Ktl-icon-tai-lieu

BẰNG CHỨNG TIẾN HÓA VÀ HỌC THUYẾT ĐACUYN

Được đăng lên bởi Hùng Mạnh
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 2404 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TN1: BẰNG CHỨNG TIẾN HÓA VÀ HỌC THUYẾT ĐACUYN
I. Các bằng chứng tiến hóa
1. Bằng chứng gián tiếp
a. Bằng chứng giải phẫu so sánh
* Cơ quan tương đồng
- KN: + Có cùng nguồn gốc
+ Có cấu tạo giống nhau
+ Chức năng khác nhau
-VD: + Cánh dơi và tay người
+ Tua cuốn đậu hà lan và gai xương rồng
+ Gai cây hoàng liên và gai xương rồng
- Ý NGHĨA: Phản ánh sự tiến hóa phân li (thực hiện chức năng khác nhau)
* Cơ quan thoái hóa
- KN: là cơ quan tương đồng, được bắt nguồn từ một cơ quan ở một loài tổ tiên nhưng nay
không còn chức năng hoặc chức năng bị tiêu giảm
- VD: ruột thừa, răng khôn, xương cùng … ở người
* Cơ quan tương tự:
- KN: + Có nguồn gốc khác nhau
+ Có hình thái tương tự nhau
+ Có chức năng giống nhau
- VD: + Mang cá và mang tôm
+ Gai xương rồng và gai hoa hồng
- Ý NGHĨA: Phản ánh sự tiến hóa đồng quy

b. Bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử
- Bằng chứng tế bào học: Mọi sinh vật đều được cấu tạo từ tế bào
- Bằng chứng sinh học phân tử: Tất cả các sinh vật đều có chung bảng mã di truyền, dùng
chung 20 loại aa. Vật chất di truyền là axit nucleic và pr. VD: ở người và tinh tinh sự sai khác
về số aa trên chuỗi hemoglobin
2. Bằng chứng trực tiếp
- Hóa thạch là di tích của sinh vật để lại trong các lớp đất đá của vỏ trái đất
- Hóa thạch là bằng chứng trực tiếp để biết được lịch sử phát sinh, phát triển của sự sống
- Hóa thạch là dẫn liệu quý để nghiên cứu lịch sử vỏ trái đất
II. Học thuyết Đacuyn
Tiêu chí
Tiến hành
Đối tượng
Nguyên nhân
Động lực
Thời gian
Thực chất

CLTN
MT sống
Các SV trong tự nhiên
Do đk mt sống khác nhau
Đấu tranh sinh tồn
Thời gian dài
- Những cá thể thích nghi với mt
sống thì số lượng ngày càng tăng
- cá thể kém thích nghi với mt sống
thì bị đào thải

CLNT
Do con người
Các vật nuôi và cây trồng
Do nhu cầu khác nhau của con người
Nhu cầu và thị hiếu của con người
Thời gian ngắn
- Những cá thể phù hợp vói nhu cầu
của con người thì số lượng ngày càng
tăng
- cá thể không phù hợp với nhu cầu
của con người thì số lượng ngày càng
ít
Kết quả
Tạo nên các loài SV có đặc điểm Hình thành các giống vật nuôi , cây
thích nghi với mt theo con đường trồng đa dạng từ 1 nguồn gốc chung
phân li tính trạng
khác xa so với tổ tiên chung
- Đacuyn là người đầu tiên đưa ra khái niệm biến dị cá thể
- Cơ chế tiến hóa dẫn đến hình thành loài là CLTN
- Các loài SV được tiến hóa từ 1 tổ tiên chung
- Hình thành loài dưới tác động của CLTN theo con đường phân li tính trạng
- Đacuyn chưa hiểu rõ cơ chế di truyền các biến dị

LUYỆN TẬP CÁC BẰNG CHỨNG TIẾN HÓA VÀ HỌC...
TN1: BẰNG CHỨNG TIẾN HÓA VÀ HỌC THUYẾT ĐACUYN
I. Các bằng chứng tiến hóa
1. Bằng chứng gián tiếp
a. Bằng chứng giải phẫu so sánh
* Cơ quan tương đồng
- KN: + Có cùng nguồn gốc
+ Có cấu tạo giống nhau
+ Chức năng khác nhau
-VD: + Cánh dơi và tay người
+ Tua cuốn đậu hà lan và gai xương rồng
+ Gai cây hoàng liên và gai xương rồng
- Ý NGHĨA: Phản ánh sự tiến hóa phân li (thực hiện chức năng khác nhau)
* Cơ quan thoái hóa
- KN: là cơ quan tương đồng, được bắt nguồn từ một cơ quan ở một loài tổ tiên nhưng nay
không còn chức năng hoặc chức năng bị tiêu giảm
- VD: ruột thừa, răng khôn, xương cùng … ở người
* Cơ quan tương tự:
- KN: + Có nguồn gốc khác nhau
+ Có hình thái tương tự nhau
+ Có chức năng giống nhau
- VD: + Mang cá và mang tôm
+ Gai xương rồng và gai hoa hồng
- Ý NGHĨA: Phản ánh sự tiến hóa đồng quy
BẰNG CHỨNG TIẾN HÓA VÀ HỌC THUYẾT ĐACUYN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BẰNG CHỨNG TIẾN HÓA VÀ HỌC THUYẾT ĐACUYN - Người đăng: Hùng Mạnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
BẰNG CHỨNG TIẾN HÓA VÀ HỌC THUYẾT ĐACUYN 9 10 256