephalexin.
Câu 2: Khi phối hợp Erythromycin và thuốc tránh thai sẽ có thể.
A. Gây độc trên gan.

B.
C.
D.

Monobactam bị phân hủy bởi enzim beta-lactamase.

Câu a, b đúng.
Câu 9: Chọn phát biểu đúng.
A. D-cycloserin ức chế enzim D-alanin rasemase ức chế hình
thành nối dipeptid.
B. Bacitracin ức chế hình thành nối pyrophosphorrylase.

1

D.

Đường máu.
Câu 9: Sulfamid có tác động dài.
A. Sulfamethoxazol.

B.
C.
D.

Đề 2: (kiểm tra giữa kì).
Câu 1: Kháng sinh nào không qua được dịch não tủy khi viêm.
A. ...
C LÝ 1
Đề 1 (kiểm tra giữa kì
Câu 1

! "#$%$&
' ()$*$
" +$,
- ")#)&
Câu 2:.#/#0,$,12345
! 67,8
' 92:2$;
" 92;<=
- 92:#
Câu 3>$?2$@=
! '3$,
' -#)$&,
" A)$#)
- ()$$#
Câu 4BCD#
Câu 5!32;#2$37,CE

! FG
' FG
" H
- !#)
Câu 6:!3I$)1JK3L$IM
! ),
' !$&
" "#$%$&
- )#*$)
Câu 7:5NF$$3OP?QR
! ?2$2
' ?2$S$
" ?2$T
- ?2$U
Câu 8>$VI2,2?#$$E
SJWX#$
! S1J:2;#
' #,?#$$CI2,O
Q
" ,52I$IYII2,
- "7L?
Câu 9"Z#?5
! -[,$3))*-[3)3)\
2#)#O
' '\2#,$#$3#$,3)
" ($$??>#7N,?])*?)[3)
- ^#))?>#7N,?])*#)3)
Câu 10:A)I2$;1J832$]1>T
I_
! '3)1D
' !1D
" !K
- '3)K
"7``BCD#
Câu 12"Z#?53
! F$$3OO>1>
' !),$a12$5(
W
2:O>1>
" ?#$$3]I#$
- !;3S/12b$>
1>
Câu 13"2$a1J5P2?2$2CT
T:!(A
! A$3
' 63
" !),$
- c3
Câu 14(dF!$8@=Ce5
! f
' F
Câu 15@8,Q+$,KM`X[ ghi9\
S/#
! f
' F
Câu 166;TSK123G
Câu 176;TC/#K#))123O
`
Bài trắc nghiệm dược lý 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài trắc nghiệm dược lý 1 - Người đăng: luongnamhoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Bài trắc nghiệm dược lý 1 9 10 394